W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Współpraca Stron mająca na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania zintegrowanego systemu 5 sztuk telebimów zakupionych w ramach projektu "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"

Ogłoszenie nr 611541-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

Gmina Wałbrzych: Współpraca Stron mająca na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania zintegrowanego systemu 5 sztuk telebimów zakupionych w ramach projektu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”, w ramach której Operator odpowiedzialny będzie za zarządzanie techniczne siecią ekranów LED, w tym również za nadzór nad prawidłową emisją wskazanego do publikacji materiału informacyjno – promocyjnego, a Lider Projektu za przekazywanie odpowiednich informacji niezbędnych do przygotowania materiałów i ich emisji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych, krajowy numer identyfikacyjny 57959500000, ul. Pl. Magistracki  1 , 58300   Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 6655153, 6655154, e-mail wizp@um.walbrzych.pl, faks 746 655 155. Adres strony internetowej (URL): www.um.walbrzych.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak www.um.walbrzych.pl/zzp/telebimy2017.zip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak www.um.walbrzych.pl/zzp/telebimy2017.zip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Współpraca Stron mająca na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania zintegrowanego systemu 5 sztuk telebimów zakupionych w ramach projektu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”, w ramach której Operator odpowiedzialny będzie za zarządzanie techniczne siecią ekranów LED, w tym również za nadzór nad prawidłową emisją wskazanego do publikacji materiału informacyjno – promocyjnego, a Lider Projektu za przekazywanie odpowiednich informacji niezbędnych do przygotowania materiałów i ich emisji Numer referencyjny: BO.271-107/2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest współpraca Stron mająca na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania zintegrowanego systemu 5 sztuk telebimów zakupionych w ramach projektu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”, w ramach której Operator odpowiedzialny będzie za zarządzanie techniczne siecią ekranów LED, w tym również za nadzór nad prawidłową emisją wskazanego do publikacji materiału informacyjno – promocyjnego, a Lider Projektu za przekazywanie odpowiednich informacji niezbędnych do przygotowania materiałów i ich emisji. Zamawiający jest Liderem Projektu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 6, Działania 6.5. Koszt usług Operatora nie stanowi wydatków kwalifikowanych w ramach projektu i będzie finansowany przez Lidera i Partnerów projektu ze środków własnych. Do obowiązków Operatora należy: 1. Zarządzanie systemem ekranów LED przez Operatora obejmuje następujący zakres czynności: 1.1 Emisja na 5 Telebimach spotów informacyjno-promocyjnych przygotowanych przez Lidera Projektu: - 24 spoty o długości 30 sekund – po 2 spoty informacyjno-promocyjne dla każdego partnera projektu, - 1 spot o długości 2 minut prezentujący walory turystyczne i kulturalne 12 partnerów projektu, - 1 spot o długości 10 sekund informujący o przyznaniu dofinansowania ze środków RPO WD, - inne spoty i materiały filmowe opracowane we własnym zakresie przez Lidera lub Partnerów projektu. 1.2 Tworzenie kontentu emisyjnego (nowych spotów informacyjno – promocyjnych) na podstawie materiałów, informacji i wytycznych przekazanych przez Lidera Projektu dla 5 telebimów, uwzględnianie zgłoszonych uwag przez Lidera Projektu, przedstawianie opracowanych materiałów do akceptacji Liderowi Projektu. 1.3 Budowa harmonogramu kampanii i dobór najkorzystniejszych zestawień prezentowanego materiału. 1.4 Wprowadzanie i aktualizacja tzw. playlisty (planu emisyjnego) dla każdego telebimu indywidualnie lub/i dla określonych grup ekranów. 1.5 Grupowanie telebimów w sposób umożliwiający najlepsze wykorzystanie kampanii informacyjno – promocyjnych. 1.6 Raportowanie wyników wyświetlanych kampanii oraz generowanie statystyk okresowych (kwartalnych). 1.7 Analiza wyników kampanii oraz wprowadzanie stosownych zmian do harmonogramu emisji. 1.8 Nadzorowanie i regulacja parametrów pracy ekranów LED (czas pracy, jasność świecenia, korekcja kolorów). 1.9 Przekazywanie informacji o występujących usterkach i awariach do wskazanych podmiotów, w tym do podmiotu odpowiedzialnego za serwis gwarancyjny. 1.10 Nadzór nad terminowością wykonania czynności serwisowych. 2. Dysponowanie przez Operatora sprzętem i oprogramowaniem komputerowym umożliwiającym wykonanie czynności wymienionych w punkcie 1. Do obowiązków Lidera należy: 1. Przekazywanie Operatorowi materiałów, informacji oraz wytycznych, na podstawie których wykonane będą spoty informacyjno – promocyjne. 2. Akceptacja stworzonych materiałów lub przekazanie ewentualnych uwag i sugestii dotyczących przedstawionych do akceptacji przez Operatora spotów w terminie do 7 dni od przekazania materiałów. 3. Przekazywanie wytycznych dotyczących oczekiwanego harmonogramu kampanii informacyjno – promocyjnej zawierających informacje o godzinach codziennej pracy ekranów, zakładanej długości trwania każdej poszczególnej kampanii, minimalnej ilości dziennych wyświetleń oraz ewentualnych priorytetów ważności prowadzonych kampanii. 4. Informowanie Operatora o każdym otrzymanym zgłoszeniu nieprawidłowości funkcjonowania określonego telebimu lub o nieprawidłowości emisji materiału. Minimalne parametry techniczne spotów realizowanych w ramach tworzenia kontentu emisyjnego: Spoty (aplikacje multimedialne) z uwagi na uwarunkowania systemu e-usług muszą zostać zaprojektowane z uwzględnieniem parametrów technicznych ekranów LED i funkcjonalności systemu prezentacji informacji posiadanego przez Zamawiającego. Poniżej znajdują się podstawowe parametry techniczne ekranów LED, na których wyświetlane będą opracowane w ramach niniejszego zamówienia spoty: 1. Format ekranu (format) 16:9 (1.78) 2. Tolerancja formatu [%] (+,-) 1 3. Rozmiar piksela (fizyczny / wirtualny) [mm] 16.00 / - 4. Gęstość pikseli (fizyczna / wirtualna) [mm] 3906 / - 5. Konfiguracja piksela (R, G, B) 1R, 1G, 1B 6. Jasność (wartość skalibrowana) [nit] 8 000 7. Kąt widzenia przy 50% jasności [°] H: 120° (+60°/-60°), V: 60 (+30°/-30°) 8. Regulacja jasności (skala) 1-8 poz. (ręczna), 1-100 (automat.) 9. Skala szarości (na kolor) 8192 10. Ilość kolorów 549 mld. 11. Częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] > 3000. Lokalizacja telebimów i dane techniczne: 1. Ekran LED o powierzchni minimalnej 29,36 m2 - 3 sztuki (wraz z jednostkami sterującymi pracą ekranu (3 szt.), Parametry techniczne: Wielkość ekranu (szer. x wys. x dł.) [mm] 7168 x 4096 x 180 Format ekranu (format) 16:9 (1.78) Tolerancja formatu [%] (+,-) 1 Rozmiar piksela (fizyczny / wirtualny) [mm] 16.00 / - Gęstość pikseli (fizyczna / wirtualna) [mm] 3906 / - Konfiguracja piksela (R, G, B) 1R, 1G, 1B Jasność (wartość skalibrowana) [nit] 8 000 Kąt widzenia przy 50% jasności [°] H: 120° (+60°/-60°), V: 60 (+30°/-30°) Waga panelu (stal / aluminium) [kg/m2] 57 / - Pobór mocy (średni / maks.) [W/m2] 420 / 1250 Regulacja jasności (skala) 1-8 poz. (ręczna), 1-100 (automat.) Skala szarości (na kolor) 8192 Ilość kolorów 549 mld. Częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] > 3000 Zasilanie (V, f) 230V, 50Hz Poziom wadliwości sprzętu ≤0,00001 Czas pracy (50% jasności) [godz.] 100 000 Szczelność (przód / tył) IP65 / IP54 Temperatura pracy (min. / maks.) [°C] -20 / +50 Wilgotność pracy (min. - maks.) [% RH] 10 / 90 Pobór mocy (średni / maks.) [W/m2] 420 / 1250 Pobór mocy dla ekranu (średni / maks.) [kW] 12,33 / 36,7 Transmisja danych UTP CAT5 (do 100m) Miejsce lokalizacji telebimów: Kobierzyce - Bielany Wrocławskie - ul. Tyniecka/ul Wrocławska, nr działki 99/3 - 2 szt – telebimy ustawione na jednej stopie betonowej Długołęka - ul. Wrocławska, nr działki 120/17 i 120/30 - 1 szt. - telebim ustawiony na stopie betonowej 2. Ekran LED o powierzchni minimalnej 16,51 m2 - 2 szt. (wraz z jednostkami sterującymi pracą ekranu (2 szt.), Parametry techniczne: Wielkość ekranu (szer. x wys. x dł.) [mm] 5376 x 3072 x 180 Format ekranu (format) 16:9 (1.78) Tolerancja formatu [%] (+,-) 1 Rozmiar piksela (fizyczny / wirtualny) [mm] 16.00 / - Gęstość pikseli (fizyczna / wirtualna) [mm] 3906 / - Konfiguracja piksela (R, G, B) 1R, 1G, 1B Jasność (wartość skalibrowana) [nit] 8 000 Kąt widzenia przy 50% jasności [°] H: 120° (+60°/-60°), V: 60 (+30°/-30°) Waga panelu (stal / aluminium) [kg/m2] 57 / - Pobór mocy (średni / maks.) [W/m2] 420 / 1250 Regulacja jasności (skala) 1-8 poz. (ręczna), 1-100 (automat.) Skala szarości (na kolor) 8192 Ilość kolorów 549 mld. Częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] > 3000 Zasilanie (V, f) 230V, 50Hz Poziom wadliwości sprzętu ≤0,00001 Czas pracy (50% jasności) [godz.] 100 000 Szczelność (przód / tył) IP65 / IP54 Temperatura pracy (min. / maks.) [°C] -20 / +50 Wilgotność pracy (min. - maks.) [% RH] 10 / 90 Pobór mocy (średni / maks.) [W/m2] 420 / 1250 Pobór mocy dla ekranu (średni / maks.) [kW] 6,93/ 20,6 Transmisja danych UTP CAT5 (do 100m) Miejsce lokalizacji telebimów: Wałbrzych - ul. Uczniowska/ul. Wrocławska, nr działki 161/10 i 161/12 - 1 szt. - telebim ustawiony na stopie betonowej Wrocław - budynek przy ul. Dobrzyńskiej 21/23, nr działki 13 - 1 szt. – montaż konstrukcji mocującej do elewacji budynku Koszty utrzymania telebimów tj. - koszty zużycia energii elektrycznej, - koszty dostępu do Internetu, - koszty ubezpieczenia, - koszty podatku od nieruchomości, za tereny na których są usytuowane LEDY, - koszty napraw nieobjętych gwarancją i ubezpieczeniem, za wyjątkiem kosztów napraw spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem LEDÓW lub oprogramowania przez Operatora, ponosi Zamawiający. 3. Wymagania w zakresie dysponowania niezbędnym sprzętem IT oraz oprogramowaniem. Opis sprzętu komputerowego i oprogramowania System pracować będzie w architekturze Klient – Serwer i składać się będzie: z ekranów LED wraz z oprogramowaniem zarządzająco-sterującym i kamerami IP (zakupione przez Zamawiającego) serwera - dostęp do serwera zapewnia wyłoniony po zakończeniu realizacji projektu operator, komputera sterującego - dostęp do komputera zapewnia wyłoniony po zakończeniu realizacji projektu operator, oprogramowania pozwalającego na przygotowanie do emisji materiałów graficznych tj. tekstów, animacji, filmów, grafik - dostęp do oprogramowania zapewnia wyłoniony po zakończeniu realizacji projektu operator. Zarządzanie systemem odbywać się będzie na serwerze centralnym, na którym umieszczone będzie oprogramowanie zarządzająco-sterujące umożliwiające dokonywanie konfiguracji i sprawdzania stanu pracy ekranów LED, z poziomu przeglądarki internetowej. Minimalne wymogi systemu (aplikacji) zostały określone poniżej. Architektura systemu - Content i funkcje wyświetlania treści Lp. Funkcjonalność 1 Wyświetlanie contentu (treści) w formie listy dynamicznej. Lista emisyjna jest stale synchronizowana automatycznie dając możliwość programowania przyszłych kampanii w dowolnym okresie czasowym i o dowolnej porze. Lista sama dopasowuje dodany do niej materiał, tak aby zapełniać emisją cały dostępny czas wedle zadanych parametrów. 2 W przypadku przepełnienia czasu emisji możliwość priorytetowania ważności spotów. Automatyczna weryfikacja przepełnienia czasu, alarmowe oznaczenie poziomu wypełnienia czasu. 3 Możliwość podziału contentu na kategorie np.: - komercyjnego: materiały, które mają najwyższy priorytet wyświetlania. - neutralnego: wypełniacz I-go stopnia, ma niższy priorytet wyświetlania niż komercyjny jednak wyższy od domyślnego, np: wizytówka, pogoda, kursy walut, zegarki, informacje i inne elementy zaciekawiające widza. - domyślnego: wypełniacz II stopnia, najniższy priorytet wyświetlania, np. spoty własne, znajomych, akcje charytatywne i inne. 4 Dodatkowy czas stanowiący różnicę między materiałem komercyjnym a neutralnym może być zapełniony przez materiał domyślny. 5 Możliwość grupowania wielu materiałów w jeden obiekt biblioteki - kontener. Każdy kontener po dodaniu do listy dynamicznej daje możliwość decydowania jak mają być wyświetlane zawarte w nim materiały. Dostępne są 3 tryby emisji: - klasyczny – możliwość wyświetlania kolejnych elementów z kontenera, - losowy – możliwość wyświetlania losowych elementów z kontenera, - sekwencyjny – możliwość wyświetlania elementów w kolejności sekwencji. 6 Możliwość prognozowania poprzez podgląd na program emisji wybranego nośnika w wybranym czasie oraz możliwość sprawdzenia zaplanowanej kampanii poprzez symulację z uwzględnieniem innych zaplanowanych wcześniej emisji i wolnego czasu. 7 Możliwość stworzenia kampanii w taki sposób, że po stworzeniu koszyka spotów dołączamy do niego wybrane ekrany LED. System automatycznie dopasuje odpowiednie proporcje spotów do odpowiednich ekranów. 8 Możliwość ustawienia jasności dla poszczególnych kabinetów z osobna. 9 Możliwość wprowadzenia jako jednego obiektu biblioteki kilku spotów w różnych proporcjach. Podczas dodawania do kampanii system sprawdzi czy dla danego nośnika dostępna jest odpowiednia proporcja lub automatycznie dopasuje najbliższą dostępną proporcję. 10 Możliwość ustawienia poziomu dopasowania contenetu do formatu ekranu. 11 Możliwość emisji spotów w mało atrakcyjnym czasie emisji (np. wczesnym rankiem, późnym wieczorem) w taki sposób, że między spotami wyświetlana będzie czarna tafla. Możliwość emisji spotów poza zdefiniowanymi godzinami pracy nośnika. 12 Możliwość definiowania szablonów jasności w ciągu roku z możliwością wyboru konkretnych dni tygodnia. 13 Możliwość płynnej i automatycznej regulacji jasności każdego ekranu między poszczególnymi poziomami wyznaczonej jasności (min. 4 poziomy na dobę). 14 Możliwość rozciągania obrazu w celu dopasowania do nośnika w skali 0 do 50%. 15 Możliwość wyświetlania stron www, rss, - możliwość ustawienia pozycji paska rss, jego wysokości i szerokości, koloru tła pod napisem. 16 Możliwość ustawienia rozdzielczości ekranu. 17 Możliwość zdalnego resetu nośnika. 18 W razie awarii serwera podstawowego system przełącza się na serwer zapasowy. 19 W razie problemu z internetem możliwe jest wgranie materiału i ustawień offline - za pomocą np. pendrive. 20 Funkcja symulacji zajętego czasu ekranu na podstawie wyznaczonego harmonogramu. 21 Ustawienie parametrów korekty wyświetlanego obrazu takich jak: gamma, kontrast, jasność. 22 Definiowanie domyślnego czasu pracy ekranu oraz definiowanie dodatkowych szablonów czasu pracy z możliwością podziału na poszczególne dni tygodnia. 23 Dostęp do panelu zarządzającego chroniony hasłem wraz z możliwością jego zmiany. 24 Separacja spotów poprzez dodanie ich do tej samej grupy - spoty z grupy o tym samym ID nigdy nie będą wyświetlane obok siebie. 25 Automatyczna aktualizacja nośników z możliwością wymuszenia natychmiastowej aktualizacji. 26 Awaryjna aktualizacja nośnika poprzez np. pendrive (w przypadku zaniku dostępu do sieci Internet). 27 Definiowanie zakresu czasu pracy emisji spotu - wybór dni tygodnia oraz godzin w jakich ma odbywać się emisja (możliwość zdefiniowania więcej niż jednego zakresu). Architektura systemu - Monitoring i raporty Lp. Funkcjonalność 1 Monitoring dostępności nośnika sprawdzany na bieżąco poprzez sieć Internetową. W razie dłuższego niezgłaszania się nośnika system wyśle powiadomienie email.  2 Możliwość generowania statystyk w formie raportów pdf - uproszczonych oraz csv - szczegółowych. Architektura systemu - Obsługiwane formaty Lp. Format 1 Możliwość wyświetlania zawartości stron internetowych w czasie rzeczywistym wraz z animacjami FLASH, funkcja pozwala np. na wyświetlanie informacji pobieranych bezpośrednio z baz danych. Notowania giełdowe, wykresy, rankingi. 2 Odtwarzanie pokazu slajdów Microsoft Power Point – przy zainstalowanym programie MS Power Point. 3 MPEG 1/2/4, AVI, WMV, Divx, Xvid, Mov. 4 JPEG, BMP, PNG. 5 Pliki flash SWF. 6 Kanały RSS np. udostępniane w serwisach internetowych. Komunikacja bezpośrednia między jednostką posiadającą dostęp do sieci (operatorem) i ekranem LED odbywać się będzie przy wykorzystaniu oprogramowania, dzięki któremu możliwe będzie zdalne sterowanie z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy – Załącznik nr 5. II.5) Główny kod CPV: 72315000-6 Dodatkowe kody CPV: II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 102333,51 Waluta:

PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali / wykonują, co najmniej 2 usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty których mowa, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Poprzez usługi o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia należy rozumieć wykonywanie usług produkcji spotów telewizyjnych, informacyjnych oraz promocyjnych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Ocena spełnienia przez Wykonawców będzie dokonana wg zasady: spełnia / nie spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 9.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 9.2 W sytuacji, kiedy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 9.1. 10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 9.1 Części IV SIWZ: 10.1 Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 10.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 8.1 Wykaz usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty których mowa, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – (Załącznik nr 4). III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz oferty. 2. Oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymogów systemu – Załącznik nr 6. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający, w celu oceny, Czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumentem, o którym mowa, jest w szczególności zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób należy złożyć w oryginale. 5. Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile ofertę składa Pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak Informacja na temat wadium Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) najpóźniej 14.11.2017 r. do godz. 10.00 Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 w Banku PKO BP, przelewem z zaznaczeniem; wadium przetargowe: „Współpraca Stron mająca na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania zintegrowanego systemu 5 sztuk telebimów zakupionych w ramach projektu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”, w ramach której Operator odpowiedzialny będzie za zarządzanie techniczne siecią ekranów LED, w tym również za nadzór nad prawidłową emisją wskazanego do publikacji materiału informacyjno – promocyjnego, a Lider Projektu za przekazywanie odpowiednich informacji niezbędnych do przygotowania materiałów i ich emisji”.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, b) osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, c) zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją, d) osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ, e) dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca, f) umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów, g) zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utrata finansowania zadania. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-14, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączniki

Powiadom znajomego