Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

BO.271-105/2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017/ II

nr sprawy BO.271-105/2018

zamawiający Gmina Wałbrzych

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

Treść

Wałbrzych, dnia 12.10.2018 r.

Zamawiający:

GMINA WAŁBRZYCH

58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1

NIP: 886-25-84-003

 

 

Znak sprawy: BO.271-105/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania zadania pn.:

 

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym: „Plac zabaw przy
ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”

II

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami).

 

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Kod CPV: 45 11 27 23 – 9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym: „Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017”, a w szczególności:

1. Demontaż istniejących elementów zabawowych, będących w złym stanie technicznym oraz przełożenie istniejących elementów zabawowych, będących w dobrym stanie technicznym.

2. Wykonanie drenażu oraz studni chłonnej.

3. Wykonanie ogrodzenia.

4. Montaż elementów zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej.

5. Montaż elementów małej architektury.

6. Wykonanie robót towarzyszących i innych niezbędnych robót do wykonania zadania według dokumentacji projektowej.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy określone zostały w projekcie umowy.

 

2.2. Szczegółowy opis robót budowlanych według projektu budowlanego opracowanego przez: Biuro Realizacji Inwestycji Sławomir Sobusiak, Plac Zwycięstwa 6/1, 58-330 Jedlina – Zdrój.

 

Inne wymagania zamawiającego:

 

1. Okres rękojmi za wady – 36miesięcy od dnia podpisania protokołuodbioru.

2. Wykonawca powinien dysponować lub mieć możliwość dysponowania następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

Kierownik robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz. 65);

W celu udokumentowania wymaganych kwalifikacji osób pełniących samodzielne funkcje Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia i/lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wcześniej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. Ponadto dla w/w osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik robót) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia, że dana osoba posiada wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 

 

III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od daty podpisania Umowy.

 

IV MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.10.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. 27 – Referat Zamówień Publicznych lub za pomocą faksu na nr
74 66 55 155, bądź poczty elektronicznej na adres
a.piwon@um.walbrzych.pl

 

V CENA OFERTOWA:

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia poda cenę ryczałtową netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za całość zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 (formularz oferty).

Ceny ofertowe należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

  • Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zmian).

 

VI KRYTERIUM OCENY OFERT:

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie kryterium: cena - 100%

 

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie danego zadania.

 

VII KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

1. Wypełniony Załącznik nr 1 (formularz ofertowy).

2. Wypełniony Załącznik nr 2 (wykaz osób).

3. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Przedmiar robót dołączony do zapytania ofertowego ma charakter pomocniczy, który może być pomocny przy skalkulowaniu ceny oferty.

 

Brak powyższych informacji lub dokumentów spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych, bez możliwości jej uzupełnienia.

 

VIII OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

W sprawach formalno-prawnych:

Pani Aleksandra Piwoń - tel/fax.: /74/ 66 55 154

e-mail: a.piwon@um.walbrzych.pl

 

W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pani Magdalena Milczarek - tel. /074/ 64 88 511

 

IX ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – wykaz osób

Załącznik nr 3- projekt umowy

Załącznik nr 4- dokumentacja projektowa.

 

 

 

 

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

 

Rene Machura

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij