W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówienu: Wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.walbrzych.pl/zzp/zmpzpWSSE.zip


Wałbrzych: Wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap I
Numer ogłoszenia: 205734 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pełnej dokumentacji planistycznej związanej z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/139/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2007 roku W ramach przedmiotu zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest: 1) Opracowanie: - projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/139/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2007 roku, - prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń w/w dokumentu, - kompletu analiz, o których mowa w analizie zasadności przystąpienia do sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/139/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2007 roku, w tym prognozy skutków finansowych. 2) Przygotowanie projektów zawiadomień, obwieszczeń, ogłoszeń oraz innych pism i dokumentów w celu uzyskania wszystkich wniosków, opinii, uzgodnień i pozwoleń. 3) Pisemne ustosunkowanie się do wszystkich ewentualnych wniosków, opinii i uwag wniesionych przez jednostki i organy opiniujące oraz strony biorące czynny udział w postępowaniu. 4) Przygotowanie materiałów dla Biura Obsługi Rady Miejskiej (w 40 egzemplarzach - załącznik graficzny: rysunek planu pomniejszony do formatu A4 w technice czarno - białej), na które złożą się projekt uchwały, uzasadnienia, załączniki graficzne. 5) Przygotowanie stosownych materiałów i pism dotyczących wyłączeń lub przekwalifikowania na cele nieleśne gruntów użytkowanych na cele leśne (jeśli będą wymagane). 6) Sporządzenie Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wynikającym z treści analizy zasadności do sporządzenia planu oraz z uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap I: - 5 egzemplarzy prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu z elementami ekofizjografii, - 2 egzemplarze analizy uwarunkowań własnościowych sporządzonej w skali 1:1000 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - 2 egzemplarze inwentaryzacji urbanistycznej sporządzonej w skali 1:1000 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - 2 egzemplarze analizy analizy ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych sporządzonej w skali 1:1000 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - 2 egzemplarze inwentaryzacji urbanistycznej sporządzonej w skali 1:1000 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - 2 egzemplarze analizy ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych sporządzonej w skali 1:1000 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - 2 egzemplarze analizy powiązań komunikacyjnych sporządzonej w skali 1:5000 dla obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem całej jednostki urbanistycznej określonej w Studium.... 7) W razie konieczności zmiany rysunku obowiązującego mpzp sporządzenie: - 9 egzemplarzy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (3 egzemplarze sporządzone metodą tradycyjną w technice kolorowej, 3 egzemplarze sporządzone metodą tradycyjną w technice czarno - białej,3 egzemplarze zafoliowane i oprawione do powieszenia), - 1 egzemplarza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji cyfrowej w formacie TIFF/256color/8Bit/150DPI oraz przekazanie wersji wektorowej opracowania w formacie DXF/układ 92. 8) Uczestniczenie w posiedzenie MKUA i sesji - dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego. 9) Udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projektach w/w dokumentów rozwiązaniami. 10) Uzgodnienie ze Zleceniodawcą w formie pisemnej w szczególności: a) projektu komunikacyjnego, b) sposób podziału działek. 11) Udział w przygotowaniu merytorycznych stanowisk dot. odrzucenia wniosków i uwag oraz ewentualnych wezwań do usunięcia naruszenia prawa a także skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. 12) Terminowe wykonanie prac objętych Umową. Powyższy zakres prac podzielony został na następujące Etapy: Etap I: - Otwarcie prac nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) Wałbrzyskiej Specjalnej strefy ekonomicznej - Etap I, zatwierdzonego zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/139/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2007 roku, - Zebranie i analiza materiałów wyjściowych i wniosków. - Opracowanie projektu koncepcji zmiany mpzp. Etap II: - Opracowanie projektu zmiany mpzp - redakcja do uzgodnień. - Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. - Opiniowanie i uzgodnienia projektu zmiany mpzp. Etap III: - Wyłożenie projektu zmiany mpzp do publicznego wglądu. - Dyskusja publiczna. - Odpowiedzi na ewentualnie złożone w trakcie wyłożenia uwagi. - Ostateczna redakcja projektu zmiany planu. - Opracowanie dokumentacji do badania przez Wojewodę i do publikacji. Etap IV: - Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego uchwalonego planu miejscowego. Etap V (jeśli zaistnieje konieczność): - Sporządzenie projektu odpowiedzi na pytania i wątpliwości przekazane przez wojewodę (przedstawiciela wojewody) w trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Rady Miejskiej. - Przygotowanie stanowiska odnośnie zarzutów zawartych: w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa przez uchwałę Rady Miejskiej, w rozstrzygnięciach nadzorczych, w skargach do WSA i NSA na uchwałę Rady Miejskiej. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy. Uchwała Nr LX/615/14 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/139/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2007 roku znajduje się pod linkiem /contents/content/906/10724.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. Ewentualne zamówienia uzupełniające zgodne będą z przedmiotem zamówienia podstawowego i dotyczyć będę ewentualnego ponowienia procedury formalno-prawnej w wyniku niekorzystnych rozstrzygnięć nadzorczych i sądowych nie spowodowanych uchybieniami po stronie Wykonawcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 275.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 1 500,00 zł najpóźniej do 26.06.2014 r. do godz. 8.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łączne kwalifikacje i doświadczenie. Wykonawca musi udokumentować posiadanie odpowiedniego doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej 2 usług, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia: Za usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia uważa się usługę polegającą na opracowaniu i opublikowaniu planu miejscowego wraz z wykonaniem do niego analizy urbanistycznej oraz przekazaniem jej zamawiającemu. Przedmiotowy plan miejscowy musi spełniać następujące kryteria: - pełna dokumentacja planów przeprowadzona i uchwalona na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - obejmować teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykonawca zobowiązany jest podać numer uchwały rady miejskiej oraz numer w publikatorze dla danego mpzp, którym wykazuje się na spełnienie warunku. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania oraz dokument potwierdzający że dana usługa została należycie wykonana - Załącznik nr 2. Do oferty należy załączyć dowody, że usługi zostały wykonane należycie. Dowodami takimi są: a) Poświadczenie; b) Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będzie łącznie posiadanie osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia. Wymagane osoby: a) Główny projektant, posiadający łącznie: - uprawnienia do samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie udokumentowane poprzez oświadczenie o przynależności do Izby Urbanistów zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 j.t.), - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu planów miejscowych, - doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej 3 uchwalonych i opublikowanych planów miejscowych wraz z wykonanymi do nich analizami urbanistycznymi przekazanymi zamawiającemu, spełniających następujące kryteria: pełna dokumentacja planów przeprowadzona i uchwalona na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan obejmujący teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wykonawca zobowiązany podać numer uchwały rady miejskiej oraz numer w publikatorze dla danego mpzp, którym wykazuje się na spełnienie warunku. W celu udokumentowania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia osób, opisanych powyżej, Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności i/lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wcześniej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. Ponadto dla w/w osób Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie potwierdzające, że dana osoba posiada wymagane uprawnienia do samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie udokumentowane poprzez oświadczenie o przynależności do Izby Urbanistów zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 j.t.) - Załącznik nr 3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób skierowanych do wykonania Zamówienia, jednakże pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego, a osoby te spełniać będą wymogi określone w SIWZ w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, 2) Osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, 3) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 4) Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/zmpzpWSSE.zip

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane