W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców w 2010 r. pn.:Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin, w tym osób niepełnosprawnych.

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

 

działając na podstawie art. 11 ust. 1-2  oraz art. 13 ust. 1-3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na  rzecz  jego mieszkańców w 2010 roku pod nazwą:

1. Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin, w tym osób niepełnosprawnych, a w szczególności w formie:
1.1. poradnictwa specjalistycznego i społecznego,
1.2. aktywizacji społecznej,
1.3. działań o charakterze integracyjnym.
2. Wysokość środków przeznaczonych na w/w zadanie, realizowane w ramach otwartego konkursu ofert (dział - 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295- pozostała działalność) wynosi:
- w 2009 roku - 43.800,00 zł,
- w 2010 roku - 43.800,00 zł.
3. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadanie może być realizowane przez:
- organizacje pozarządowe,
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy,
- spółdzielnie socjalne,
- jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez  jednostki samorządu terytorialnego.
4. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).
5. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
6. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych (nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną), do dnia 01 marca  2010  roku, do godz. 15.30 .
7. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego-
www.um.walbrzych.pl - BIP- oraz nasze miasto- organizacje pozarządowe- aktualności.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Oferta winna być oznaczona numerem podzadania lub jego nazwą.
10. Dotacja gminy może być przeznaczona wyłącznie na wspieranie realizowanego zadania.
11. Oferta niekompletna i nieprawidłowo wypełniona albo złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
12. Oferty zostaną rozpatrzone komisyjnie.
13. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę kryteria określone w warunkach konkursu uwzględniające zapisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.), a w szczególności:
13.1. merytoryczna wartość oferty - zgodność oferty z zadaniem, na które ogłaszany jest konkurs, oferowany zakres działań, charakter i zasięg oddziaływania, w tym dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz liczba osób objętych przedsięwzięciem,
13.2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - koszty realizacji planowanego zadania, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, celowość oszczędności oraz efektywność wykonania, udziału środków własnych, innych źródeł finansowania.
13.3. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy- zakładani partnerzy i sponsorzy, ich wkład w realizację przedsięwzięcia,
13.4. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę -  posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie związane z realizacją zadań zbieżnych z przedmiotem składanej oferty, systemowość zawartych w ofercie rozwiązań,
13.5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem- opinie i rekomendacje, analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach.
14. Decyzje o udzieleniu wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha w formie zarządzania, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Opiniującego oferty.
15. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy i jej rozliczenie według zasad określonych w umowie.
16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez podanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
17. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 3, tel. 74/ 66 55 301-302 od godz. 7.30 do godz.15.30.

Załączniki

Powiadom znajomego