W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Wykonanie adaptacji pomieszczenia 116 w budynku przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu dla zadania inwestycyjnego Gminy Wałbrzych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej), Osi Priorytetowej 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Podziałanie 2.1.4- ZIT AW. Tytuł projektu/zadania: „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych”.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Wykonanie adaptacji pomieszczenia 116 w budynku przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu dla zadania inwestycyjnego Gminy Wałbrzych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej), Osi Priorytetowej 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Podziałanie 2.1.4- ZIT AW. Tytuł projektu/zadania: „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych”.
Zamawiający Gmina Wałbrzych
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe

Wałbrzych, dnia 29.08.2017 r.

Zamawiający:

GMINA WAŁBRZYCH

58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1

NIP: 886-25-84-003


Znak sprawy: BO.271-95/2017ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania zadania pn.:


Wykonanie adaptacji pomieszczenia 116 w budynku przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu dla zadania inwestycyjnego Gminy Wałbrzych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej), Osi Priorytetowej 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Podziałanie 2.1.4- ZIT AW. Tytuł projektu/zadania: „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych”.


I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).


II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Kod CPV: 71 31 50 00 – 9 Usługi budowlane


Zamawiający oczekuje wykonania w sposób kompleksowy adaptacji pomieszczenia 116 w budynku przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu.


Poprzez kompleksowe rozumie się :

 1. Demontaż profili okiennych i szyb na ścianie działowej.

 2. Demontaż wejściowych drzwi aluminiowych.

 3. Dostawa i montaż pełnej ściany działowej do pomieszczenia.

 4. Dostawa i montaż drzwi pełnych (szerokość 100cm , wysokość min. 200cm) wzmocnionych z zamkiem atestowanym.

 5. Demontaż ze ścian istniejących koryt kablowych i wolnych szafek technicznych.

 6. Uzupełnienie/montaż płyt GK na ścianach pomieszczenia.

 7. Dostawa i montaż nowych koryt teletechnicznych dopasowanych do ilości układanych wiązek kablowych.

 8. Dostawa i montaż podłogi technicznej (wysokość minimum 10cm) pod częścią pomieszczenia gdzie stoją 2 szafy RACK 19” 45U i przychodzą wiązki kablowe.

 9. Przewieszenie szafek technicznych światłowodowych na ścianie.

 10. Dostawa i montaż szafki zapasu kabla światłowodowego zamykanej z pokrywą .

 11. Malowanie pomieszczenia.


2.3. Zamawiający nie żąda dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego.


Inne wymagania zamawiającego:


Pozostałe wymagania zostały opisane w załączonym projekcie umowy.
III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania Umowy.


IV MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.09.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. 27 – Referat Zamówień Publicznych lub za pomocą faksu na nr 74 66 55 155, bądź poczty elektronicznej na adres m.pawlak@um.walbrzych.pl


V CENA OFERTOWA:

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia poda cenę netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za całość zamówienia i poszczególnych jego zakresów zgodnie z Załącznikiem nr 1 (formularz oferty).

Ceny ofertowe należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

 • Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016r. Poz. 710).


VI KRYTERIUM OCENY OFERT:

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie kryterium: cena - 100%


Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie danego zadania.


VII KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

1. Wypełniony Załącznik nr 1 (formularz ofertowy):

– nazwę i adres oferenta, NIP, REGON,

– nazwę zadania,

– wartość oferty,

– datę sporządzenia oferty,

– podpis Wykonawcy.


Brak powyższych informacji lub dokumentów spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych, bez możliwości jej uzupełnienia.


VIII OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

W sprawach formalno-prawnych:

Pani Maja Staszak-Pawlak - tel/fax.: /74/ 66 55 154

e-mail: m.pawlak@um.walbrzych.pl


W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pani Agnieszka Woźnicka - tel. /074/ 66 55 300

e-mail: a.woznicka@um.walbrzych.pl


IX ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2- projekt umowy

Załącznik nr 3- dokumentacja

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Marek Pałosz

Załączniki

Powiadom znajomego