W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

maj

XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha - terenu w rejonie ul. Małopolskiej

  O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wa ł brzycha - terenu w rejonie ul. Ma ł opolskiej     Na...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j.Dz.U. Z 2010r. nr 234, poz. 1536 ) Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha informujące, iż dla Nadleśnictwa Wałbrzych z/s przy ul. Miłej 2 w Boguszowie Gorcach została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Budowa brodu w miejscu przepływu cieku przez drogę leśną w Wałbrzychu" - (działka nr 150/4, obręb nr 16 Biały Kamień)

  Wałbrzych, dn. 25.05.2011 r. WRM.DGPiŚ./73310/43/4104/10/11   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 - z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia,...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha informujące, o zamieszczeniu w wykazie dane o Decyzji nr 3/2011 z dnia 18.05.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu, w zakresie połączenia kwater 1A i 1B, z jednoczesnym podniesieniem rzędnych docelowych składowania" - zlokalizowanego na terenie działek nr 10/54, 10/56, 10/57, obręb 31 Sobięcin

                          Wałbrzych, dn. 20.05.2011 r. BGP-ROiKŚ.6220.27. 4005.2011.KPS OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podst awie art. 38 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu...

Ogłoszenie dot. otwartego naboru partnera w celu wnioskowania o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", Działanie 1.2 "Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej"

  Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu wnioskowania o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I "Zatrudnienie i integracja społeczna", Działanie 1.2 "Wsparcie systemowe instytucji i integracji społecznej". W związku z planowanym przystąpieniem do konkursu zamkniętego nr CRZL/1.17/P/2011,...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku pod nazwą: "Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Wałbrzycha przeprowadzonych w formie wyjazdowej"

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców w 2011 roku pod nazwą:"Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, w tym osób niepełnosprawnych a w szczególności w formie: a) poradnictwa specjalistycznego i społecznego, b) aktywizacji społecznej, c) działań o charakterze integracyjnym

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowianiach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą.: "Budowa zakładu do produkcji innowacyjnego paliwa energetycznego z odpadów poflotacyjnych w rejonie ul. Antka Kochanka w Wałbrzychu" (dz. nr 87/20, 87/45, obr. nr 28 Sobięcin)

  Wałbrzy ch, 06.05.2011r. BGP-ROiKŚ.6220.19. 3716.2011.KPS OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 33 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199,...