W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 29 110 484,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

 

05/05/2012    S87    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Wałbrzych: Usługi udzielania kredytu

2012/S 87-143122

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Osoba do kontaktów: Marek Pałosz
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Tel.: +48 746655153
E-mail:
m.palosz@um.walbrzych.pl
Faks: +48 746655155

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.walbrzych.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Osoba do kontaktów: Marek Pałosz
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Tel.: +48 746655153
E-mail:
m.palosz@um.walbrzych.pl
Faks: +48 746655155
Adres internetowy:
www.um.walbrzych.pl/zzp/kredyt1p.zip  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gmina Wałbrzych
Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 13
58-300 Wałbrzych
POLSKA

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 29 110 484,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowea)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wałbrzych.

Kod NUTS PL517

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 29 110 484,00 PLN:
1.1) Przeznaczenie kredytu - kredyt będzie przeznaczony na finansowanie oraz refinansowanie środków przeznaczonych na spłatę rozchodów z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 29 110 484,00 PLN, określonych w załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok - zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha na 2012 rok.
1.2) Uruchomienie kredytu będzie następować, w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego. Wypłata środków będzie dostosowana do bieżących potrzeb finansowych.
1.3) Oprocentowanie kredytu (do dwóch miejsc po przecinku) według zmiennej stawki WIBOR. 1.4) Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane będą na bieżąco w okresach obrachunkowych przy czym pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia następującego po dniu pierwszej wypłaty kredytu i kończy się w ostatnim dniu zakończenia okresu obrachunkowego jakim jest miesiąc kalendarzowy.
1.5) O wysokości stawki WIBOR oraz kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie lub za pomocą skrzynki e- mail przez bank co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności odsetek.
1.6) Kredyt spłacany będzie w 239 ratach w kwocie 121 293 PLN, oraz 1 raty płatnej w wysokości 121 457 PLN, płatnych 15- go każdego miesiąca w pełnych złotych począwszy od stycznia 2013 r. do grudnia 2032r.
1.7) Za dzień spłaty raty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy bądź rachunek techniczny (jeżeli spłata kredytu dokonana zostanie przed terminem określonym w harmonogramie, to dzień ten jest dniem spłaty kredytu).
1.8) Odsetki od kredytu płatne 1 - go dnia każdego miesiąca począwszy od lutego 2013r. do grudnia 2032r. z wyjątkiem ostatniej płatności odsetek, która nastąpi w dniu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. 15.12.2032r. (odsetki naliczone w okresie karencji tj. od dnia uruchomienia kredytu do 31.12.2012 r. spłacone zostaną 1.2.2013r.).
1.9) W przypadku konieczności otwarcia w banku udzielającym kredyt dodatkowych kont służących do obsługi kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu.
1.10) Prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie etapami wyliczona proporcjonalnie do uruchomionej transzy kredytu, w kolejnym dniu roboczym po dniu wypłaty danej transzy kredytu.
1.11) O wysokości prowizji płatnej od uruchamianej transzy bank będzie informował zamawiającego w dniu wypłaty uruchamianej transzy kredytu.
1.12) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
1.13) Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego.
1.14) W ramach zamówienia zostanie podpisana jedna umowa kredytowa.
1.15) Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie umowy kredytowej.
1.16) Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 17 385 320,46 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 200 000 PLN najpóźniej do dnia 12.6.2012 r. do godz. 10:00.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców - oddzielnie.
1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument lub oświadczenie, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców - oddzielnie.
1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców - oddzielnie.
1.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców - oddzielnie.
1.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków władz, zaś w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków władz). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki.
1.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! Wymagany dokument dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. - o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.02.197.1661 z późn. zm.).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. - o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.02.197.1661 z późn. zm.).
1.6 zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z póź. zm.) lub inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa bankowego
2.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, 3.1 zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) cz. III, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 3.2 zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.5), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego wg miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
3.3 Dokumenty, o których mowa w ppkt 3.1) a) i c) oraz 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.4 Dokument, o którym mowa w ppkt 3.1.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.5 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1) i 3.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio wg miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3.6 Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
3.7 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.
3.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
3.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
3.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BO.271-44/12

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 12.6.2012 - 10:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 100,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek Wykonawcy będzie przekazywana w formie pisemnej po uiszczeniu opłaty w kwocie: 100,00 PLN do Banku Handlowego w Warszawie S.A. na rachunek: 92 1030 1289 0000 0000 9000 0055.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

12.6.2012 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 12.6.2012 - 10:00

Miejscowość:

Urzad Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. nr 27.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

Wpłata kredytu na konto podstawowe Gminy w transzach do 31.12.2012r.
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:
1. terminu realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia,
2. zmiana harmonogramu spłaty - w przypadku niewykorzystania lub wcześniejszej spłaty kredytu,
3. osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego,
4. innych - mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron,
5. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.
Inne postanowienia umowne:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat i prowizji.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonych dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na jeden dzień roboczy przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji.
2) W przypadku wcześniejszej spłaty lub niewykorzystania pełnej kwoty kredytu przez Zamawiającego bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
3) W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, Strony ustalają nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia, czy niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu powodować będzie zmniejszenie wysokości ustalonych rat kredytu czy/i skrócenie okresu kredytowania,
4) W przypadku konieczności aneksowania umowy kredytowej Bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
5) Za wydanie opinii/zaświadczenia o terminowości spłaty kredytu Bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
6) W przypadku konieczności otwarcia w banku udzielającym kredyt dodatkowych kont służących do obsługi kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu.
7) O wysokości stawki WIBOR oraz kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie lub za pomocą skrzynki e- mail przez bank co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności odsetek.
8) Za dzień spłaty raty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy bądź rachunek techniczny (jeżeli spłata kredytu dokonana zostanie przed terminem określonym w harmonogramie, to dzień ten jest dniem spłaty kredytu).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

2.5.2012


Załączniki

Powiadom znajomego