W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa urzązdzeń/maszyn/ do działu poligrafii dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa urządzeń /maszyn/ do działu poligrafii dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu
Zamawiający Gmina wałbrzych
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.walbrzych.pl/zzp/poligrafiazaz.zip


Wałbrzych: Dostawa urządzeń /maszyn/ do działu poligrafii dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 170375 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń /maszyn/ do działu poligrafii dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń /maszyn/ poligraficznych, w szczególności do wydruków cyfrowych, wydruków wielkoformatowych nadruków i aplikacji na różnych nośnikach oraz maszyn introligatorskich, wspomagających proces drukowania oraz uszlachetniających wydruki. Zamówienie obejmuje dostawę z transportem, rozładunek, instalację, podłączenie i uruchomienie urządzeń /maszyn/ poligraficznych w Wałbrzychu. Zamówienia zostało podzielone na pięć zadań zgodnie z Specyfikacją urządzeń /maszyn/do poligrafii stanowiącą - załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na dowolną liczbę Zadań lub na całość zamówienia..

II.1.5)


przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego najpóźniej do 30.11.2015r. do godz. 11.00 w wysokości: - na Zadanie nr 1: 9 000,00 zł (słownie:dziewięć tysięcy złotych), - na Zadanie nr 2: 1 500,00 zł (słownie:tysiąc pięćset złotych), - na Zadanie nr 3: 1 500,00 zł (słownie:tysiąc pięćset złotych), - na Zadanie nr 4: 1 500,00 zł (słownie:tysiąc pięćset złotych), - na Zadanie nr 5: wadium nie obowiązuje

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80

 • 2 - Okres gwarancji - 20

IV.2.2)


przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją. 2. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania zadania, które nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/poligrafiazaz.zip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa instalacja i uruchomienie: 1.Prasy do wydruków cyfrowych 2.Finiszera do wydruków cyfrowych 3.Prasy do tłoczenia 4. Gilotyny 5. Foliarki 6. Plotera laserowego do cięcia i grawerowania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.10.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80

  • 2. Okres gwarancji - 20CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, instalacja i uruchomienie: 1. Plotera tnącego 2. Plotera drukującego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.10.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80

  • 2. Okres gwarancji - 20CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, Instalacja i uruchomienie: 1. Plotera drukującego Latex.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.10.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80

  • 2. Okres gwarancji - 20CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: dostawa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, instalacja i uruchomienie: 1.Plotera do nadruku na koszulkach.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.10.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80

  • 2. Okres gwarancji - 20CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: dostawa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa, instalacja i uruchomienie: 1. Prasy termotransferowej do czapek 2. Prasy termotransferowej do koszulek 3. Trymeru do papieru i folii.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.10.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80

  • 2. Okres gwarancji - 20Załączniki

Powiadom znajomego