W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: "Ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzych na prawach powiatu oraz jednostek podległych na rok 2017/2018 z możliwością przedłużenia do 2019 r."

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzych na prawach powiatu oraz jednostek podległych na rok 2017/2018 z możliwością przedłużenia do 2019 r.
Zamawiający Gmina Wałbrzych
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 565181-N-2017 z dnia 2017-08-08 r.

Gmina Wałbrzych: Ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzych na prawach powiatu oraz jednostek podległych na rok 2017/2018 z możliwością przedłużenia do 2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych, krajowy numer identyfikacyjny 57959500000, ul. Pl. Magistracki  1 , 58300   Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 6655153, 6655154, , e-mail wizp@um.walbrzych.pl, , faks 746 655 155. Adres strony internetowej (URL): www.um.walbrzych.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak www.um.walbrzych.pl/zzp/ubezpieczeniepojazdow2017.zip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak www.um.walbrzych.pl/zzp/ubezpieczeniepojazdow2017.zip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 13

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzych na prawach powiatu oraz jednostek podległych na rok 2017/2018 z możliwością przedłużenia do 2019 r. Numer referencyjny: BO.271-83/2017 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów ubezpieczonych podmiotów, tj. Gminy Wałbrzych, Miasta Wałbrzych na prawach powiatu oraz jednostek podległych jako ubezpieczonych w zakresie odpowiedzialności cywilnej tych podmiotów jako posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń i kradzieży (autocasco), a także następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanych pojazdów oraz ubezpieczenia assistance jako ubezpieczenia towarzyszącego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa mienia dotyczy zarówno mienia własnego jak i mienia osób trzecich użytkowanego na postawie umów cywilnoprawnych oraz innych tytułów powodujących, że ryzyko utraty lub uszkodzenia mienia ciąży na ubezpieczonym. 3. Ochrona ubezpieczeniowa realizowana będzie na rzecz ubezpieczonych podmiotów w drodze następujących umów (rodzajów) ubezpieczenia: 3.1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - OC wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym „Zielona Karta” - ZK 3.2. ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń (autocasco) i kradzieży 3.3. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 3.4. ubezpieczenia assistance jako ubezpieczenia towarzyszącego 3.5. oraz inne ubezpieczenia dodatkowe i uzupełniające. 4. Dane, informacje i dokumenty zawarte w treści SIWZ przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w celu przygotowania oferty i nie mogą być wykorzystywane w innym celu oraz udostępniane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne dla przygotowania oferty i udziału w postępowaniu. 5. Zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1170 z późn. zm.), wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do wszelkich danych, informacji i dokumentów pozyskanych w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ZAŁĄCZNIKU nr 7 oraz załącznikach nr 8-10. II.5) Główny kod CPV: 66516100-1 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66512100-3

66514110-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 182688,00 Waluta:

PLN (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp, w szczególności dotyczących: 1. przedłużenia okresu ubezpieczenia nie będącego wznowieniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na kolejny roczny okres ubezpieczenia, w tym przedłużenia pojedynczych umów ubezpieczenia, 2. ubezpieczenia pojazdów nabytych lub przyjętych w użytkowanie w okresie obowiązywania umowy, a także w czasie przygotowywania i prowadzenia postępowania przetargowego – pomiędzy sporządzeniem wykazów mienia a zawarciem umów ubezpieczenia i ich początkiem obowiązywania, 3. ubezpieczeń na rzecz nowych jednostek organizacyjnych Gminy lub powiązanych budżetowo z Gminą, w stosunku do których zapotrzebowanie na zawarcie umowy ubezpieczenia powstanie po zawarciu umowy na podstawie niniejszego postępowania, 4. ubezpieczenia pojazdów użytkowanych objętych wcześniej umową ubezpieczenia na podstawie ubezpieczenia oferowanego przez podmiot dostarczający pojazd lub instytucję finansującą (bank, firmę leasingową), 5. innych ubezpieczeń dodatkowych i towarzyszących zawieranych doraźnie np. Assistance, Zielona Karta. II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia: 2017-10-01   lub zakończenia: 2018-09-30 II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie, co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia. W przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej niż zezwolenie wykonawca przedkłada inny dokument potwierdzający jednoznacznie, że wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W sytuacji, kiedy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie, co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony Załącznik nr 1 - formularz oferty. 2. Wypełniony Załącznik nr 2 - formularz cenowy. 3. Wypełniony Załącznik nr 3 - formularz akceptacji kryteriów dodatkowych. 4. Wypełniony Załącznik nr 4 - formularz oświadczenia wykonawcy dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące uprawnienie osób składających ofertę, jeśli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą. 6. Komplet ogólnych warunków ubezpieczenia, wzorów umów oraz innych zapisów mających zastosowanie przy zawarciu umowy lub wykaz tych warunków wraz ze wskazaniem cech jednoznacznie identyfikujących (pełna nazwa, numer, okres obowiązywania), jeśli wykonawca wszystkie te warunki i wzory publikuje na swojej stronie internetowej w formie ogólnodostępnej, wraz ze wskazaniem adresu tej strony. 7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający, w celu oceny, Czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumentem, o którym mowa, jest w szczególności zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Warunki ubezpieczenia

30,00

Wyrównanie okresów ubezpieczenia

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Dopuszczalne zmiany postanowień umownych: 1.1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umownych z przyczyn niezależnych od zamawiającego lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności: 1.1.1. termin realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia; 1.1.2. osób będących przedstawicielami zamawiającego, 1.1.3. zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków umowy i zasad wykonywania zamówienia, 1.1.4. zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w okolicznościach przewidzianych w art. 142 ust. 5 pzp. 1.1.5. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 1.1.6. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umownych jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą. 1.2. Ponadto zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy z następujących przyczyn leżących po stronie zamawiającego: 1.2.1. zmian struktury organizacyjnej zamawiającego i jednostek organizacyjnych zamawiającego, 1.2.2. wartościowych bądź ilościowych zmian przedmiotu ubezpieczenia (ubezpieczonego mienia) deklarowanych do ubezpieczenia, 1.2.3. odtworzenia limitów odpowiedzialności i sum ubezpieczenia pomniejszonych w wyniku wypłaty odszkodowań, 1.2.4. potrzeby ubezpieczenia wynikającej z zawartej umowy cywilnoprawnej, 1.2.5. realizacją obowiązku wynikającego z zawartych umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, a także decyzjami wydanymi przez inne organy. 1.2.6. zmian wynikających z treści klauzul i postanowień szczególnych wynikających z treści SIWZ. 1.3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umownych w związku realizacją postanowień SIWZ: 1.3.1. dostosowaniem zapisów szczególnych, klauzul dodatkowych oraz zapisów o charakterze technicznym do wzorców umownych stosowanych przez wykonawcę (OWU) oraz treści poszczególnych polis, pod warunkiem, że zmiany te nie będą prowadziły do ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej opisanego w SIWZ, 1.3.2. dostosowaniem limitów ochrony ubezpieczeniowej do wartości mienia lub ryzyka, którego dotyczą, oraz doubezpieczeń mienia, w przypadkach konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie. 1.3.3. wyrównaniem okresów ubezpieczenia dla polis, których okres obowiązywania nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 1.3.4. W przypadku zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy zamawiający dopuszcza zastosowanie w kolejnym rocznym okresie realizacji umowy nowych OWU, przy czym ewentualne zmiany prowadzące do ograniczenia zakresu ochrony w stosunku do treści zawartej umowy w wyniku postępowania nie będą miały zastosowania i w razie takiej potrzeby zostaną skorygowane w drodze postanowień szczególnych. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-21, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączniki

Powiadom znajomego