W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych.

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.walbrzych.pl/zzp/odpady.zip


Wałbrzych: Dostawa pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych.
Numer ogłoszenia: 454830 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych wraz z ich rozładunkiem. W ramach realizacji zadania Wykonawca ma dostarczyć 120 sztuk pojemników do segregacji odpadów w tym: 1) 80 sztuk pojemników o pojemności całkowitej 1100 litrów każdy, w tym: a) 40 sztuk na tworzywa sztuczne w kolorze żółtym, b) 40 sztuk na papier w kolorze niebieskim. 2) 40 szt pojemników typu dzwon na szkło w kolorze zielonym. Pojemność pojemników powinna być w przedziale 1,5m3 - 2,5m3 Wymagania dotyczące pojemników o pojemności całkowitej 1100 l: 1) materiał - pojemniki muszą być wykonane z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości oraz charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV, na niskie temperatury i chemikalia, 2) kolor - kolor pojemników nie może znikać ani ulegać zmianom pod wpływem działania czynników atmosferycznych, termicznych i promieniowania UV, 3) otwory wrzutowe - otwory powinny być dostosowane do rodzaju odpadów, 4) wymagania dodatkowe - pojemniki powinny być wyposażone w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą jazdy, przystosowane do rozładunku przez standardowe śmieciarki mechaniczne oraz odpowiadać normom EU i posiadać stosowne atesty dotyczące ochrony przed hałasem, 5) normy - pojemniki muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 840, muszą posiadać atest higieniczny PZH (Państwowego Zakładu Higieny) oraz znak jakości, znak zgodności z normą EN-840, CE oraz znak jakości wytłoczone na pojemniku. 6) oznakowanie - każdy z pojemników powinien posiadać wtopiony lub naklejony napis na czołowej ściance informujący o rodzaju zbieranych selektywnie odpadów (papier - pojemnik niebieski, tworzywa sztuczne/metal - pojemnik żółty) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ. Wymagania dotyczące pojemników typu dzwon: 1) materiał - pojemniki muszą być wykonane z polietylenu wzmocnionego włóknem szklanym oraz charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV, na niskie temperatury i chemikalia, 2) kolor - kolor pojemników nie może znikać ani ulegać zmianom pod wpływem działania czynników atmosferycznych, termicznych i promieniowania UV, 3) otwory wrzutowe - otwory powinny być dostosowane do rodzaju odpadu, 4) wymagania dodatkowe -pojemniki powinny odpowiadać normom EU i posiadać stosowne atesty dotyczące ochrony przed hałasem, 5) normy - pojemniki muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 840, muszą posiadać atest higieniczny PZH (Państwowego Zakładu Higieny) oraz znak jakości, -znak zgodności z normą EN-840, CE oraz znak jakości wytłoczone na pojemniku. 6) oznakowanie - każdy z pojemników powinien posiadać wtopiony lub naklejony napis na czołowej ściance informujący o rodzaju zbieranych selektywnie odpadów (szkło - pojemnik zielony) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ. Wszystkie zaoferowane pojemniki muszą być fabrycznie nowe. Wszystkie obowiązki Wykonawcy są zawarte w załączonym projekcie umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 2500,00 zł. najpóźniej do 26.11.2012r. do godz. 10.00 Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. na rach. 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152 przelewem z zaznaczeniem: wadium przetargowe: Dostawa pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować posiadanie odpowiedniego doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy w zakresie, której było dostarczenie minimum 80 sztuk pojemników do segregacji odpadów o pojemności 1100 litrów każdy oraz minimum 40 pojemników do segregacji odpadów typu dzwon. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: - wykaz wykonanych (zakończonych) usług, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (załącznik nr 5), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i odbiorców oraz referencje lub inny dokument potwierdzający że dana usługa została należycie wykonana.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, b) zmiana terminu wykonania prac w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram ich wykonania, c) zmiana terminu wykonania prac - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań, d) zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadań, e) osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, f) wystąpienie siły wyższej, g) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, h) Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/odpady.zip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, Referat Zamówień Publicznych, pok.27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki

Powiadom znajomego