W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia w przedmiocie: „Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi”
Status zamówienia aktualne
Zamawiający Gmina Wałbrzych
Tryb zamówienia dialog techniczny
Rodzaj zamówienia Dialog techniczny
cena poniżej 30 000 euro netto

Wałbrzych, 31 stycznia 2019 r.OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy przedsięwzięcia w przedmiocie:


Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi”I. Nazwa instytucji i adres:

Gmina Wałbrzych

pl. Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

(zwana dalej Zapraszającym),


II. Osoba wyznaczone do kontaktów:

Maciej Cisek, tel. 74 66 55 303

e-mail: m.cisek@um.walbrzych.pl,


Martyna Dąbrowska, tel. 74 66 55 347

e-mail: m.dabrowska@um.walbrzych.pl,


III. Określenie przedmiotu dialogu technicznego:

Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym wszczęcie postępowania w trybie zapytania ofertowego.


IV. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego:


 1. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie
  uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący potencjalnych podmiotów
  w nim uczestniczących.

 2. Pożądany termin przeprowadzenia dialogu technicznego
  do dnia
  15 luty 2019 r.

 3. Przystąpienie Uczestnika/Podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne
  z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania
  i realizacji przedsięwzięcia. Jest zezwoleniem na rozporządzanie i korzystnie
  z opracowań tych utworów, jak również stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika dialogu technicznego, że wykorzystanie utworu prze Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

 4. Podmioty przystępujące do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę
  na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających
  z procedur wewnętrznych Zapraszającego.

 5. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem dialogu technicznego wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

 6. Termin spotkania może zostać przesunięty jedynie po wyrażeniu zgody przez obie strony, z zastrzeżeniem, że wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia procedury związanej z przeprowadzeniem dialogu.

 7. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz odpowiedzi
  na pytania mogą być przekazywane pomiędzy Zapraszającym a uczestnikami dialogu z zachowaniem formy pisemnej lub drogą elektroniczną (e-mail). Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 8. Dialog techniczny jest prowadzony w języku polskim w formie pisemnej i ustnej.
  Do dokumentów przedstawianych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski.

 9. Zapraszający przeprowadza weryfikację pod względem formalnym złożonych wniosków. Zapraszający zaprosi wybranych uczestników dialogu i przekaże informacje na temat terminu i miejsca spotkania. Zapraszający informuje, że nie jest zobowiązany do zaproszenia do dialogu tych uczestników, których wnioski zostały złożone po terminie składania wniosków.

 10. O zakończeniu dialogu technicznego Zapraszający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w nim podmioty.

 11. Od decyzji Zapraszającego w toku dialogu, nie przysługują uczestnikom dialogu żadne środki odwoławcze.

 12. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w dialogu technicznym.


V. Tematyka dialogu technicznego.


Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stworzenie i wdrożenie systemu bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi zgodnie z wytycznymi projektu Komisji Europejskiej pn. WIFI4U dostępnym pod adresem https://www.wifi4eu.eu.

Powstały system będzie wdrożony na terenie miasta Wałbrzycha we wskazanych lokalizacjach przez Zamawiającego.

Grupą docelową odbiorców tworzonego systemu będą mieszkańcy Wałbrzycha.


Zakładane działania w ramach realizacji zadania :

 1. Dostawa zewnętrznych urządzeń dostępowych do sieci WiFi spełniających wymogi tj.:

  • obsługa współbieżnego wykorzystania dwóch pasm (2,4 GHz – 5 GHz);

  • cykl wsparcia powyżej 5 lat;

  • średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat;

  • posiadanie specjalnego i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania

  • przynajmniej dla wszystkich punktów dostępu w ramach każdej sieci WiFi4EU;

  • obsługa IEEE 802.1x;

  • zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave I;

  • obsługa IEEE 802.11r;

  • obsługa IEEE 802.11k;

  • obsługa IEEE 802.11v;

  • możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia funkcjonowania;

  • posiadanie co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy

MIMO);

  • zgodność z programem Hotspot 2.0 (program certyfikacji Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance).

 1. Dostawa urządzeń transmisji danych po sieci światłowodowej.

 2. Instalacja w/w urządzeń we wskazanych lokalizacjach na terenie miasta.

 3. Zestawienie połączeń pomiędzy punktami dostępowymi a serwerownią Urzędu Miejskiego z wykorzystaniem połączeń światłowodowych na sieci udostępnionej przez Zamawiającego.


W ramach zadania zostaną wykorzystane istniejące kable światłowodowe ułożone w kanalizacji teletechnicznej, które wykorzystywane są obecnie przez Zamawiającego. Instalacja urządzeń polegać ma na montażu urządzeń we wskazanych lokalizacjach oraz wykonanie niezbędnych do ich działania elementów (kable sygnałowe, kable zasilające, instalacje zabezpieczeń na tablicy elektrycznej itd.)


Zapraszający oczekuje w trakcie dialogu technicznego uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych techniczne, technologicznie
oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb Zapraszającego,
które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz umowy.


VI. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego.


Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłaszanie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Zapraszający przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach:

 1. elektronicznej na adres: m.cisek@um.walbrzych.pl

 2. pocztą na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Informatyki, ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych


Termin składania wniosków:

Wniosek dotyczący uczestnictwa w dialogu technicznego należy złożyć do 08 lutego
2019 r. do godz. 12:00.
Zapraszający przyjmuje powyższy termin jako termin, w którym zgłoszenie musi dotrzeć do Zapraszającego.


VII. Informacje dotyczące prowadzonego dialogu.


 1. Dialog techniczny prowadzony jest w siedzibie Zapraszającego.

 2. Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielenie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w dialogu, w terminach określonych przez Zapraszającego.

 3. O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie elektronicznej– na adres wskazany we wniosku.

 4. Na spotkanie należy przygotować pisemny konspekt opisujący projekt (zawierający podstawowe parametry techniczno-użytkowe) będący przedmiotem dialogu.

 5. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu
  art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 6. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję na roboty budowlane lub usługi.


Sporządził: M. Cisek

Załączniki

Powiadom znajomego