W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Zespole Realizacji Inwestycji w Dziale Inwestycji Miejskich Wydziału Rozwoju Miasta

 

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Podinspektora

w Zespole Realizacji Inwestycji

w Dziale Inwestycji Miejskich

Wydziału Rozwoju Miasta

Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu


Komisja rekrutacyjna w składzie:

Pan Wiesław Sójka - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta - Przewodniczący Komisji

Pan Paweł Sosialuk - p.o. Zastępcy Naczelnika - Dział Inwestycji Miejskich - Członek Komisji

Pani Małgorzata Rybińska -Inspektor w Biurze Spraw Pracowniczych - Sekretarz Komisji

 

W wyniku przeprowadzonej procedury na w/w stanowisko pracy został zatrudniony Pan Leszek Zych.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 2 kandydatów spełniających wymogi formalne. Komisja zweryfikowała wszystkie oferty oraz przeprowadziła z kandydatami test i rozmowę kwalifikacyjną.

Pan Leszek Zych, posiada doświadczenie w zakresie przebiegu procesu inwestycyjnego. Komisja bardzo wysoko oceniła treść i poprawność wypowiedzi kandydata. Udzielał on odpowiedzi adekwatnych do zadawanych pytań, rozwijając wypowiedź o przykłady odnoszące się do własnego doświadczenia. Wykazał się również bardzo dużą umiejętnością ogólnej autoprezentacji.

Ponadto Pan Leszek Zych uzyskał łącznie największą ilość punktów z rozmowy kwalifikacyjnej i testu.


Przewodniczący Komisji

Wiesław Sójka

 

INFORMACJA

o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej

na stanowisko Podinspektora

w Zespole Realizacji Inwestycji

w Dziale Inwestycji Miejskich

Wydziału Rozwoju Miasta
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

 Termin:

Dnia 15 lipca 2008 roku o godzinie 9:00 w sali nr 26 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1 odbędzie się test i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko Podinspektora

w Zespole Realizacji Inwestycji

w Dziale Inwestycji Miejskich

Wydziału Rozwoju Miasta
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu


W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone  w ogłoszeniu: 

L.p.

Nazwisko i imię

Miejscowość

Erwina Grochowalska

Czarny - Bór

Leszek Zych

Wałbrzych


Małgorzata Rybińska - Sekretarz Komisji

Wałbrzych, dnia 8 lipca 2008

 

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko podinspektora

w Zespole Realizacji Inwestycji

w Dziale Inwestycji Miejskich

Wydziału Rozwoju Miasta.

 

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne,

  lub

 • wykształcenie średnie techniczne oraz min. 3 lata stażu pracy.

   

2. Wymagania dodatkowe:

a) Obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych


3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

Zadania związane z obowiązkami gminy w zakresie realizacji inwestycji (monitorowanie miejskich procesów inwestycyjnych) oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku został wyszczególniony w opisie stanowiska pracy


Wymagane dokumenty.

 1. Życiorys z przebiegiem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,

 2. List motywacyjny,

 3. Świadectwa ukończenia szkoły,

 4. Potwierdzenia ukończonych kursów, szkoleń,

 5. Kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru),

 6. Referencje (jeżeli posiada),

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

 8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem jakiego stanowiska oferta dotyczy oraz podanym adresem zwrotnym w terminie do dnia 7 lipca 2008 na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Spraw Pracowniczych, Pl. Magistracki 1, 58 - 300 Wałbrzych.

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.


 

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. Kandydat zostanie zatrudniony na okres próbny do 3 miesięcy, a następnie na czas określony do 6 miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnej oceny umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.

 

Informacja o terminie przeprowadzenia rozmowy oraz testu kwalifikacyjnego z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie umieszczona w Internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1.

 

OPIS STANOWISKA PRACY I WYMOGÓW KWALIFIKACYJNYCH


Nazwa stanowiska pracy: Podinspektor
Komórka organizacyjna: Wydział Rozwoju Miasta Dział Inwestycji Miejskich Zespół Realizacji Inwestycji
Kod komórki: WRM/DIM/ZRI
Kategoria zaszeregowania:


Cele istnienia stanowiska pracy
Celem stanowiska jest praca polegająca na monitorowaniu miejskich procesów inwestycyjnych.


Miejsce w strukturze organizacyjnej
Podlega: Zastępuje: Zastępowany jest przez: Zastępca Naczelnika Wydziału Wyznaczonego współpracownika z Zespołu Wyznaczonego współpracownika z Zespołu
FUNKCJE PODSTAWOWE
1) stałe monitorowanie procesów inwestycyjnych, 2) organizowanie i kierowanie procesami budowlanymi związanymi z budową, przebudową, modernizacją obiektów kubaturowych i infrastruktury technicznej, o charakterze: a) inwestycyjnym, b) remontowym, których wartość przekracza 100.000 zł. (nie dotyczy zadań prowadzonych przez Zarząd Dróg i Komunikacji i MZB sp. z o.o.), 3) nadzór nad pracami projektowymi, 4) przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowań publicznych na wybór wykonawców robót budowlanych oraz inwestorów zastępczych, 5) udział w pracach komisji przetargowych, 6) przygotowywanie umów do podpisu oraz udział przy podpisaniu umów z wykonawcami robot budowlanych i z inwestorami zastępczymi, 7) nadzór nad realizacją umów z wykonawcami robót budowlanych, 8) przygotowywanie harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych, 9) udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji, 10) nadzór nad realizacja umów z inwestorami zastępczymi, 11) współpracę z inwestorami zastępczymi przy realizacji zadań inwestycyjnych, 12) nadzór nad realizacją umów z projektantami w zakresie realizacji okresu gwarancji jakości oraz o nadzór autorski 13) bieżąca kontrola wydatków na zadaniach inwestycyjnych oraz współpraca z Zespołem ds. Przygotowania Inwestycji w zakresie prowadzenia ewidencji ponoszonych nakładów inwestycyjnych, 14) sprawdzanie i podpisywanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym (zadania realizowane bez udziału inwestora zastępczego), 15) współpraca przy przygotowywaniu rozliczeń zadań inwestycyjnych wraz z przygotowaniem protokołów przekazania-przejęcia środków trwałych, 16) reprezentowanie zamawiającego w stosunku do instytucji rządowych i samorządowych, wykonawców, inwestorów zastępczych, w ramach realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez wydział, 17) przygotowywanie niezbędnych informacji o przebiegu zadań inwestycyjnych, 18) współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań z realizacji inwestycji.


Wymogi kwalifikacyjne
Wymagane wykształcenie wykształcenie wyższe, lub wykształcenie średnie (oraz min. 3 lata stażu pracy.)


Wymagane uprawnienia
Doświadczenie zawodowe - staż min 3 lata stażu pracy w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.
Wymagana wiedza specjalistyczna
1) Znajomość przepisów prawa w zakresie prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych.
2) Znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego.
3) Znajomość przepisów prawa w zakresie tworzenia umów.
Wymagane umiejętności i zdolności
1) Znajomość obsługi komputera, w tym Pakietu Microsoft Office

Załączniki

Powiadom znajomego