W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Nabór kandydatów na dwa stanowiska podinspektora w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta

  

Informacja o wynikach naboru

na dwa stanowiska podinspektora

w Dziale Inwestycji Miejskich

Wydziału Rozwoju Miasta

Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

 

Urząd Miejski w Wałbrzychu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, nie zostanie zatrudniona żadna osoba.


Uzasadnienie:


W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikację przesłało 2 kandydatów spełniających wymogi formalne. Komisja zweryfikowała oferty oraz przeprowadziła z kandydatami test.

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru kandydaci nie zostali zatwierdzeni do zatrudnienia na stanowisko podinspektora w Dziale Inwestycji Miejskich W Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.


Wiesław Sójka

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Wałbrzych, 9.07.2009r

 

 

INFORMACJA

o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej

na dwa stanowiska podinspektora

w Dziale Inwestycji Miejskich

Wydziału Rozwoju Miasta
w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu
Termin:

Dnia 29 czerwca 2009 roku o godzinie 13.00 w sali nr 19 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1 - odbędzie się test oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.


Jolanta Fajdasz - Sekretarz Komisji

Wałbrzych, dnia 23.06.2009


 

Prezydent Miasta Wałbrzycha

ogłasza nabór kandydatów

na dwa stanowiska podinspektora

w Dziale Inwestycji Miejskich

Wydziału Rozwoju Miasta

w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu


 1. Wymagania niezbędne:

  a) obywatelstwo polskie

  b)Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane specjalności: architektoniczna, konstrukcyjno - budowlana, drogowa, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne

 1. Wymagania dodatkowe:

  a) Biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych MS i Open Office,

 2. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

Zadania związane z obowiązkami gminy w zakresie realizacji inwestycji (monitorowanie miejskich procesów inwestycyjnych) oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku został wyszczególniony w opisie stanowiska pracy


4. Wymagane dokumenty

  - Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej ( własnoręcznie podpisany)

  - List motywacyjny (własnoręcznie podpisany)

  - Kserokopie świadectw ukończenia szkół

  - Kserokopie potwierdzeń ukończonych kursów, szkoleń.

  - Kserokopie świadectw pracy

  - Referencje mile widziane.

  - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223).

  - Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  - Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

  UWAGA:

 • treść składanych przez kandydatów oświadczeń wymienionych w pkt. 4 musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze

 • dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz podanym adresem zwrotnym w terminie do dnia 17.06.2009r. na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Spraw Pracowniczych, Pl. Magistracki 1, 58 - 300 Wałbrzych.


Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie wskazanym w ogłoszeniu
o naborze nie będą rozpatrywane.


Kandydaci spełniający wymagania formalne w terminie 7 dni od dnia zakończenia składania dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze są informowani telefonicznie o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu naboru.


Osoby, które nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu będą informowane na piśmie wraz z odesłaniem dokumentów.


Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem zostanie upowszechniona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na tablicy informacyjnej oraz opublikowana w Biuletynie.


Informacja o terminie przeprowadzenia rozmowy oraz testu kwalifikacyjnego zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1.

 

OPIS STANOWISKA PRACY I WYMOGÓW KWALIFIKACYJNYCH


Nazwa stanowiska pracy: podinspektor
Komórka organizacyjna: Wydział Rozwoju Miasta Dział Inwestycji Miejskich
Kod komórki: WRM/DIM
Cele istnienia stanowiska pracy
Celem stanowiska jest praca polegająca na monitorowaniu miejskich procesów inwestycyjnych.


Miejsce w strukturze organizacyjnej

Podlega:

Zastępuje:

Zastępowany jest przez:

Zastępcy Naczelnika Wydziału Wyznaczonego współpracownika z Zespołu Wyznaczonego współpracownika z Zespołu
FUNKCJE PODSTAWOWE

1) stałe monitorowanie procesów inwestycyjnych,

2) organizowanie i kierowanie procesami budowlanymi związanymi z budową, przebudową, modernizacją obiektów kubaturowych i infrastruktury technicznej, o charakterze: a) inwestycyjnym, b) remontowym, których wartość przekracza 100.000 zł. (nie dotyczy zadań prowadzonych przez Zarząd Dróg i Komunikacji i MZB sp. z o.o.),

3) nadzór nad pracami projektowymi,

4) przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowań publicznych na wybór wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów zastępczych,

5) udział w pracach komisji przetargowych,

6) przygotowywanie umów do podpisu oraz udział przy podpisaniu umów z wykonawcami robot budowlanych i z inwestorami zastępczymi,

7) nadzór nad realizacją umów z wykonawcami robót budowlanych,

8) przygotowywanie harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych,

9) udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji,

10) nadzór nad realizacja umów z inwestorami zastępczymi,

11) współpracę z inwestorami zastępczymi przy realizacji zadań inwestycyjnych,

12) nadzór nad realizacją umów z projektantami w zakresie realizacji okresu gwarancji jakości oraz o nadzór autorski

13) bieżąca kontrola wydatków na zadaniach inwestycyjnych oraz współpraca z Zespołem ds. Przygotowania Inwestycji w zakresie prowadzenia ewidencji ponoszonych nakładów inwestycyjnych,

14) sprawdzanie i podpisywanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym (zadania realizowane bez udziału inwestora zastępczego),

15) współpraca przy przygotowywaniu rozliczeń zadań inwestycyjnych wraz z przygotowaniem protokołów przekazania-przejęcia środków trwałych,

16) reprezentowanie zamawiającego w stosunku do instytucji rządowych i samorządowych, wykonawców, inwestorów zastępczych, w ramach realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez wydział,

17) przygotowywanie niezbędnych informacji o przebiegu zadań inwestycyjnych,

18) współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań z realizacji inwestycji.Wymogi kwalifikacyjne
Wymagane wykształcenie konieczne: wyższe

pożądane: wyższe
Wymagane uprawnienia brak
Doświadczenie zawodowe
Wymagana wiedza specjalistyczna
1) Znajomość przepisów prawa w zakresie prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.
2) Znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego.
3) Znajomość przepisów prawa w zakresie tworzenia umów.
Wymagane umiejętności i zdolności
1) Znajomość obsługi komputera, w tym Pakietu Microsoft Office
2) Znajomość zasad kosztorysowania, itp.

 

Załączniki

Powiadom znajomego