W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Adaptacja infrastruktury sieciowej w placówkach edukacyjnych w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” Zadanie 2. Stworzenie i wdrożenie rozwiązania dziennika elektronicznego (E-Szkoła)

26/01/2018    S18    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wałbrzych: Urządzenia sieciowe

2018/S 018-036534

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Wałbrzych Pl. Magistracki 1 Wałbrzych 58-300 Polska Osoba do kontaktów: Marek Pałosz Tel.: +48 746655154 E-mail: m.palosz@um.walbrzych.pl Faks: +48 746655155 Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.walbrzych.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.um.walbrzych.pl/tenders/23

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Adaptacja infrastruktury sieciowej w placówkach edukacyjnych w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” Zadanie 2. Stworzenie i wdrożenie rozwiązania (...).

Numer referencyjny: BO.271-9/2018

II.1.2)Główny kod CPV

32420000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja infrastruktury sieciowej w placówkach edukacyjnych w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych ” Zadanie 2. Stworzenie i wdrożenie rozwiązania dziennika elektronicznego (E-Szkoła) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, 2.1 E-usługi publiczne, 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

32418000

32410000

45310000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja infrastruktury sieciowej w placówkach edukacyjnych w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych ” Zadanie 2. Stworzenie i wdrożenie rozwiązania dziennika elektronicznego (E-Szkoła) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, 2.1 E-usługi publiczne, 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Dokumentacja przetargowa (SIWZ wraz z załącznikami) jest do pobrania ze strony internetowej zamawiającego www.um.walbrzych.pl/zzp/euslugisieci.zip.

W celu potwierdzenia, że przedmiot dostawy oferowany przez Wykonawcę odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę załącznika „Tabela zgodności”. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, modelu, rodzaju oferowanego wyposażenia lub karty katalogowej produktu. Ze złożonych dokumentów powinno jasno wynikać, iż zaproponowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 764 830.93 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 16/07/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.02.01.04-02-0027/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Najpóźniej do dnia 6.3.2018 r. do godz. 10:00.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego, nr konta: 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 w Banku PKO BP, przelewem z zaznaczeniem: wadium przetargowe i nazwa postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 06/03/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 06/03/2018

Czas lokalny: 10:10

Miejsce:

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1,

58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia wykonawcy z udziału w postepowaniu Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w Części IV SIWZ pkt 6.2 oraz 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.um.walbrzych.pl/zzp/euslugisieci.zip.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/01/2018


Załączniki

Powiadom znajomego