W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: przygotowanie i dostarczanie posiłków dla docelowo 50 mieszkańców Domu Seniora -Rusinowa w Wałbrzychu, os. Górnicze19 A, 58-308 Wałbrzych na bazie kuchni Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektem Zamawiającego.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.walbrzych.pl/zzp/dpszywienie.zip


Wałbrzych: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla docelowo 50 mieszkańców Domu Seniora -Rusinowa w Wałbrzychu, os. Górnicze19 A, 58-308 Wałbrzych na bazie kuchni Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektem Zamawiającego.
Numer ogłoszenia: 65039 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Seniora - Rusinowa , Os. Górnicze 19A, 58-308 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 661447590.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla docelowo 50 mieszkańców Domu Seniora -Rusinowa w Wałbrzychu, os. Górnicze19 A, 58-308 Wałbrzych na bazie kuchni Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektem Zamawiającego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć przedmiot zamówienia w oparciu o surowce i materiały zakupione we własnym zakresie i na własny koszt. 2)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarnego posiłków dostarczanych oraz za jakość oferowanych posiłków: tj. odpowiednią gramaturę ,wartość odżywczą i właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość dostarczanych potraw, dobór właściwych surowców oraz procesów technologicznych. 3)Dostarczane posiłki muszą być świeże, z bieżącej produkcji dziennej bez dodatkowej obróbki technologicznej przed dystrybucją w kuchenkach. Posiłki muszą być przygotowywane ze świeżych produktów zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywienia i Żywności. 4)Posiłki muszą być wysokiej jakości, urozmaicone, bez stosowania dodatkowych preparatów zastępczych oraz środków konserwujących w szczególności: - bez używania produktów typu instant oraz gotowych produktów np. pierogi mrożone, pyzy, klopsy, gołąbki itp. - używania masła a nie produktów masłopodobnych, 5)Posiłki powinny być urozmaicone, a ich skład nie powinien się powtarzać w ciągu 10 dni. 6)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 3 posiłki dziennie dla mieszkańców z dietą podstawową i 5 posiłków dziennie dla mieszkańców z określoną jednostką chorobową wymagających odpowiedniej diety zgodnie ze złożonym zamówieniem. 7)Obiad powinien składać się z dwóch dań. 8)W ramach całodziennego wyżywienia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia napojów oraz podstawowych produktów żywnościowych między posiłkami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz.964), wg tygodniowego zapotrzebowania kuchenek podręcznych. 9)W ramach wykonywanej umowy Wykonawca zapewni w okresie świątecznym posiłki mające charakter świąteczny z uwzględnieniem tradycyjnych potraw i ciast oraz na uroczystości okolicznościowe (Dzień Babci, Dzień Dziadka, Światowy Dzień Chorego) 10)Zamawiający wymaga podawania do obiadu co najmniej 3 x w tygodniu szt. mięsa (niemielonego) o gramaturze nie niższej niż 80 gram, 2 x forma mielona, 1 x ryba, 1 x danie jarskie (placki ziemniaczane, naleśniki, pierogi, ryż z musem itp.). Podawania co najmniej 1 x w tygodniu porcji ciasta, bułki słodkiej lub zamiennie ciastek Surówki podawane do obiadu winny być dostosowane do pory roku i diety, częstotliwość podania tej samej surówki nie może przekraczać 7 dni. Podawania zup mlecznych w porze śniadania od poniedziałku do soboty, niedziela kawa mleczna lub kakao. Zachowania gramatury poniższych produktów na jeden posiłek w granicach: -Pieczywo nie mniej niż 150 g -Wędlina (różna) nie mniej niż 50g -Sałatki (różne) nie mniej niż 100g -Twarogi (różne) nie mniej niż 100g -Ser żółty nie mniej niż 100g -Produkty podawane w zestawie np. ser-wędlina gramatura dostosowana -Jajko nie mniej niż 1 szt. -Pasty (różne) nie mniej niż 100g -Zupy podawane do obiadu nie mniej niż 0,5 litra Podawania produktów typu jogurt, kefir, mus, galaretka, kisiel itp. Nie rzadziej niż co 7 dni, Wędliny, ser żółty, pieczywo będą przez Wykonawcę krojone w kuchni Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza podawanie gorących posiłków w porze kolacji. 11) Posiłki muszą być dostarczane 3 razy dziennie do kuchenki Zamawiającego - śniadanie i II śniadanie - w godz. 7.00-7.30 - obiad, podwieczorek - w godz.13.00 - kolacja - w godz. 17.00 12) Koszt transportu posiłków do siedziby Zmawiającego obciąża Wykonawcę. 13)Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania 10-dniowych jadłospisów (dwa zestawy do wyboru) uwzględniających racje pokarmowe, wartość odżywczą i kaloryczną zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywienia i Żywności, zgodnie z ustalonymi przez lekarza Zamawiającego dietami. Jadłospis winien być przedstawiony do akceptacji wyznaczonej przez Zamawiającego osobie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający może wnieść w ciągu 7 dni w formie pisemnej zastrzeżenia co do przedłożonego jadłospisu. W razie wniesienia uwag do przedłożonego jadłospisu Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić bez wnoszenia zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania zestawień wartości odżywczej (kaloryczności) każdego jadłospisu dekadowego. 14) O ewentualnych zmianach w jadłospisie należy niezwłocznie powiadomić zamawiającego 15)Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do prowadzenia ewidencji dostarczanych posiłków: śniadania, obiady, kolacje, drugie śniadanie, podwieczorek oraz do każdorazowego imiennego potwierdzenia odbioru posiłków przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do odbioru ilości i jakości posiłków. 16)Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania informacji i dokumentacji dotyczącej zapotrzebowania na posiłki i wykazem diet (karty zapotrzebowania dziennego przekazane faksem lub e-mailem) do godziny 10:00 dnia poprzedniego. 17)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych posiłków w stosunku do liczby przebywających mieszkańców. 18) Zamawiający dokonuje korekty zamawianych poszczególnych posiłków w związku z ruchem mieszkańców (urlopy, pobyty w szpitalu i zgony) na podstawie telefonicznego lub e-mailowego zgłoszenia co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Informacje uzupełniające 1)Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem dziennych racji pokarmowych, wartości kalorycznej, zawartości składników odżywczych określonych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w okresie trwania umowy. 2)Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stosowanych surowców oraz przestrzegania przez Wykonawcę dziennych racji pokarmowych w obecności przedstawiciela Wykonawcy z możliwością sprawdzenia gramatury posiłków. W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecić badanie pokarmu odpowiednim instytucjom, na koszt Wykonawcy. 3)Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego zbadania dostarczanych posiłków. W razie stwierdzenia wad lub braków, złoży natychmiastowo do Wykonawcy pisemną reklamację. 4)W przypadku stwierdzenia wad lub braków Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ciągu jednej godziny właściwych posiłków. 5)Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce i sprzęt wykorzystany w procesie produkcji posiłków. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zatrudnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwie przeszkolonego personelu, spełniającego wymagania zdrowotne oraz higieniczne niezbędne do pracy z żywnością. 7)Wykonawca udostępni na żądanie Zamawiającemu listę osób i kwalifikacje z aktualnymi wpisami badań lekarskich mających kontakt z produkcją i dostawą posiłków na rzecz Zamawiającego, z podziałem na zakres świadczonych usług: przygotowanie posiłków - kuchnia, transport. 8)Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie ciągłość żywienia w przypadku awarii urządzeń bądź wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających kontynuację procesu. 9)Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę odpowiedzialną za stałe kontaktowanie się z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia. Wymagania sanitarne 1)Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania standardów sanitarno-epidemiologicznych, a także przepisów w zakresie organizacji żywienia zbiorowego (wymóg dotyczy pełnego okresu trwania umowy) zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz.914 z późn.zm.) oraz zapewnienia właściwej jakości określonej w specyfikacji oferowanych posiłków. 2)Posiłki produkowane w kuchni Wykonawcy muszą być dowożone do placówki Zamawiającego samochodami przystosowanymi do transportu żywności w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno - epidemiologiczny zgodny z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2010r. Nr 136, poz.914 z późn.zm.) i załącznikiem II do rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. 3)Transport posiłków musi odbywać się w hermetycznych pojemnikach niezależnie od rodzaju posiłku, gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury, zgodnie z wymaganiami sanitarnymi. 4)Temperatura dostarczonych do kuchenek posiłków będzie monitorowana przy pomocy termometrów Wykonawcy. 5)Wykonawca zobowiązany jest do odbioru naczyń transportowych po dystrybucji posiłków w kuchence przy dowozie kolejnego posiłku. 6)Wykonawca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji naczyń transportowych, nie dopuszcza się zmywania naczyń transportowych w kuchence Domu Seniora..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie uprawnień wymaganych przez Zamawiającego: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają : a)aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , ma zawierać zezwolenie na prowadzenie żywienia zbiorowego i realizację usługi w systemie cateringowym. b) aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą środki transportu służące do wykonywania przewozu środków spożywczych. c) aktualne zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu kuchni w zakresie produkcji posiłków. Ocena spełniania warunku będzie dokonywana na podstawie wymienionych aktualnych decyzji i zaświadczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonują/wykonali co najmniej dwie usługi polegające na produkcji, transporcie i dystrybucji żywienia zbiorowego. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują: a)kuchnią dopuszczoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzją o zatwierdzeniu obiektu w zakresie produkcji posiłków. b) dysponują naczyniami: termosami, pojemnikami termoizolacyjnymi, pojemnikami hermetycznymi do przewozy posiłków posiadającymi aktualny certyfikat Instytutu Higieny i Żywienia. c)pojazdami przystosowanymi do przewozu środków spożywczych spełniającymi wymagania określone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego aktualnego zaświadczenia o kuchni, decyzji o środkach transportu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i oświadczenia o dysponowaniu pojemnikami na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Formularz oferty, -Zaparafowany projekt umowy, -Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/dpszywienie.zip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych pokój 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8 58-300 Wałbrzych.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Powiadom znajomego