W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłaczy kanalizacji sanitarnej do budynków będących własnością Gminy Wałbrzych (dzielnica Biały Kamień)

 

Wałbrzych, dnia 14.01.2012r.


Zamawiający:

GMINA WAŁBRZYCH

58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1

NIP: 886-25-84-003

Referat Zamówień Publicznych

tel/fax: (74) 66 55 153 / (74) 66 55 155


ZAPYTANIE OFERTOWE


I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) oraz na podstawie Regulaminu postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu (załącznik do Zarządzenia Nr 595/2011 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 01 czerwca 2011r.).


II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 71.32.00.00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


Nazwa zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków będących własnością Gminy Wałbrzych (Dzielnica Biały Kamień)


1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych, wymienionych poniżej, wraz z elementami projektu wykonawczego odtworzenia wszystkich nawierzchni do stanu istniejącego oraz przygotowanie na podstawie Prawa budowlanego:

 • zgłoszeń właściwemu organowi budów przyłączy wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentacji określonych w Prawie budowlanym i ich uzgodnieniem a także uzyskaniem stosownego zaświadczenia,

 • w przypadku konieczności przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę wraz z projektami budowlanymi oraz ich uzgodnieniem a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej.


Lokalizacja budynków komunalnych, będących własnością Gminy Wałbrzych, dla których należy zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej:

1.1. ul. Gen. Andersa 59 (działka nr 152/15 obręb nr 18 Biały Kamień) - szacunkowa długość przyłącza około 30 m,

1.2. ul. Gen. Andersa 177 (działka nr 97/1 obręb nr 14 Biały Kamień) - szacunkowa długość przyłącza około 5 m,

1.3. ul. Dąbrowskiego 14 (działka nr 326 obręb nr 14 Biały Kamień) - szacunkowa długość przyłącza około 10 m),

1.4. ul. Grabowskiej 71 (działka nr 14/1 obręb nr 16 Biały Kamień) - szacunkowa długość przyłącza około 1 m),

1.5. ul. Wańkowicza 8 (działka nr 238 obręb nr 14 Biały Kamień) - szacunkowa długość przyłącza około 2 m),

1.6. ul. Dubois 17 (działki nr 176/10 i 176/27 obręb nr 14 Biały Kamień) - szacunkowa długość przyłącza około 11 m).

1.7. Dla całości prac projektowych obowiązkiem Wykonawcy jest:

1.7.1. sporządzenie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - po 3 egz. dla każdego obiektu wymienionego w punktach od 1.1 do 1.6.,

1.7.2. sporządzenie Przedmiaru robót - po 2 egz. dla każdego obiektu wymienionego w punktach od 1.1.do.1.6.

1.7.3. Sporządzenie Kosztorysu inwestorskiego - po 1 egz. dla każdego obiektu wymienionego punktach od 1.1. do 1.6., uwzględniającego podział kosztów budowy podłączenia dla odcinka od instalacji wewnętrznej do granicy działki, na której jest posadowiony podłączany budynek oraz dla odcinka od granicy działki, na której jest posadowiony budynek do przewodu sieci rozdzielczej usytuowanego w drodze / ulicy,

1.7.4. przygotowanie zgłoszeń budów wraz z niezbędną dokumentacją (po 4 komplety dokumentacji dla każdego obiektu wskazanego w punktach od 1.1. do 1.6.), lub w przypadku konieczności przygotowanie wniosków o pozwolenia na budowę wraz z projektami budowlanymi (po 5 egz. dla każdego obiektu wymienionego w punktach od 1.1. do 1.6.),

1.7.5. uzyskanie odpowiednich zaświadczeń na podstawie złożonych zgłoszeń budów przyłączy obiektów wymienionych w punktach od 1.1. do 1.6., lub w przypadku konieczności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłączy budynków wymienionych
w punktach od 2.1. do 2.6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy.


III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


1.
Przedmiot zamówienia określony w punkcie 1.7. podpunkty od 1.7.1. do 1.7.4. do dla każdego obiektów wskazanych w punktach od 1.1. do 1.6., Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 60 dni od dnia podpisania Umowy.
2. Przedmiot Zamówienia określony punkcie 1.7. podpunkt 1.7.5. dla każdego obiektu wskazanego w punktach od 1.1. do 1.6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie:
3. Odpowiednie zaświadczenia, uzyskane na podstawie złożonego zgłoszenia budów przyłączy kanalizacji sanitarnej obiektów wskazanych w punktach od 1.1. do 1.6.- do 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego dokumentacji projektowej.
4. D
ecyzje o pozwoleniu na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej obiektów wskazanych w punktach od 1.1. do 1.6. (w przypadku konieczności) - do 65 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego dokumentacji projektowej.


IV TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Do dnia 22.02.2012r. do godz 11.00.


V CENA OFERTOWA:

1. Wykonawca określi wartość brutto i netto oraz stawkę podatku VAT za obiekty wskazane w punktach 1.1 do 1.6 i za całość zadania zgodnie z formularzem "Oferta" całość zadania.

2. Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

3. Ceny ofertowe należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.


VI KRYTERIUM OCENY OFERT:

Cena brutto oferty - 100%


VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM


1. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się wykonaniem co najmniej 3 dokumentacji projektowych wraz ze specyfikcjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań o podobnym charakterze (załącznik nr 2).

Przez podobny zakres rozumie się wykonanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnych bądź przyłączy.

2. Dysponownie projektantem/-mi branży sanitarnej posiadaącymi uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnch (załącznik nr 3).


Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:


 1. Formularz "Oferta" (załącznik nr 1)

 2. Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 2)

 3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik nr 3)


Oferta powinna być sporządzona na wzorze załączonym do niniejszego zaproszenia oraz podpisana przez oferenta.

Oferta może być przesłana za pośrednictwem faksu /74/ 66 55 155, jak również może być dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (pok 27).


Załączniki:

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Projekt umowy


Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1). W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Imię i nazwisko: ANDŻELIKA RESZKA , Biuro Inwestycji - Referat Przygotowania Inwestycji, Tel./fax: 74 64 88 514/ 74 66 55 344

2). W zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych:

Imię i nazwisko: MAREK PAŁOSZ, Referat Zamówień Publicznych

Tel./fax.: 74 66 55 153 / 74 66 55 155, e-mail: m.palosz@um.walbrzych.pl


ałącznik nr 1 - Wzór Formularza OfertyFORMULARZ OFERTY

na wykonanie zadania p.n.


Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków będących własnością Gminy Wałbrzych (Dzielnica Biały Kamień)Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

BO.271-10/12

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożony przez:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)
 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

  Imię i nazwisko


  Adres


  Nr telefonu


  Nr faksu


  Adres e-mail


 2. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

 1. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń,

 2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zapytania ofertowego,

 3. zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,

 4. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia a wynagrodzeniem ryczałtowym:


Budynek przy ul. Gen. Andersa 59 (działka nr 152/15)

L.P.

Wyszczególnienie


Wartość

1.

Cena netto


................................. zł.


2.

Stawka podatku VAT.................................. %

3.

Cena brutto

.................................zł.Budynek przy ul. Gen. Andersa 177 (działka nr 97/1)

L.P.

Wyszczególnienie


Wartość

1.

Cena netto


................................. zł.


2.

Stawka podatku VAT.................................. %

3.

Cena brutto

.................................zł.Budynek przy ul. Dąbrowskiego 14 (działka nr 326)

L.P.

Wyszczególnienie


Wartość

1.

Cena netto


................................. zł.


2.

Stawka podatku VAT.................................. %

3.

Cena brutto

.................................zł.


Budynek przy ul. Grabowskiej 71 (działka nr 14/1)

L.P.

Wyszczególnienie


Wartość

1.

Cena netto


................................. zł.


2.

Stawka podatku VAT.................................. %

3.

Cena brutto

.................................zł.Budynek przy ul. Wańkowicza 8 (działka nr 238)

L.P.

Wyszczególnienie


Wartość

1.

Cena netto


................................. zł.


2.

Stawka podatku VAT.................................. %

3.

Cena brutto

.................................zł.Budynek przy ul. Dubois 17 (działki nr 176/10 i 176/27)

L.P.

Wyszczególnienie


Wartość

1.

Cena netto


................................. zł.


2.

Stawka podatku VAT.................................. %

3.

Cena brutto

.................................zł.Łącznie: ............................................ zł. brutto. 5) akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego,

6) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

7) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]


Podpis (y):

l.p

Nazwa (y)

Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)

Upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć (cie)

Wykonawcy(ów)

Miejscowość i data

Załącznik nr 2 - Wzór wykazu usług


WYKAZ USŁUG

na wykonanie zadania p.n.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków będących własnością Gminy Wałbrzych (Dzielnica Biały Kamień)


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

BO.271-10/12

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wałbrzych,Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych


2. WYKONAWCA:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi :

l.p.


Nazwa zamówienia

Wartość


Przedmiot zamówienia

Data wykonania

Miejsce wykonania

Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)

Nazwa Wykonawcy

rozpoczęcie (data)

zakończenie (data)

..

..

Przedmiot zamówienia: - Przez przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie określenie, czego dotyczyło dane zamówienie (stosownie do wymagań wymienionych w zapytaniu ofertowym).


Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.


PODPIS(Y):

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

Miejscowość

i data

Załącznik nr 3 - Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania p.n.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków będących własnością Gminy Wałbrzych (Dzielnica Biały Kamień)


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

BO.271-10/12


1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

2. WYKONAWCA:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)


Adres(y) Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZAM(Y), ŻE: dysponuję osobami wymienionymi w tabeli poniżej i będą one wykonywać wskazane w niej czynności przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami:


Lp

Imię i nazwisko


Posiadane uprawnienia

Numer i data wydania uprawnień

..
..
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają ważne, wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny, na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w zapytaniu ofertowym, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

PODPIS(Y):

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)

Miejscowość

i data
UMOWA Nr ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦

zawarta w dniu ................................. w Wałbrzychu


pomiędzy:

Gminą Wałbrzych, w imieniu której działa:

 1. Roman Szełemej -Prezydent Miasta Wałbrzycha

zwaną dalej "Zamawiającym"

a

??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦..??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦..

zwanym dalej "Wykonawcą"


Definicje:

Ilekroć w Umowie jest mowa o niżej wymienionych pojęciach, należy przez nie rozumieć poniższe definicje:


Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami o wykonanie prac projektowych wg określonego w niej zakresu rzeczowego prac i w ustalonym terminie,


Podwykonawca - oznacza osobę prawną lub fizyczną, z którą Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części prac projektowych objętych Umową, w oparciu o procedury określone przez Zamawiającego i będzie wykonywał tę część Umowy za jego pomocą,


Dokumentacja projektowa - jest to wymagany przepisami zestaw opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlano - montażowych a w szczególności: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, Dz. .U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).


Projekt budowlany - opracowany na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów szczegółowych), zgodny z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami Prawa budowlanego, wymaganiami Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowiący podstawę do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1133),


Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, opracowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).


Przedmiar robót - wielobranżowy przedmiar robót opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).


Kosztorys inwestorski - sporządzony na podstawie Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389
z późniejszymi zmianami). Wykonawca przekaże w formie drukowanej i elektronicznej. W formie drukowanej kosztorysu zawarta będzie także Księga przedmiarów. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić osobno dla każdej z branż.


Zbiorcze zestawienie kosztów - zestawienie wszystkich kosztów, które będzie musiał ponieść Zamawiający na etapie realizacji zadania, przygotowane na podstawie kosztorysów inwestorskich,


Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przygotowany na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,


Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przygotowane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z niezbędnymi załącznikami (opracowaniami projektowymi),


Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami),


Wada - niekompletność dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidłowość w dokumentacji projektowej dotycząca części merytorycznej, która zmniejsza wartość użyteczną projektu, jak i części fizycznej obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji,


Strona lub Strony - oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę,


Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca,


Personel - oznacza osoby działające pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy,


Siła wyższa- zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przez dołożenie najwyższej staranności.


§ 1

Podstawa prawna zawarcia umowy.

 1. Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone zostało w oparciu o Regulamin postępowania w sprawie zamówień publicznych oraz prac komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu (Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 595/2011 z dnia 01 czerwca 2011 r.),

 2. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej w wyniku zapytania ogłoszonego oraz skierowanego przez Zamawiającego do oferentów.


§ 2

Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wałbrzych wymienionych poniżej wraz z elementami projektu wykonawczego odtworzenia wszystkich nawierzchni do stanu istniejącego oraz przygotowanie na podstawie Prawa budowlanego zgłoszeń właściwemu organowi budów przyłączy wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentacji określonych w Prawie budowlanym i ich uzgodnieniem a także uzyskaniem stosownego zaświadczenia. W przypadku konieczności przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę wraz z projektami budowlanymi oraz ich uzgodnieniem a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do niżej wymienionych budynków komunalnych, będących własnością Gminy Wałbrzych:

1.1. ??€¦??€¦??€¦..??€¦..??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦

1.2. ??€¦??€¦??€¦??€¦..??€¦.??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦.

1.3. ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦

1.4. ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦

1.5. ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦.

 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy, o którym mowa
  w § 2 ust. 1 i zgodnie z warunkami określonymi w:

3.1. niniejszej umowie,

3.2. ofercie Wykonawcy na wykonanie przedmiotowych opracowań,

3.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Dla całości prac projektowych obowiązkiem Wykonawcy jest:

3.1. sporządzenie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - po 3 egz. dla każdego obiektu wymienionego w ust. 1,

3.2. sporządzenie Przedmiaru robót - po 2 egz. dla każdego obiektu wymienionego w ust. 1,

  1. sporządzenie Kosztorysu inwestorskiego - po 1 egz. dla każdego obiektu wymienionego w ust. 1 uwzględniającego podział kosztów budowy podłączenia dla odcinka od instalacji wewnętrznej do granicy działki, na której jest posadowiony podłączany budynek oraz dla odcinka od granicy działki, na której jest posadowiony budynek do przewodu sieci rozdzielczej usytuowanego w drodze / ulicy,

  2. przygotowanie zgłoszeń budów wraz z niezbędną dokumentacją (po 4 komplety dokumentacji dla każdego obiektu wskazanego w ust. 1), lub w przypadku konieczności przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę wraz z projektami budowlanymi - po 5 egz. dla każdego obiektu wymienionego w ust. 1.

  3. uzyskanie odpowiednich zaświadczeń na podstawie złożonych zgłoszeń budów przyłączy obiektów wymienionych w ust. 1, lub w przypadku konieczności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłączy budynków wymienionych w ust. 1.

 1. Uzgodnienia i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy wykonawca uzyska we własnym zakresie,

 2. Wykonawca uzyska we własnym zakresie niezbędne (jeżeli będą wymagane na podstawie przepisów szczegółowych i jeżeli będą konieczne do opracowania przedmiotu zamówienia) opracowania danych wyjściowych takie jak: mapy do celów projektowych, operaty wodno - prawne, operaty ochrony środowiska, inwentaryzację obiektów i zagospodarowania terenu, badania geologiczne podłoża gruntowego, inwentaryzację zieleni,

 3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, uzyska zapewnienia dostaw i odbioru wszystkich niezbędnych mediów,

 4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska zgody właścicieli działek, które będzie obejmować inwestycja i ewentualnie, jeżeli będą konieczne do zrealizowania zadania, także działek sąsiednich.

 5. Wszystkie w/w dokumenty (w tym opisy, rysunki, wnioski, zdjęcia i inne) Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilościach podanych w ust. 4, a także w formie elektronicznej na płycie CD (w formacie *.pdf, część kosztowa, tj. przedmiary robót i kosztorysy w plikach *PDF i *xls). Niedopuszczalna jest niezgodność pomiędzy zapisem elektronicznym, a formą pisemną.


§ 3

Kolejność ważności dokumentów

1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac projektowych określonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

a) Umowa,

b) Zapytanie ofertowe,

c) Oferta Wykonawcy.


§ 4

Koordynacja.

 • Przedstawicielami Zamawiającego będą:

1.1. ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦,

1.2. ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦.

1.3. ??€¦??€¦??€¦??€¦

z którymi należy uzgadniać sprawy związane z realizacją Umowy.

 • Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiadającym za koordynację całego zadania będzie: ??€¦??€¦??€¦??€¦

 • Wykonawca wyznacza Projektanta w osobie: ??€¦??€¦??€¦??€¦. w myśl zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami).


§ 5

Obowiązki Zamawiającego.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

 1. Uzgadnianie na bieżąco rozwiązań projektowych przedstawianych przez Wykonawcę.

 2. Odbiór przedmiotu Umowy.

 3. Zapłata wynagrodzenia.


§ 6

Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Wykonanie prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Opracowanie projektów budowlanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym.

3. Wykonanie prac projektowych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 wraz
z późniejszymi zmianami).

4. Wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), zgodnie z którym przedmiary robót i kosztorysy mają nawiązywać do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

5. Podanie w wykonywanej dokumentacji informacji takich jak: liczba mieszkańców korzystających z każdego projektowanego przyłącza, długości oraz rodzaju projektowanego przyłącza (grawitacyjne/ciśnieniowe /podciśnieniowe).

6. Terminowe wykonanie prac objętych Umową.


§ 7

Podzlecanie prac projektowych

1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie określonych prac projektowych Podwykonawcom przed ich zleceniem.

2. Przed zawarciem umów z Podwykonawcami prac projektowych Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców, w tym przekazać Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości.

4. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, może też,
w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych prac projektowych lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace projektowe, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

6. Na żądanie Zamawiającego Podwykonawca, nie później niż w terminie 6 dni od daty zgłoszenia żądania, udokumentuje zapłatę dokonaną przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy za realizację świadczeń objętych umową. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami zapisu, umożliwiającego Zamawiającemu wystawienie w/w żądania.

7. Wykonawca ma obowiązek regulować swoje zobowiązania względem Podwykonawców niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zapłaty za wykonanie części Umowy realizowanych przez Podwykonawców. Niestosowanie się do postanowień niniejszego ustępu może być podstawą do natychmiastowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.


§ 8

Opóźnienie prac projektowych

1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie prac projektowych podając przyczyny i skutki opóźnienia. Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na w/w przyczynę w opóźnieniu wykonania robót (z wyłączeniem siły wyższej).

2. Jeżeli, w stosunku do terminów realizacji przedmiotu Umowy określonych w § 9 ust. 1 nastąpi opóźnienie ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać wykonywanie prac projektowych przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy.

3. W przypadku opisanym w ust. 2 Wykonawca nie jest uprawniony do kierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy oraz za wykonane już prace projektowe.


§ 9

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

1.1. przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 punkty od 3.1. do 3.4. dla każdego obiektu wskazanego w § 2 ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do ??€¦??€¦??€¦.. dni od dnia podpisania Umowy.

1.2. przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 punkt 3.5. dla każdego obiektu wskazanego w § 2 ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie:

1.2.1. odpowiednie zaświadczenia, uzyskane na podstawie złożonego zgłoszenia budów przyłączy kanalizacji sanitarnej obiektów wskazanych w § 2 ust. 1 - do 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego dokumentacji projektowej.

1.2.2. decyzje o pozwoleniu na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej obiektów wskazanych w § 2 ust. 1 (w przypadku konieczności) - do 65 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego dokumentacji projektowej.

2. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 rozumie się datę podpisania protokołu przekazania przedmiotu Umowy.


§ 10

Ubezpieczenia

1.Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych obejmujących odpowiedzialność cywilną Wykonawcy za ewentualne wady projektowe w wykonanym przedmiocie Umowy o wartości brutto 100.000,00 zł od daty podpisania Umowy do dnia upływu okresu rękojmi określonej w § 13.

2. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczeniowej na 1 rok kalendarzowy z przedłużeniem okresu jej obowiązywania raz w roku. W takim przypadku Wykonawca przedłoży w terminie do siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiło przedłużenie terminu odpowiednią polisę Zamawiającemu. W wypadku nie przedstawienia umowy ubezpieczeniowej, Zamawiający może sam ubezpieczyć projekt na koszt Wykonawcy.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też ich zmiana, podlegają akceptacji przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania Umowy przedłożyć Zamawiającemu właściwe polisy.


§ 11

Przebieg prac projektowych i ich odbiór

1. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany informować na piśmie o ich postępie.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie przedstawiał zaawansowanie prac projektowych na spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego. W ramach tych spotkań Wykonawca będzie przedstawiał, szkice, rysunki, opisy itp.

3. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowiązek uzgadniać pisemnie rozwiązania materiałowe i inne, które mają wpływ na koszty budowy oraz eksploatację.

4. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

4.1. Odbiór częściowy przedmiotu Umowy - polegający na ocenie wykonania przedmiotu Umowy o którym mowa w § 2 ust. 3 punkty od 3.1. do 3.4.

4.2. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy - polegający na przekazaniu przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 punkt 3.5. oraz ostatecznej ocenie wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2.

5. Od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 liczy się bieg terminu okresu gwarancji jakości.


§ 12

Czynności odbiorowe

1. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:

1.1. Przedstawiciele Zamawiającego,

1.2. Przedstawiciele Wykonawcy.

2. Po wykonaniu części lub całości przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 Wykonawca przekaże przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego (58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 3, pok. 6). Z przekazania części lub całości przedmiotu Umowy określonego w § 2 zostanie sporządzony protokół przekazania.

3. W ramach przekazywania całości przedmiotu Umowy Wykonawca, na życzenie Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu przyjęte rozwiązania projektowe, na spotkaniu zorganizowanym przez Zamawiającego. Wykonawca do przedstawienia przedmiotu Umowy wykona odpowiednie prezentacje w wersji elektronicznej.

4. Po przekazaniu Zamawiającemu części lub całości przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 4, Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych sprawdzi przedmiot Umowy. Ze sprawdzenia Zamawiający sporządzi protokół sprawdzenia dokumentacji i odbioru przedmiotu Umowy

5. Jeżeli Zamawiający podczas sprawdzenia stwierdzi wady w przekazanym przedmiocie Umowy, to zwróci go wraz
z protokołem sprawdzenia Wykonawcy do poprawy, jednocześnie wyznaczając termin jej ponownego przekazania.

6. Po sprawdzeniu i uznaniu przez Zamawiającego części lub całości przedmiotu Umowy za należycie wykonany, w ciągu 7 dni roboczych od dnia sporządzenia protokołu sprawdzenia, sporządzony zostanie protokół zdawczo - odbiorczy. Za datę odbioru całości lub części przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

7. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Umowy będzie zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.


§ 13

Rękojmia za wady

 

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu na wstępnie określony okres do dnia ??€¦??€¦??€¦.2013 r. z

 2.  

 3.  

 4. uwzględnieniem ust. 2 i 3.

 5. Rękojmia obowiązywać będzie przez okres 1 roku od dnia odbioru przedmiotu Umowy określonego w § 12 ust. 6.

 6. Bieg terminu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu Umowy, uznania przedmiotu umowy za wykonany należycie i podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego przedmiotu Umowy wad nadających się do usunięcia, od daty zakończenia odbioru końcowego rozpoczyna się okres rękojmi za wady wyłącznie dla elementów odebranych bez wad i uznanych za należycie wykonane, natomiast dla elementów, na których stwierdzono wady, okres rękojmi za wady rozpoczyna się dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania za należycie wykonane.

 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie rękojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do rękojmi za wady.

 8. O zauważonych wadach w okresie rękojmi za wady w przedmiocie Umowy Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 2 dni od ich ujawnienia.

 9. Za szkodę powstałą wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach w przedmiocie Umowy określonym w § 2, odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

 10. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 5 dni roboczych, chyba że wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym.

 11. Jeżeli ujawnione i poprawione wady zostaną uznane za istotne co spowoduje odstąpienie od zatwierdzonego razem z decyzją o pozwoleniu na budowę, Projektu budowlanego, Wykonawca uzyska decyzję o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 12. Termin rękojmi w ramach usunięcia przez Wykonawcę wad, biegnie na nowo od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i uznania tego elementu za pozbawiony wad.


§ 14

Gwarancja jakości

 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Umowy na wstępnie określony okres do dnia ??€¦??€¦...2015 r. z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

 2. Gwarancja jakości obowiązywać będzie przez okres: od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy określonego w § 11 ust. 4 punkt 4.2. do dnia odbioru końcowego robót budowlano-montażowych wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem Umowy.

 3. Gwarancja jakości obwiązywać będzie nie dłużej niż w okresie do trzech lat od dnia odbioru dokumentacji będącej przedmiotem Umowy.

 4. Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne, które zostaną wydane Zamawiającemu przy podpisywaniu protokółu zdawczo - odbiorczego, potwierdzającego odbiór przedmiotu Umowy.

 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez osobę trzecią na koszt Wykonawcy - bez utraty praw do gwarancji jakości.

 6. O ujawnionych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, w formie pisemnej.

 7. Jeżeli ujawnione i poprawione wady zostaną uznane za istotne co spowoduje odstąpienie od zatwierdzonego razem z decyzją o pozwoleniu na budowę, Projektu budowlanego, Wykonawca uzyska decyzję o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę.


§ 15

Kary umowne i odszkodowania

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 17 Umowy.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

2.1. za opóźnienie w wykonaniu i dostarczeniu części lub całości przedmiotu Umowy, w wysokości 1,0 % wynagrodzenia netto określonego w § 17 Umowy za każdy dzień opóźnienia, po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 9 Umowy.

2.2. za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy w wysokości 1,0 % wynagrodzenia netto określonego w § 17 Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w przedmiocie Umowy, wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca nie usunie skutecznie wskazanych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

2.3. za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 17 Umowy.

 1. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w § 20 ust. 2 punkt 1 Umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

 2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.

 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

 4. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie się z Umowy spowodowane działaniem Siły wyższej.


§ 16

Odpowiedzialność

l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

1.1. za odpowiednie wykonanie prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

1.2. za wszelkie związane z wykonaniem prac naruszenia praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.§ 17

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: ??€¦??€¦??€¦??€¦. złotych,

netto słownie: ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦ złotych,

brutto: ??€¦??€¦??€¦??€¦.. złotych,

brutto słownie: ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦.. złotych

z podziałem na:

1.1. za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektu określonego w § 2 ust. 1 punkt 1.1. wynagrodzenie w wysokości:

netto: ??€¦??€¦??€¦??€¦. złotych,

netto słownie: ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦ złotych,

brutto: ??€¦??€¦??€¦??€¦.. złotych,

brutto słownie: ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦.. złotych

1.2. za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektu określonego w § 2 ust. 1 punkt 1.2. wynagrodzenie w wysokości:

netto: ??€¦??€¦??€¦??€¦. złotych,

netto słownie: ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦ złotych,

brutto: ??€¦??€¦??€¦??€¦.. złotych,

brutto słownie: ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦.. złotych

1.3. za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektu określonego w § 2 ust. 1 punkt 1.3. wynagrodzenie w wysokości:

netto: ??€¦??€¦??€¦??€¦. złotych,

netto słownie: ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦ złotych,

brutto: ??€¦??€¦??€¦??€¦.. złotych,

brutto słownie: ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦.. złotych

??€¦??€¦

??€¦??€¦.

??€¦??€¦.

 1. Na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego Wykonawca wystawi fakturę VAT w wysokości 80% wynagrodzenia określonego w ust. 1, za wykonanie dokumentacji wskazanej w § 2 ust. 3 punkty od 3.1. do 3.4. dla wszystkich obiektów wskazanych w § 2 ust. 1, punkty od 1.1. do 2??€¦??€¦ , tj. w wysokości.

netto: ??€¦??€¦??€¦??€¦. złotych,

netto słownie: ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦ złotych,

brutto: ??€¦??€¦??€¦??€¦.. złotych,

brutto słownie: ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦.. złotych

 1. Na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego Wykonawca wystawi fakturę VAT w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1, za wykonanie dokumentacji wskazanej w § 2 ust. 3 punkt 3.5. dla wszystkich obiektów wskazanych w § 2 ust. 1, punkty od 1.1. do 1. ??€¦??€¦ , tj. w wysokości:

netto: ??€¦??€¦??€¦??€¦. złotych,

netto słownie: ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦ złotych,

brutto: ??€¦??€¦??€¦??€¦.. złotych,

brutto słownie: ??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦??€¦.. złotych

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewami na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionych fakturach w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT.

3. Faktury VAT należy zaadresować na Zamawiającego tj. Gminę Wałbrzych, pl. Magistracki 1,
58-300 Wałbrzych, NIP 886-25-84-003.


§ 18

Faktury

1. Ustala się, że faktury zostaną wystawione po zrealizowaniu przedmiotu Umowy, o których mowa w § 2 ust. 3 w wysokościach, o których mowa w § 17 ust. 1.

2. Podstawą do wystawienia faktur za wykonanie części i całości przedmiotu Umowy wskazanego w § 2 ust. 3 będą protokoły zdawczo-odbiorcze.


§ 19

Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 20

Odstąpienie od Umowy

1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i określonych w przepisach prawa.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy,

2) z przyczyn określonych w § 7 ust. 7, § 8 ust. 2 , § 15 ust. 2 punkt 2.2 Umowy,

3) wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z naruszeniem Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 punkt 1 nie jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania Zamawiającego do zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy.

4. W razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust. 2 punkt 1, Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy według stanu zaawansowania do dnia odstąpienia od Umowy. Z przekazania zostanie sporządzony częściowy protokół przekazania, który będzie określał przede wszystkim rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac projektowych na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca może żądać zapłaty za wykonane prace projektowe w wysokości określonej na dzień odstąpienia od Umowy przez procentowe zaawansowanie prac projektowych zawartego w protokole przekazania. Częściowy protokół przekazania stanowi podstawę do wystawienia faktury.

5. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 punkt 2 i 3 jest odstąpieniem od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.§ 21

Prawa autorskie

 1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej
  w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Zleceniodawca może nabyć autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy za dodatkowym wynagrodzeniem co nastąpi po zawarciu stosownej odrębnej umowy pomiędzy stronami.

 3. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Zleceniobiorcy, wykorzystanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy dla innych potrzeb Inwestora, jak np.:

  1. publicznej prezentacji tej dokumentacji,

  2. wykorzystania jej do celów reklamowych i promocyjnych,

  3. wprowadzenia do pamięci komputera i jej zwielokrotnienia techniką komputerową do celów wymienionych w pkt. 3.1 i 3.2.


§ 22

Postanowienia różne

1. Do rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji Umowy właściwe są miejscowe sądy powszechne dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załączniki

Powiadom znajomego