W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych w obiektach nr 7, 8 i 9 -dot. zadania "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" POIS.11.01.00-00-005/0/ w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 23/06/2011    S119    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Wałbrzych: Roboty remontowe i renowacyjne

2011/S 119-196325

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Do wiadomości: Marek Pałosz
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Tel. +48 746655154
E-mail: m.palosz@um.walbrzych.pl
Faks +48 746655155

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.walbrzych.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Do wiadomości: Marek Pałosz
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Tel. +48 746655154
E-mail: m.palosz@um.walbrzych.pl
Faks +48 746655155
Internet: www.um.walbrzych.pl/zzp/obiekty789.zip 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gmina Wałbrzych
Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. nr 10.
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Internet: http://www.um.walbrzych.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Budownictwo i obiekty komunalne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Wykonanie robót budowlanych w obiektach nr 7, 8, 9 - dot. zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia".

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Wykonanie

Kod NUTS PL517

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w obiektach 7, 8, 9 dot. zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w następującym zakresie:
- wykonania izolacji pionowej i poziomej istniejących murów,
- naprawy pokrycia dachów,
- prac związanych z odtworzeniem elewacji,
- wykonania wewnętrznych elementów wykończenia,
- wykonania rozbiórek,
- porządkowania obiektu,
- naprawy stropów,
- wykonania szybu windy,
- czyszczenia i zabezpieczenia konstrukcji,
- wykonania instalacji elektrycznych,
- wykonania instalacji sanitarnej (woda zimna, ciepła i cyrkulacja, c.o., kanalizacja).

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45453000, 45310000, 45330000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8)Podział na części

Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT 2 057 643,23 EUR

II.2.2)Opcje

Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 150 000,00 PLN najpóźniej do dnia 2.8.2011 r. do godz. 10:00.

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców - oddzielnie.
2) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument lub oświadczenie, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców - oddzielnie.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców - oddzielnie.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument,o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców - oddzielnie.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków władz, zaś w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków władz). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! Wymagany dokument dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. - o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.02.197.1661 z późn. zm.).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument, o którym mowa, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. - o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.02.197.1661 ze. zm.).
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
1) zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organy,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.5), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
3.1 Dokumenty, o których mowa w ppkt 3.1)a) i c) oraz 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2 Dokument, o którym mowa w ppkt 3.1.b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1) i 3.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, dotyczącej tych podmiotów
2. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów a) Posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 1 000 000 PLN;
b) Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 2 000 000 PLN;
Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych (zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Przedkładany dokument musi zawierać, co najmniej:
a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę, realizował zamówienie, którego dokument dotyczy,
b) wskazanie zamawiającego, na rzecz, którego realizowane było zamówienie,
c) wskazanie przedmiotu zamówienia,
d) datę i miejsce wykonania zamówienia.
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonać (zakończyć) co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za roboty o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia uważa się roboty wykonane w budynkach użyteczności publicznej o kubaturze min. 5 000 m?‚?‚ wpisane do rejestru zabytków (tj. roboty budowlano - montażowe, roboty dekarskie, roboty instalacyjne w zakresie wod-kan, instalacji co, instalacji gazowej, roboty elektryczne)-łącznie.Fakt wykonania robót budowlanych musi być potwierdzony referencjami od Zamawiających lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie
2. dysponować lub mieć możliwość dysponowania następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
Kierownik budowy posiadający łącznie:
- wykształcenie techniczne kierunkowe,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach: kierownika budowy, kierownika robót, inspektor nadzoru (łącznie), nabyte przy nadzorowaniu, przebudowie lub modernizacji co najmniej 3 inwestycji o wartości łącznej co najmniej 10 000 000 PLN, w tym przynajmniej 1 ma dotyczyć obiektu wpisanego do rejestru zabytków minimum 2 letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych.
Kierownik robót branży elektrycznej posiadający łącznie:
- wykształcenie techniczne kierunkowe,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach: kierownika robót lub inspektora nadzoru branży elektrycznej (łącznie), nabyte przy nadzorowaniu, przebudowie lub modernizacji co najmniej 3 inwestycji o wartości łącznej minimum 2 000 000 PLN.
Kierownik robót instalacyjnych w zakresie instalacje sanitarne posiadający łącznie:
- wykształcenie techniczne kierunkowe,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje sanitarne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa,
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach: kierownika robót lub inspektora nadzoru branży instalacje sanitarne (łącznie), nabyte przy nadzorowaniu, przebudowie lub modernizacji co najmniej 3 inwestycji o wartości łącznej minimum 2 000 000 PLN.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

BO.271-24/11

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 1.8.2011 - 15:30
Dokumenty odpłatne
podać cenę 200,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy będzie przekazywana w formie pisemnej po uiszczeniu opłaty w kwocie: 200,00 PLN na konto PKO BP S.A. IO/Wałbrzych nr rach: 83 1020 5095 0000 5302 0011 6756 z zaznaczeniem nazwy postępowania.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2.8.2011 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 2.8.2011 - 10:05
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczenie ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.11.01.00-00-005/08.

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin realizacja zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.5.2012 r.
2. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:
1) zmiany dokonane według zasad określonych w Klauzuli 13 Warunków Kontraktowych FIDIC;
2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
4) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.
6) wystąpienie siły wyższej określonej w Klauzuli 19 Warunków Kontraktowych FIDIC.
7) zmiana terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót.
8) zmiana terminu wykonania Robót - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań.
9) Zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadań.

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

22.6.2011


Załączniki

Powiadom znajomego