W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski .

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-14.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

W Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://bip.um.walbrzych.pl spełnia wymagania w 99,78%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski .

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Muller. Kontakt: p.muller@um.walbrzych.pl, tel. 74 64 44 827. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski odpowiada Piotr Muller, p.muller@um.walbrzych.pl, tel. 74 64 44 827.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli, dostępności korytarzy, schodów i wind, dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.Budynki użyteczności publicznej:
  pl. Magistracki 1 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Winda posiada napisy w alfabecie brajla. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze,
  ul. Kopernika 2 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Winda posiada napisy w alfabecie brajla. Punkt informacyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia,
  ul. Dmowskiego 2 Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością,
  pl. Sienkiewicza 6-8 Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika (podjazd). Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia w głównym holu,
  ul. Sienkiewicza 9 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku od podwórka. W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy,
  ul. Rynek 23 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika,
  ul. Matejki 2 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku z poziomu chodnika (podjazd z tyłu budynku),
  ul. Matejki 3 Budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością,
  ul. Matejki 5 Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku z poziomu chodnika (podjazd z boku budynku),
  ul. Limanowskiego 9 Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom parteru. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika (podjazd),


 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.Budynki użyteczności publicznej:
  pl. Magistracki 1 Budynek wraz z 2 miejscami parkingowym dla osoby niepełnosprawnej (przy budynku Kopernika 2),
  ul. Kopernika 2 Budynek wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej przed budynkiem (2 miejsca parkingowe),
  ul. Dmowskiego 2 Budynek wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej przed wejściem do budynku biura,
  pl. Sienkiewicza 6-8 Budynek u wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej przed budynkiem (5 miejsc parkingowych),
  ul. Sienkiewicza 9 Budynek u wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej przed budynkiem (5 miejsc parkingowych),
  ul. Rynek 23 Budynek u wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej przed budynkiem (2 miejsca parkingowe w Rynku i 1 miejsce przy ul. Kościuszki),
  ul. Matejki 2 Budynek u wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej,
  ul. Matejki 3 Budynek u wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej,
  ul. Matejki 5 Budynek u wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej,
  ul. Limanowskiego 9 Budynek u wraz z miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej przed budynkiem (5 miejsc parkingowych),

 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Zezwolenie na wejście z psem asystującym (przewodnikiem). W pozostałych przypadkach brak zgody na wprowadzanie psów.

 4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie to powinno być dokonane w następującej formie: e-mail: um@um.walbrzych.pl, fax: 74 / 64 88 506, tel. ( korzystając z osoby przybranej ): 74 / 66-55-377 ; 74 / 64-88-504, podanie złożone do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Wałbrzychu nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Powiadom znajomego