Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Wałbrzych na lata 2017-2019 z możliwością przedłużenia do 2021 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

01/06/2017    S104    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wałbrzych: Usługi ubezpieczeniowe

2017/S 104-207772

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Wałbrzych pl. Magistracki 1 Wałbrzych 58-300 Polska Osoba do kontaktów: Marek Pałosz Tel.: +48 746655154 E-mail: m.palosz@um.walbrzych.pl Faks: +48 746655155 Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.walbrzych.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.benefit.net.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Wałbrzych na lata 2017-2019 z możliwością przedłużenia do 2021 r.

II.1.2)Główny kod CPV

66510000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

3.1. Zamówienie dotyczy ubezpieczenia Gminy Wałbrzych, Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych (w tym instytucji kultury) w zakresie obejmującym ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 4 991 991.17 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

66515000

66515400

66516000

66516400

66512100

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wałbrzych.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamówienie dotyczy ubezpieczenia Gminy Wałbrzych, Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, Skarbu Państwa oraz jednostek organizacyjnych (w tym instytucji kultury) w zakresie obejmującym ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

2. Ochrona ubezpieczeniowa mienia dotyczy zarówno mienia własnego jak i mienia osób trzecich użytkowanego na postawie umów cywilnoprawnych oraz innych tytułów powodujących, że ryzyko utraty lub uszkodzenia mienia ciąży na ubezpieczonym.

3. Ochrona ubezpieczeniowa realizowana będzie na rzecz ubezpieczonych podmiotów w drodze następujących umów (rodzajów) ubezpieczenia:

— Ubezpieczenie mienia wg formuły „od wszystkich ryzyk” w zakresie ryzyk żywiołowych oraz ryzyk kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu;

— Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wg formuły „od wszystkich ryzyk”;

— Ubezpieczenie maszyn od awarii mechanicznych i elektrycznych (uszkodzeń) wg formuły „od wszystkich ryzyk”

— Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie ryzyk ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem;

— Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej,

— Inne ubezpieczenia dodatkowe i uzupełniające.

4. Dane, informacje i dokumenty zawarte w treści SIWZ przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w celu przygotowania oferty i nie mogą być wykorzystywane w innym celu oraz udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne dla przygotowania oferty i udziału w postępowaniu.

5. Zgodnie z regulacjami ust. z 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 10 listopada 2015 r. poz. 1844) z późniejszymi zmianami, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do wszelkich danych, informacji i dokumentów pozyskanych w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 7, oraz dokumentach uzupełniających stanowiących Załączniki 8 do 33.

7. Informacje o charakterze poufnym wykonawca może uzyskać składając wniosek za pomocą formularza elektronicznego na stronie www.benefit.net.pl dostępnego w zakładce przetargi, w odnośniku dotyczącym przedmiotowego postępowania, podając dane osoby wnioskodawcy oraz wykonawcy, którego wnioskodawca reprezentuje.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/10/2017

Koniec: 30/09/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie, co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia.

W przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej niż zezwolenie Wykonawca przedkłada inny dokument potwierdzający jednoznacznie, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z łączną sumą ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych (w systemie ryzyk nazwanych bądź all risk) co najmniej 1 mld zł dla każdej z tych usług.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

11.5.2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usługi ubezpieczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z łączną sumą ubezpieczenia mienia od ryzyk żywiołowych (w systemie ryzyk nazwanych bądź all risk) co najmniej 1 mld zł. wraz dokumentami potwierdzającymi fakt należytego wykonania bądź wykonywania tych usług (Załącznik nr 4).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/07/2017

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 10/07/2017

Czas lokalny: 10:10

Miejsce:

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 27.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w następującej formie:

— pieniądzu – wadium uznane jest za wniesione z chwilą wpływu środków na konto zamawiającego:

Nr konta: 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984

Bank: PKO BP S.A.

Tytuł przelewu: „KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY WAŁBRZYCH NA LATA 2017-2019 z możliwością przedłużenia do 2021 r.” – wadium przetargowe

— poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

— gwarancji bankowej;

— gwarancji ubezpieczeniowej;

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).

3. Wadium w formie innej niż pieniężna należy dołączyć do oferty w formie oryginału dokumentu.

4. Dokument wadialny w formie gwarancji powinien stanowić bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu kwoty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 uPzp), na pierwsze pisemne żądanie złożone przez zamawiającego w terminie związania ofertą,

5. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.

6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postepowania. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale II SIWZ pkt. 11.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/05/2017


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij