W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

 

Wałbrzych: Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakresie: remontu tynków, wymiany podłóg i renowacji parkietu, malowania pomieszczeń i korytarzy, remont stolarki drzwiowej oraz wykonanie tynków renowacyjnych w przedsionku budynku przy ul. Matejki 1 w Wałbrzychu

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, fax 074 6655155.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakresie: remontu tynków, wymiany podłóg i renowacji parkietu, malowania pomieszczeń i korytarzy, remont stolarki drzwiowej oraz wykonanie tynków renowacyjnych w przedsionku budynku przy ul. Matejki 1 w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych, a w szczególności:
1.Remont tynków,
2.Wymiana podłóg i renowacja parkietu,
3.Malowanie pomieszczeń i korytarzy,
4.Remont stolarki drzwiowej,
5.Wykonanie tynków renowacyjnych w przedsionku budynku.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 10.000 zł. najpóźniej do 15.07.08r. do godz. 10.00
Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: PKO BP S.A. IO/WAŁBRZYCH nr konta: 67 1020 5095 0000 5202 0011 6608 przelewem z zaznaczeniem: wadium przetargowe Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakresie: remontu tynków, wymiany podłóg i renowacji parkietu, malowania pomieszczeń i korytarzy, remont stolarki rdzwiowej oraz wykonanie tynków renowacyjnych w przedsionku budynku przy ul. Matejki1 w Wałbrzychu
Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 PZP w Urzędzie Miejski w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, pok. Nr 1
Kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
2. Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązania są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich,
3.Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w warunki Wykonawca spełnił.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ad1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku wykonawcy działającego w ramach spółki prawa handlowego obowiązuje załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich,
  Ad2. a) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  b) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,
  c) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  Ad3.a) Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami w branży budowlanej wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z aktualnymi na dzień otwarcia ofert zaświadczeniami o wpisie na listę odpowiednich izb samorządu zawodowego, w tym:
  Kierownik budowy - musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kserokopia uprawnień) oraz wykazane min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami porównywalnymi z przedmiotem zamówienia,
  b) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc wstecz od daty ogłoszenie postępowania min. 2 robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu budynków użyteczności publicznej
  Fakt wykonania robót musi być potwierdzony referencjami od Zamawiających lub protokołami odbioru końcowego wykonanych robót bądź innymi dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/remontbudynku.zip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 27.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Załączniki

Powiadom znajomego