W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: "Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wałbrzych na lata 2011-2013 z możliwością przedłużenia do 2015"

09/06/2011    S110    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 


PL-Wałbrzych: Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

2011/S 110-181825

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Do wiadomości: Łukasz Oczkowicz
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Tel. +48 746655153
E-mail:
l.oczkowicz@um.walbrzych.pl
Faks +48 746655155

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.walbrzych.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Do wiadomości: Łukasz Oczkowicz
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Tel. +48 746655153
E-mail:
l.oczkowicz@um.walbrzych.pl
Faks +48 746655155
Internet:

www.um.walbrzych.pl/zzp/ubezpieczenie2011.zip

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gmina Wałbrzych
Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. nr 10.
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Internet:
http://www.um.walbrzych.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Tak

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Wałbrzych na lata 2011-2013 z możliwością przedłużenia do 2015.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług Wałbrzych.

Kod NUTS PL517

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1 Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów ubezpieczonych podmiotów, tj. Gminy Wałbrzych oraz jednostek podległych jako ubezpieczonych, a także następstw nieszczęśliwych wypadków osób wskazanych przez ubezpieczającego, w tym kierowcy i pasażerów ubezpieczanych pojazdów oraz osób uczestniczących w kulturze fizycznej.

2 Ochrona ubezpieczeniowa mienia dotyczy zarówno mienia własnego jak i mienia osób trzecich użytkowanego na postawie umów cywilnoprawnych oraz innych tytułów powodujących, że ryzyko utraty lub uszkodzenia mienia ciąży na ubezpieczonym.

3 Ochrona ubezpieczeniowa realizowana będzie na rzecz ubezpieczonych podmiotów w drodze następujących umów (rodzajów) ubezpieczenia:

3.1 Ubezpieczenie mienia wg formuły "od wszystkich ryzyk" w zakresie ryzyk żywiołowych oraz ryzyk kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu;

3.2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wg formuły "od wszystkich ryzyk";

3.3 Ubezpieczenie maszyn od awarii mechanicznych i elektrycznych (uszkodzeń) wg formuły "od wszystkich ryzyk"

3.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, w zakresie ryzyk ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem;

3.5 Ubezpieczenie pojazdów w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń (autocasco), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, oraz ubezpieczenia assistance jako ubezpieczenia towarzyszącego.

3.6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej,

3.7 Inne ubezpieczenia dodatkowe i uzupełniające.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66515000, 66515400, 66516000, 66516100, 66516400, 66512100, 66514110

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)Podział na części

Tak
oferty należy składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

II.2.2)Opcje

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW

1)KRÓTKI OPIS

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW - obejmuje:
a. Ubezpieczenie Gminy Wałbrzych wraz z Urzędem Miejskim, Kompleksem Zamkowo-Parkowym Zamek Książ oraz komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w budynkach w 100 % należących do Gminy Wałbrzych
b. Ubezpieczenie jednostek podległych pod Gminę Wałbrzych
c. Ubezpieczenia jednostek szkolno-wychowawczych

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

66515000, 66515400, 66516000, 66516100, 66516400, 66512100, 66514110

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Ubezpieczenie zasobów stanowiących udział Gminy w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych

1)KRÓTKI OPIS

Ubezpieczenie zasobów stanowiących udział Gminy w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

66515000, 66515400, 66516000, 66516100, 66516400, 66512100, 66514110

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Ubezpieczenie komunikacyjne

1)KRÓTKI OPIS

Ubezpieczenia komunikacyjne.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

66515000, 66515400, 66516000, 66516100, 66516400, 66512100, 66514110

3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
1.1 Dla części I - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW
- 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych), 1.2 Dla części II - Ubezpieczenie zasobów stanowiących udział Gminy w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych,
- 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych).
1.3 Dla części III - Ubezpieczenia komunikacyjne
- 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych).
2 Wadium może być wniesione w następujących formach:
2.1 pieniądzu;
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp, w szczególności dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W celu potwierdzenia spełniania tego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia.

2. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp, co udokumentują składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz przedkładając dokumenty które wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą.

2.1 Wypełniony i podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 13 do SIWZ (przeznaczony dla każdej z części)

2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 uPzp., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 uPzp., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1.1 sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca powinien spełniać ustawowe wymogi odnośnie bezpieczeństwa finansowego, tj. powinien posiadać środki własne na pokrycie marginesu wypłacalności oraz posiadać aktywa na pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Ad. 1.1) Sprawozdanie finansowe w części pozwalającej na udokumentowanie realizacji ustawowych wskaźników bezpieczeństwa, tj. pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi oraz pokrycia aktywami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, nie starsze niż za rok 2010.

III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1.1 posiadania wiedzy i doświadczenia

1.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

ad. 1.1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

ad. 1.2) Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przestawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

BO.271-22/11

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 18.7.2011 - 15:30
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

19.7.2011 - 12:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 19.7.2011 - 12:15

Miejsce

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 19.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin wykonania zamówienia- 2 lata tj. od 1.10.2011 roku do 30.9.2013 roku z możliwością przedłużenia okresu realizacji umowy, jednak nie dłużej niż do 30.9.2015 roku.

2. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umownych:

2.1 Termin realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia;

2.2 Osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego;

2.3 Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

2.4 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umownych jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą.

2.5 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umownych związane z:

2.5.1 utrzymaniem założonego poziomu oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji umowy, jeśli potrzeba zmiany, uściślenia lub korekty warunków ubezpieczenia wynika z weryfikacji lub zmian w czasie stanu lub wartości majątku, zmian organizacyjnych u Zamawiającego lub ubezpieczonych jednostek podrzędnych, zmian charakteru lub poziomu ryzyka,

2.5.2 dostosowaniem zapisów szczególnych, klauzul dodatkowych oraz zapisów o charakterze technicznym do wzorców umownych stosowanych przez wykonawcę (OWU) oraz treści poszczególnych polis, pod warunkiem, że zmiany te nie będą prowadziły do ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej opisanego w SIWZ,

2.5.3 dostosowaniem limitów ochrony ubezpieczeniowej do wartości mienia lub ryzyka, którego dotyczą, w tym także ewentualnych odnowień wyczerpanych limitów określonych w systemie "na pierwsze ryzyko" (odnowienia nie mają charakteru automatycznego) oraz doubezpieczeń mienia, w przypadkach konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie.

2.6 W przypadku zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w kolejnym rocznym okresie realizacji umowy nowych OWU, przy czym ewentualne zmiany prowadzące do ograniczenia zakresu ochrony w stosunku do treści zawartej umowy w wyniku postępowania nie będą miały zastosowania i w razie takiej potrzeby zostaną skorygowane w drodze postanowień szczególnych.

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

8.6.2011


Załączniki

Powiadom znajomego