W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


działając na podstawie art. 13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493),


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział - 851, rozdział - 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do zlecenia w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców, pod nazwą:


 1. Realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo - wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2008r. - 263.000,00 zł, a w 2009 r. - 375.000,00 zł


 1. Realizacja usług za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2008 r. - 20.000,00 zł, a w 2009 r. - 23.000,00 zł


 1. Realizacja programów wspierających działalność ruchów samopomocowych i środowisk trzeźwościowych, w tym wspieranie utworzenia Klubu Abstynenta w Wałbrzychu.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2008 r. - 80.000,00 zł, a w 2009 r. - 80.000,00 zł


 1. Zadania mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 2. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

 3. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.).

 4. Oferty należy składać osobiście, lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 3, I piętro, pokój nr 13, 58-300 Wałbrzych (nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną) w terminie do dnia 12 grudnia 2008r. do godz. 12.00.

 1. Wzór oferty oraz warunki konkursów są dostępne w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pod w/w adresem pok. nr 10 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - www.um.walbrzych.pl - BIP - Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz w zakładce Nasze Miasto - Organizacje pozarządowe - Aktualności.

 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 3. Oferta winna być oznaczona numerem zadania lub jego nazwą.

 4. Dotacja gminy może być przeznaczona wyłącznie na wspieranie realizowanego zadania.

 5. Oferta niekompletna i nieprawidłowo wypełniona albo złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

 6. Oferty zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.

 7. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę kryteria w warunkach konkursu określone dla każdego zadania oddzielnie a uwzględniające zapisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) udostępnione w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pod w/w adresem lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wskazanej w pkt 5 ogłoszenia.

 8. Podana w ogłoszeniu kwota na realizację zadań publicznych jest kwotą prognozowaną i jej ostateczna wysokość zostanie określona w uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

 9. Decyzje o udzieleniu wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha w formie zarządzenia po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego oferty.

 10. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy i jej rozliczenie według zasad określonych w umowie.

 11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 21 dni od daty rozpatrzenia ofert, poprzez podanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

16. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 3, tel. 074 66 55 301 lub 302 od godz. 7.00 do godz. 15.30.

Załączniki

Powiadom znajomego