W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.:"Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2"

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.walbrzych.pl/zzp/rolnicza2.zip  

Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.:

Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2
Numer ogłoszenia: 47043 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Budynek mieszkalny przy Rolniczej 2. Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy: 1 Administrowanie umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami Robot na Zadaniu. 2. Współpraca z Zamawiającym przy realizacji umów zawartych przez Zamawiającego z Insty- tucjami współfinansującymi Zadanie 3. Wypełnianie w zastępstwie Zamawiającego wszystkich obowiązków wynikających z realiza- cji Zadania, określonych w przepisach prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowla- nego z aktami wykonawczymi. 4. Reprezentowanie Zamawiającego w okresie realizacji Umowy wobec władz, urzędów, są- dów, partnerów Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Prawem bu- dowlanym czynności związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, opinii i zatwierdzeń.. 5 Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623): a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy tech- nicznej; b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopusz- czonych do stosowania w budownictwie; c) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w pró- bach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach końcowego odbioru Robot i wykonanie wszyst- kich czynności związanych z przekazywaniem ich do użytkowania; d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń finansowych Robót; e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpi- sem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wyko- nania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; f) żądanie od kierownika budowy i/lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponow- nego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także żądania wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedo- puszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 6. Współpraca z Projektantami w ramach pełnionego przez nich nadzoru autorskiego. 7. Prowadzenie ewidencji nakładów oraz rozliczenie Zadania. 8. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie poprzedzającym realizację budowy, wyszczególnionych w § 4 Umowy 9. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie realizacji budowy, wyszczególnio- nych w § 5 Umowy 10 Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z odbiorem Robót i przekazaniem do użytkowania, wyszczególnionych w § 6 Umowy 11 Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie rękojmi za wady wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót, wyszczególnionych w § 7 Umowy 12 Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie obsługi finansowej Zadania oraz wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie, wyszczególnionych w § 8 Umowy 13 Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestni- ków biorących udział w realizacji Zadania, odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz reprezentowanie Zamawiającego w ewentualnych sporach, celem obrony interesów Zamawiającego. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową wymienioną na w/w zadania, dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Niezapoznanie się Wykonawcy ze stanem faktycznym nie będzie podstawą do wnoszenia roszczeń..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.63.13.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu wadium nie obowiązuje

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonać (zakończyć) co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu czynności zastępstwa inwestycyjnego lub funkcji Inżyniera (lub podobnej funkcji) dla inwestycji o wartości minimum 1,5 mln PLN każda, polegającej na budowie/przebudowie/modernizacji budynku mieszkalnego, o kubaturze co najmniej 2500 m?‚?‚ , w zakresie której było ( łącznie) co najmniej : - wymiana/budowa stolarki okiennej i drzwiowej - wymiana/budowa więźby dachowej z pokryciem - wymiana/budowa wewnętrznych instalacji wod-kan, gaz, elektrycznych - roboty wewnętrzne budowlane - wykonanie elewacji z ociepleniem Ocena spełnienia ww.warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami i/lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1. Koordynator Zadania posiadający łącznie: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w dowolnej specjalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), doświadczenie w pełnieniu funkcji Koordynatora Zadania, Kierownika Zespołu Inżyniera, Inżyniera Rezydenta itp. przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji, o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln PLN każda, . 2. Inspektor nadzoru robót budowlanych, pełniący równocześnie funkcję koordynatorapracy inspektorów posiadający łącznie: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót konstrukcyjno-budowlanych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót, 3. Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający łącznie: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane (wystarczający zakres w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót, 4. Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający łącznie: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane(wystarczający zakres w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót, 5. Specjalista ds. rozliczeń posiadający łącznie: minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w charakterze specjalisty ds. rozliczeń. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji. Ocena spełnienia ww.warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: a) Termin realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia, co do których Wykonawca pełni czynności zastępstwa inwestycyjnego; b) osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego; c) innych - mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron; d) osób tj. osób wymienionych w rozdziale III SIWZ, spełniających warunki udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym, pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego. e) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą. f) dopuszcza się zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/rolnicza2.zip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki

Powiadom znajomego