W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Zapytanie ofertowe: Projekt, wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej oraz 500 szt. naklejek informacyjnych dla projektu inwestycyjnego Gminy Wałbrzych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Wałbrzych, dnia 20 stycznia 2015 r.

BO.271-7/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE


"Projekt, wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej oraz 500 szt. naklejek informacyjnych dla projektu inwestycyjnego Gminy Wałbrzych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej":

 • Nazwa projektu: "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych- Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia"

 • Priorytet: 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)"

 • Działanie: 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców"

 1. Zamawiający:

Gmina Wałbrzych, adres: Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,

NIP: 886-25-84-003, REGON: 890718490


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostawa 1 szt. tablicy pamiątkowej (wraz z montażem) oraz 500 szt plakietek informacyjnych, stanowiących element promocji i informacji dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013:

Tablica pamiątkowa:

1. Celem stałych tablic pamiątkowych jest pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Tablica pamiątkowa powinna mieć wymiary 70 cm wys. x 90 cm szer.

3. Tablica musi być wykonana z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne.

4. Tablicę należy wykonać wg. załączonego wzoru (białe tło, kolorowe logotypy, czarny napis).

5. Montaż tablicy na ścianie zewnętrznej budynku na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

6. Wykonawca jest zobowiązany zamontować tablicę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

7. Projekt tablicy przed wykonaniem należy przekazać do akceptacji Zamawiającego.


Naklejka informacyjna

1. Wymiary naklejki informacyjnej to 4,5 cm wys. x 6,5 cm szer.

2. Naklejka informacyjna musi być wykonana z folii samoprzylepnej odpornej na warunki atmosferyczne np.: wilgoć, zanieczyszczenia czy promienie słoneczne- materiał musi być trwały.

3. Naklejki należy wykonać wg. załączonego wzoru (białe tło, kolorowe logotypy, czarny napis)

4. Projekt tablicy przed wykonaniem należy przekazać do akceptacji Zamawiającego.


 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferent przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. koszty dostawy i montażu. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 • Termin wykonania zamówienia: do dnia 06.02.2015r.

 • Miejsce: Wałbrzych - Park Wielokulturowy Stara Kopalnia ul. Wysockiego 29, 58-300 Wałbrzych (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Zamawiającym).

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 • Cena - waga: 100%. Kryterium oznacza najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia( łącznie za tablicę i naklejki). Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.


 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 • Oferty należy składać w terminie do dnia: 26.01.2015 r. do godz. 9:00

 • Oferta może być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej e- mail: m.palosz@um.walbrzych.pl

- fax 074 66 55 155

 • Informację na temat zapytania ofertowego można uzyskać pod numerem telefonu: 74 66 55 302, 74 64 88 509 (osoba prowadząca sprawę: Karol Grzondziel i Anna Paul)

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Oferta Wykonawcy powinna zawierać:

 • Pełną nazwę Wykonawcy;

 • Dane teleadresowe, NIP, REGON;

 • Cenę ofertową obliczoną zgodnie z pkt. 3;

 • Datę sporządzenia oferty;

 • Oferty wysyłane faksem powinny być podpisane przez osoby do tego upoważnione.

 1. Sposób zapłaty:

 • Wykonawca wystawi fakturę VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru.

 • Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.                                                                                                        Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

                                                                                                                               Marek PałoszZałączniki

Powiadom znajomego