W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko”

29/06/2016    S123    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wałbrzych: Roboty remontowe i renowacyjne

2016/S 123-220606

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wałbrzych pl. Magistracki 1 Osoba do kontaktów: Marek Pałosz 58-300 Wałbrzych Polska Tel.: +48 746655154 E-mail: m.palosz@um.walbrzych.pl Faks: +48 746655155

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.walbrzych.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) wymiana stropów, 3) docieplenie stropów, 4) wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, 5) wykonanie nowo projektowanych fundamentów oraz wzmocnienia wskazanych fundamentów, 6) docieplenie podłogi na gruncie, 7) przebudowa schodów wewnętrznych, 8) wykonanie fundamentu pod szyb windowy, 9) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 10) wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, 11) przebudowa klatek schodowych, 12) renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wraz z elementami zdobniczymi, 13) wykonanie ścianek działowych, 14) wykonanie izolacji termicznej/akustycznej i przeciwwilgociowej, 15) wykonanie instalacji elektrycznej, 16) wykonanie instalacji gazowej, 17) wykonanie instalacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, 18) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, 19) wykonanie instalacji p.poż., 20) wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, 21) wykonanie instalacji gazowej, 22) wykonanie instalacji fotowoltaiki jedynie w zakresie doprowadzeń instalacyjnych, 22) wykonanie drogi dojazdowej wraz z całą infrastrukturą ( chodniki, pętla, wiata przystankowa, oświetlenie drogowe), 24) wykonanie parkingu dla samochodów osobowych 25) montaż elementów małej architektury 26) wykonanie robót wykończeniowych, 27) wykonanie zagospodarowania terenu (uwzględniając wycinkę drzew i wykonanie nowych nasadzeń), 28) wykonanie robót towarzyszących i innych niezbędnych robót do wykonania zadania według dokumentacji projektowej. 2. Uzyskany z rozbiórek złom Wykonawca sprzeda w punkcie skupu złomu w imieniu Zamawiającego, a środki finansowe, po wystawieniu faktury przez Zamawiającego, przeleje na wskazane konto Zamawiającego. Koszty załadunku, transportu i rozładunku złomu należy wkalkulować w ceny jednostkowe demontażu. 3. Drewno pochodzące z drzew usuniętych/wyciętych z terenu objętego inwestycją stanowi majątek gminy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie przystąpienia do wycinki w celu dokonania w dniu wycinki obmiaru pozyskanego drewna z uwzględnieniem jego klasyfikacji oraz ustalenia wartości poszczególnych klas pozyskanego drewna. Wykonawca sprzeda drewno pozyskane z wycinki zgodnie z wyceną sporządzoną przez Zamawiającego. Sprzedaż drewna Wykonawca potwierdzi fakturą VAT, a dochody uzyskane z tytułu sprzedaży przekaże na rachunek dochodów gminy (wskazany przez Zamawiającego). W przypadku braku nabywcy drewna bezpośrednio po pozyskaniu drewna, Wykonawca przetransportuje drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza ofertowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w dokumentacji projektowej, przedmiarze oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45453000, 45111300, 45261000, 45310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

II.2.3)Informacje o wznowieniach

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 145 000 PLN (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) najpóźniej do 4.8.2016 r. do godz. 10:00. Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 w Banku PKO BP, przelewem z zaznaczeniem; wadium przetargowe: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko”.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale III. SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 5.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 9). 5.2 Uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu dźwigów, podestów ruchomych i urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych (załącznik nr 10 ). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich (załącznik nr 1); b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. (załącznik nr 2); c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich. (załącznik nr 3); d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich. (załącznik nr 4); e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich. (załącznik nr 5); f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 6 ) g) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 7) i) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8). 2.Wykonawcy zagraniczni: Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski) zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale III.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawiane w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN. Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca powinien przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 11), Dowodami, o których mowa powyżej są: a/ poświadczenia, b/ inne dokumenty, jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia, c/ w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie wykonanych robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 5.3 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wymienionych w rozdziale III. SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 12), 5.4 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 13). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Posiadanie wiedzy i doświadczenia – tj. wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali / zakończyli co najmniej jedną robotę budowlaną o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Za robotę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia uważa się robotę budowlaną, polegającą na remoncie budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 8 000 m³, która w swoim zakresie zawierała (łącznie) wykonanie m.in.: — robót ogólnobudowlanych, w tym m.in. wymiana stropów, wykonanie fundamentów, — wykonanie instalacji sanitarnych, w tym m.in. wentylacji mechanicznej i instalacji gazowej, — wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych — budowa przyłączy sanitarnych do budynku, — zagospodarowanie terenu ( w tym nasadzenia, wycinka drzew), — wykonanie kotłowni o mocy przynajmniej 190 kW, — wykonanie drogi dojazdowej oraz placu postojowego, Ponadto Wykonawca musi wykazać się się budową szybu windowego wraz montażem dźwigu osobowego na obiekcie użyteczności publicznej lub innym niż budynek użyteczności publicznej. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia – tj. wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej: 1) Kierownikiem budowy specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający łącznie wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego, doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego) polegających na nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na przebudowie budynku o kubaturze co najmniej 6 000 m³, gdzie wymieniano stropy oraz co najmniej jednej roboty budowlanej, gdzie wybudowano szyb windowy wraz z montażem dźwigu osobowego. 2. Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający łącznie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. minimum 3 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego; doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego) polegających na nadzorowaniu co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu wentylacji mechanicznej i instalacji gazowej. 3. Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający łącznie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. minimum 3 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego. 4. Kierownik robót drogowych posiadający łącznie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. minimum 3 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót drogowych na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji. Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Euro—pejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykony—waniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Okres rękojmi. Waga 40

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BO.271-68/2016

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.8.2016 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 4.8.2016 - 10:05

Miejscowość:

Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, pok. 27.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3)Informacje dodatkowe

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.um.walbrzych.pl/zzp/dworzecszczawienko.zip 

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: a) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, c) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, e) zmiana terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót, f) osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, g) osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ. h) zmiana postanowień umownych w przypadku wystąpienie siły wyższej, i) Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca. j) Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów, k) zmiana terminu wykonania robót budowlanych w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac. l) zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utrata finansowania zadania; ł) wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy, zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, m) zmiany dotycząca zamawiania dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne, pod warunkiem, że zmiana Wykonawcy: — nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, — spowodowałaby istotną niedogodność lub znacznie zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, — wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, n) zostały spełnione łącznie następujące warunki: — konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, — modyfikacja nie zmieni ogólnego charakteru zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, — wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (w przypadku wprowadzenia kilku kolejnych modyfikacji ograniczenie to ma zastosowanie do wartości każdej z nich), o) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych i zarazem jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie ( w przypadku wprowadzenia kilku kolejnych modyfikacji wartość zostanie oszacowana na podstawie łącznej wartości netto kolejnych modyfikacji), a ponadto modyfikacja nie zmieni ogólnego charakteru zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, p) innych nieistotnych ( w rozumieniu art. 72 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE), niezależnie od ich wartości, zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24.6.2016

Załączniki

Wizualizacje zip, 1.5 MB

Powiadom znajomego