W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Opracowywane plany miejscowe

XML

Niniejszą informację otrzymuje Pani/ Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

 

 

 

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU

PL. MAGISTRACKI 1,  58-300 WAŁBRZYCH

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118

www.um.walbrzych.pl

www.bip.um.walbrzych.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e - mail: iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 644 47 80 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail będą przetwarzane w celu zapewnienia szybkiej komunikacji związanej z realizowaną sprawą.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie. Podanie tych danych oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) tj. przez okres 50 lat.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W zakresie wykonywania prawa dostępu do danych– jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, osoba ta ma prawo do uzyskania informacji o ich źródle - o ile informacja ta nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefon i adresu e-mail jest dobrowolne. Nie podanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej

W celu zapoznania się z opublikowanymi artykułami proszę wybrać
odpowiedni dział w kolumnie menu przedmiotowego