W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ochrona fizyczna i dozorowanie mienia w siedzibie oraz posesji ZAZ Victoria przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu wraz z monitorowaniem Systemu Alarmowania Pożarowego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.um.walbrzych.pl/tenders/23


Wałbrzych: Ochrona fizyczna i dozorowanie mienia w siedzibie oraz posesji ZAZ Victoria przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu wraz z monitorowaniem Systemu Alarmowania Pożarowego Numer ogłoszenia: 85825 - 2016; data zamieszczenia: 14.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna i dozorowanie mienia w siedzibie oraz posesji ZAZ Victoria przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu wraz z monitorowaniem Systemu Alarmowania Pożarowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Ochrona mienia w określonych godzinach w ramach której Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia składającego się z budynku siedziby oraz posesji ZAZ Victoria przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu, jego pomieszczeń, wyposażenia stałego i ruchomego znajdującego się w pomieszczeniach oraz terenu na którym budynek jest posadowiony i będzie polegać na zabezpieczeniu budynku przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich, jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą. W ramach wykonywanych czynności wskazanych w punkcie 1.1., Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia jednego stanowiska w określonych godzinach: a) 1 pracownik ochrony posiadający co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia - od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 - do 08:00 w dniu następnym, b) 1 pracownik ochrony posiadający co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia - w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy - całodobowo, do godz. 08:00 w dniu następnym (powszednim). 1.1.1. Szczegółowy sposób świadczenia usługi stałej, bezpośredniej, ochrony fizycznej. Stanowisko ochrony - jednoosobowy, stacjonarny posterunek zlokalizowany w recepcji budynku przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu, wyposażony w monitory systemu monitoringu terenu, obiektu oraz wnętrz budynku i monitoring Systemu Alarmowania Pożarowego. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia ZAZ Victoria poprzez obserwację monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych we wnętrzach budynków i w ich otoczeniu zewnętrznym, reagowanie na sygnał alarmu przeciwpożarowego, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) przebywania osób niepowołanych na terenie obiektu po godzinach pracy, w dniach wolnych od pracy, 2) kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi, 3) reagowania na niewłaściwe zachowanie się osób, w tym palenie w miejscach niedozwolonych, oraz zakłócanie porządku, 4) kontrolowania wynoszonych paczek lub przedmiotów mogących wskazywać, że stanowią one mienie Zamawiającego, 5) ujawniania awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, informowania o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego lub odpowiednich służb oraz swoich przełożonych; odnotowywanie tych zdarzeń i podjętych działań w książce przebiegu ochrony oraz sporządzanie protokołów szkód, 6) podejmowania natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującą instrukcją pożarową, 7) informowania o zdarzeniach i awariach wyznaczonych pracowników Zamawiającego, 8) wezwania grupy interwencyjnej w sytuacji wystąpienia zagrożenia, zakłócania spokoju i porządku, sporządzenia i przedstawienie protokołu z interwencji wyznaczonym pracownikom Zamawiającego, 9) obsługi systemu SAP - elektronicznego systemu przeciwpożarowego (Systemu Alarmowania Pożarowego), w tym: a) obsługa centrali SAP z terminalem operatorskim CT (monitorowanie i sterowanie), b) wykonywanie czynności przewidzianych w procedurach w przypadku alarmu, uszkodzenia, wyłączenia, c) w przypadku wyłączenia strefy, alarmu pożarowego I i II stopnia dokonanie niezwłocznej identyfikacji przyczyny sygnalizowanego alarmu poprzez obchód obiektu, d) powiadamianie Straży Pożarnej oraz innych służb ratowniczych w razie pożaru w obiekcie, 10) obsługi systemu CCTV - systemu telewizji dozorowej (System Telewizji Dozorowej), w tym: a) obsługa konsoli operatorskiej, b) obsługa systemu rejestracji, 11) innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania zleconej usługi, 12) utrzymania porządku w miejscu pracy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy również : 2.1. Wyposażenie pracowników ochrony w ubiór służbowy stosowny do charakteru świadczonej usługi oraz warunków klimatycznych. 2.2.Wyposażenie pracowników ochrony w identyfikatory zaopatrzone w numer służbowy i zdjęcie pracownika. 2.3. Wyposażenie pracowników w niezbędne środki łączności umożliwiające bezpośrednie komunikowanie się pracowników ochrony, wezwanie grupy interwencyjnej czy służb specjalistycznych (radiotelefony i telefony komórkowe), środki przymusu bezpośredniego oraz alkomat. 2.4. W każdym czasie, gdy sytuacja będzie tego wymagała, Wykonawca zapewni niezwłoczny przyjazd własnej grupy interwencyjnej i podjęcie przez nią czynności przewidzianych prawem w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu wezwania. Wezwania grupy interwencyjnej dokonuje pracownik Wykonawcy oceniający realne możliwości własnej interwencji w konkretnym zdarzeniu, oceny stopnia zagrożenia dla osób i mienia lub uprawniony pracownik Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów przyjazdu i interwencji takiej grupy. 2.5. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki przebiegu ochrony, do której pracownicy Wykonawcy będą wpisywać wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze świadczeniem usługi ochrony mienia Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki przebiegu ochrony. 2.6. Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy) opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Instrukcję ochrony obiektu zgodną z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony osób i mienia, która po podpisaniu przez Strony umowy stanowić będzie integralną jej część. 2.7. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania kontroli pracy pracowników sprawujących ochronę przynajmniej 1 raz w ciągu doby. Kontrole przeprowadzane będą przez osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia. 3. Odpowiedzialność Wykonawcy : 1. Wykonawca odpowiada na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz umowie, której projekt stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, za szkody w dozorowanych obiektach oraz na chronionym terenie, wynikłe w szczególności z dewastacji, kradzieży, kradzieży z włamaniem, wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy lub osoby trzecie, powstałe w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 2. W razie powstania szkody, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę o zaistniałej szkodzie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po jej stwierdzeniu oraz podaje przybliżoną wartość szkody. 3. Wykonawca ma prawo wglądu do dokumentacji finansowo-księgowej Zamawiającego dotyczącej powstałej szkody, w części istotnej dla oceny zgłoszonego roszczenia. 4. Wysokość odszkodowania ustala się wg. cen aktualnych na dzień wyrządzenia szkody. 5. Naprawy będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę dokonywane będą na koszt Wykonawcy. Wartość napraw ustala się wg. aktualnych na dzień naprawienia szkody cen usług, niezbędnych do naprawienia wyrządzonej szkody. 6. Postanowienia ust. 1 - 5 nie wyłączają innych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy - dochodzonych na zasadach ogólnych. 7. Wartość majątku użytkowanego przez Zamawiającego (własnego, dzierżawionego) na terenie objętym niniejszym postępowaniem ustalana będzie na podstawie ewidencji księgowej majątku prowadzonej przez Zamawiającego. Obowiązki i dodatkowe wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ..

II.1.5)


przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 98.34.11.40-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca składający ofertę na realizację zadania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) nie później niż dnia 21 czerwca 2016 r. do godz. 1200. Wadium należy wnieść na konto Zamawiającego numer rachunku: 13 1020 5095 0000 5302 0186 7993 przelewem z zaznaczeniem nazwy postępowania: Ochrona fizyczna i dozorowanie mienia w siedzibie oraz posesji ZAZ Victoria przy ul. 1 Maja 112 w Wałbrzychu wraz z monitorowaniem Systemu Alarmowania Pożarowego. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45 ust. 6 Prawo zamówień publicznych w siedzibie Zamawiającego, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył aktualną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek - nie spełnia warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej trzy zamówienia o łącznej wartości nie niższej niż 200.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych), których przedmiotem była lub jest ochrona fizyczna obiektu biurowego. W przypadku zamówień obecnie wykonywanych (nie zakończonych), łączna wartość zrealizowanej części zamówienia (przed upływem terminu składania ofert) nie może być mniejsza niż 200.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek - nie spełnia warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane osoby: a) Wykonawca będzie świadczyć usługi w obsadzie składającej się w własnych pracowników posiadających co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia, jednolicie umundurowanych, wyposażonych w środki łączności (radiotelefony i telefony komórkowe), środki przymusu bezpośredniego oraz alkomat. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek - nie spełnia warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek spełnia Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek - nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80

 • 2 - Doświadczenie w zakresie usług ochrony osób i mienia - 10

 • 3 - Liczba własnych grup interwencyjnych na terenie miasta Wałbrzycha - 5

 • 4 - Wysokość polisy ubezpieczeniowej - 5

IV.2.2)


przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 2.1.Terminu realizacji umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpienia zdarzenia spowodowane siłą wyższą. 2.2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 2.3.Osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadkach: 2.3.1. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiającym osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie przedmiotowej usługi, 2.3.2. nie wywiązywania się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia, 2.3.3. wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacji z pracy osób wskazanych do realizacji usług, skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 2.4. Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SIWZ. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego. 2.5. Zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego lub Wykonawcy. 2.6. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją w szczególności terminu realizacji zamówienia. 2.7. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy, a jej inicjatorem może być Zamawiający lub Wykonawca. 2.8. Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów. 2.9. Dopuszczalna jest zmiana umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 2.10. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bip.um.walbrzych.pl/tenders/23  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Aktywności Zawodowej Victoria, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej Victoria, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki

Powiadom znajomego