W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kompetencje prezydenta

PREZYDENT MIASTA - ROMAN SZEŁEMEJ

 

Kompetecje:  

1.Prezydent jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

2. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.

3. W czasie nieobecności Prezydenta (urlop, choroba inna krótkotrwała nieobecność) obowiązki pełni Zastępca Prezydenta lub inny pracownik kierownictwa Urzędu, któremu Prezydent powierzy wykonywanie tych obowiązków w drodze zarządzenia ze wskazaniem terminu i okresu trwania powierzenia obowiązków.

4. Prezydent jako kierownik Urzędu:

1) reprezentuje Urząd na zewnątrz,

2) wyznacza cele i zadania do realizacji przez pracowników Urzędu oraz określa Politykę Jakości,

3) zapewnia organizacyjne i materialne warunki niezbędne do wykonywania zadań przez pracowników Urzędu,

4) ustala kierunki polityki kadrowej w Urzędzie,

5) wydaje zarządzenia, dyspozycje i polecenia służbowe,

6) sprawuje nadzór nad realizacją zadań realizowanych w Urzędzie oraz nad przestrzeganiem zasad praworządności,

7) koordynuje działalność komórek organizacyjnych Urzędu,

8) w drodze zarządzenia ustala liczbę Zastępców Prezydenta,

9) powołuje i odwołuje Zastępców Prezydenta oraz zatrudnia i zwalnia pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,

10) przyjmuje i dokonuje analizy danych oświadczeń majątkowych składanych przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawna oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta.

5. Prezydent określone sprawy Miasta może powierzyć do prowadzenia w swoim imieniu Zastępcy Prezydenta lub Sekretarzowi.

7. W celu realizacji przedsięwzięć o charakterze ogólnomiejskim Prezydent może w szczególności:

1) ustanawiać Pełnomocników lub zawierać umowy wolontariatu z Wolontariuszami działającymi w jego imieniu w zakresie spraw powierzonych i określonych w odrębnych pełnomocnictwach lub umowie wolontariatu,

2) powoływać zespoły opiniodawczo - doradcze, których zadaniem może być formułowanie kierunków rozwoju  bądź działania, a także wyrażenia opinii i ocen o charakterze ogólnym w dziedzinie działalności Miasta, dla której zespół został powołany. Powołanie zespołu następuje w drodze zarządzenia, które określa między innymi zakres oraz czas działania. Obsługa organizacyjno - techniczna osób i zespołów, o których mowa w ust. 1 należy do komórek organizacyjnych Urzędu wskazanych przez Prezydenta.

7. Jeżeli wymaga tego realizacja wspólnych zadań lub koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu Prezydent powołuje zespoły zadaniowe.

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE NADZOROWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA:

a) BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO BZK

b) BIURO PRAWNE BP

c) BIURO ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ BAB

d) BIURO ŚRODOWISKA I KLIMATU BŚK

e) GEODETA POWIATOWY MIASTA WAŁBRZYCHA  GP
f) BIURO GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU NIERUCHOMOŚCI - GEODETA POWIATOWY MIASTA WAŁBRZYCHA BGK

g) BIURO INWESTYCJI BIW

h) BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BZP

i) BIURO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO, NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, FUNDUSZY EUROPEJSKICH I ROZWOJU GOSPODARCZEGO BFE

j) BIURO REWITALIZACJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO BRP

k) BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I MIENIA KOMUNALNEGO BGN

l) BIURO LOKALOWE BL

m) BIURO TRANSPORTU I RUCHU DROGOWEGO BTR

n) AUDYTOR WEWNĘTRZNY AW

o) BIURO KONTROLI  I INWENTARYZACJI BKI

p) SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BHP

r) STRAŻ MIEJSKA SM

s) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH IOD

t) GŁÓWNY SPECJALISTA-ENERGETYK MIEJSKI EM

powyższe informacje pochodzą z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 614/2020 z 9.11.2020 r. z późn. zm.

 

 

Powiadom znajomego