W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogloszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


działając na podstawie art. 11 ust. 1 - 2 oraz art. 13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493),


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział - 851, rozdział - 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianego do zlecenia w okresie od 01.07.2010 r. do 31.08.2010 r. dla mieszkańców miasta Wałbrzycha, pod nazwą:


Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Wałbrzycha przeprowadzonych w formie wyjazdowej.


Zadanie publiczne w wymienionej formie może być realizowane wyłącznie w okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień 2010 r.).


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2009 r. - 190.000,00 zł, a w 2010 r. - 190.000,00 zł.


 1. Zadanie może być zrealizowane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 3. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 4. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58 -300 Wałbrzych (nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną) w terminie do dnia 23 marca 2010 r. do godz. 15.30.


 1. Wzór oferty oraz warunki konkursu są dostępne w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Matejki 3, pok. nr 10 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.um.walbrzych.pl - w BIP - Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz w zakładce Nasze Miasto - Organizacje pozarządowe - Aktualności.

 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. Oferta winna być oznaczona nazwą zadania.

 4. Dotacja gminy może być przeznaczona wyłącznie na wspieranie realizowanego zadania.

 5. Oferta niekompletna i nieprawidłowo wypełniona albo złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

 6. Oferty zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.

 7. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę kryteria określone w warunkach konkursu, które uwzględniają zapisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) udostępnione w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pod w/w adresem lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wskazanej w pkt 5 ogłoszenia.

 8. Decyzje o wyborze oferenta i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha w formie zarządzenia po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego oferty.

 9. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy a jej rozliczenie następuje według zasad określonych w umowie.

 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 21 dni od daty rozpatrzenia ofert poprzez podanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej - Ogłoszenia i Obwieszczenia.

 11. Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Matejki 3, tel. 074 66 55 302 od godz.730 do godz.1530.


Załączniki

Powiadom znajomego