W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o Konkursie na: opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej - obszaru ul. Wrocławskiej i Al. de Gaulle`a - rejon ul. Wilczej i ul. Pogodnej w Wałbrzychu..


Wałbrzych: opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej - obszaru ul. Wrocławskiej i Al. de Gaulle`a - rejon ul. Wilczej i ul. Pogodnej w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 63551 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej - obszaru ul. Wrocławskiej i Al. de Gaulle`a - rejon ul. Wilczej i ul. Pogodnej w Wałbrzychu..

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Celem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej, tym samym wyłonienie najlepszej koncepcji pod względem funkcjonalnym, estetycznym założenia przestrzennego w obszarze wskazanym w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulicy Wrocławskiej i Alei de Gaulle?‚´a - rejon ul. Wilczej i Pogodnej w Wałbrzychu - stosownie do załącznika do niniejszego Regulaminu - z uwzględnieniem charakteru i rangi miejsca oraz wskazanie autora zwycięskiej koncepcji, bądź zespołu autorskiego, który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na: 1. Opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na budowę I etapu pracy pokonkursowej obejmującej zagospodarowanie ronda w pasie drogi nr 35 przy ul. Wrocławskiej, po otrzymaniu niezbędnych pełnomocnictw, 2. Opracowaniu projektów wykonawczych, 3. Opracowaniu kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 4. Opracowaniu harmonogramu prac, obejmującego sporządzenie dokumentacji i wykonaniu robót budowlanych, 5. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w oparciu o opracowaną dokumentację, 6. Wykonaniu na terenie ronda zwycięskiej instalacji artystycznej. Integralną częścią przedmiotu Konkursu jest zaprojektowanie i wkomponowanie usytuowania instalacji artystycznej (w formie dominanty plastycznej) w obszarze ronda i jej realizacja..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.20.00-0, 45.21.23.14-0, 92.31.22.30-2, 92.31.22.00-3, 71.22.00.00-6, 71.40.00.00-2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

  • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: dysponowanie następującymi osobami zdolnymi do wykonanie niniejszego zamówienia: a) osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta artysty plastyka lub architekta krajobrazu, posiadającą doświadczenie w wykonaniu: rzeźby, pomnika lub instalacji artystycznej funkcjonującej w przestrzeni publicznej. b) projektantem branży architektonicznej - posiadający aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, c) projektantem branży konstrukcyjno - budowlanej - posiadający aktualne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

  • 1. Koncepcja zagospodarowania obszaru opracowania - 50

  • 2. Instalacja atrystyczna - 40

  • 3. Ekonomia - 10IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

  • Data: 09.04.2014, godzina 15:00.

  • Miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 22.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

  • Termin: 13.06.2014r. godz. 10:00.

  • Miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 22.

IV.3) NAGRODY

  • Rodzaj i wysokość nagród: 1) Pierwsza nagroda: - 4 000,00 zł - zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja instalacji artystycznej 2) Druga nagroda: 3 000,00 zł 3) Trzecia nagroda: 1 000,00 zł.


Załączniki

Powiadom znajomego