W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2010 roku.

 


PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art.13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873)


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego w 2010 roku.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 oraz w art. 11 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie: Kultury Fizycznej, Turystyki i Krajoznawstwa oraz Ratownictwa Górskiego i Wodnego na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców.


 1. W Gminie Wałbrzych w roku 2010 przyjęto do realizacji z zakresu kultury fizycznej i sportu następujące zadania:


1.1. popularyzacja współzawodnictwa sportowego i rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych - o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym - na terenie miasta Wałbrzycha,


1.2. organizacja rekreacji ruchowej (szkolenia) dzieci i młodzieży - mających na celu rozwój umiejętności sportowych w poszczególnych dyscyplinach sportu (np. piłka nożna, piłka koszykowa etc.), a w szczególności:

 • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych,

 • szkolenie kadry instruktorów i kierowanie jej do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;

 • udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży na każdym jego szczeblu, w tym również organizacja przygotowań do udziału w ww. Współzawodnictwie,

W ramach tego zadania wydziela się dwa podzadania:

1.2.1. dyscypliny indywidualne

1.2.2. dyscypliny zespołowe


1.3. rehabilitacja ruchowa, organizacja szkolenia i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych,


1.4. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oraz sport szkolny - organizacja szkolenia i współzawodnictwo młodzieży szkolnej,


1.5. organizacja szkoleń, podnoszenie umiejętności osób zajmujących się ratownictwem w górach i na wodzie, organizacja zawodów w ratownictwie


Dla zadań 1.2 i 1.4 istnieje możliwość złożenia ofert jako podzadania dla następujących obszarów:

- podzadanie nr 1 - Śródmieście, Gaj

- podzadanie nr 2 - Biały Kamień, Sobięcin, Konradów,

- podzadanie nr 3 - Podgórze, Glinik Stary, Glinik Nowy,

- podzadanie nr 4 - Nowe Miasto, Stary Zdrój,

- podzadanie nr 5 - Rusinowa, Kozice,

- podzadanie nr 6 - Podzamcze,

- podzadanie nr 7 - Piaskowa Góra,

- podzadanie nr 8 - Szczawienko, Książ,

- podzadanie nr 9 - Lubiechów, Poniatów.


 1. W Gminie Wałbrzych w roku 2010 przyjęto do realizacji z zakresu turystyki i krajoznawstwa następujące zadania:


2.1. działania mające na celu upowszechnianie różnych form turystyki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, promujące Wałbrzych (rajdy, zloty, olimpiady i konkursy o tematyce turystycznej),

2.2. podnoszenie atrakcyjności turystycznej miasta


3. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się nie wcześniej niż od dnia 1.02.2010 roku i zakończyć się z dniem 24.12.2010 roku.


4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2010 wynosi:

 • w zakresie kultury fizycznej i sportu: 540 000 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych) w dziale 926, rozdziale 92605, w tym:

 • dla zadania 1.1. 70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) z puli środków przeznaczonych na dotacje w obszarze kultury fizycznej i sportu

 • dla zadania 1.2.1. 138 000 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) z puli środków przeznaczonych na dotacje w obszarze kultury fizycznej i sportu

 • dla zadania 1.2.2. 297 000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) z puli środków przeznaczonych na dotacje w obszarze kultury fizycznej i sportu

 • dla zadań 1.3. i 1.4. 23 000 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych) z puli środków przeznaczonych na dotacje w obszarze kultury fizycznej i sportu

 • dla zadania 1.5. 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) z puli środków przeznaczonych na dotacje w obszarze kultury fizycznej i sportu

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami (podzadaniami), przy czym ich wysokość nie może przekroczyć 5% ogólnej puli środków przeznaczonych na zadanie.

 • w zakresie turystyki i krajoznawstwa: 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w dziale 630 rozdziale 63003.


W roku 2009 na realizację zadań publicznych Gmina Wałbrzych przeznaczyła odpowiednio:

 • w zakresie kultury fizycznej i sportu: 460 000 zł. (czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych)

W pierwszym naborze ofert:

dla podzadania 1.1. 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

dla podzadania 1.2.1. 132 200 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych)

dla podzadania 1.2.2. 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych)

dla podzadania 1.3. i 1.4. 19 452 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote)

dla podzadania 1.5. 9 000 zł (dziewięć tysięcy złotych)

Na zadania jednostkowe realizowane w drugim półroczu: 3 000 zł (trzy tysiące złotych)

W drugim naborze ofert:

dla podzadań: 1.1. i 1.2. 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych)

 • w zakresie turystyki i krajoznawstwa: 10 000 zł. (dziesięć tysięcy złotych)


5. Termin składania ofert:

 • do dnia 31 stycznia 2010 roku do godz. 15.30 w przypadku zadań całorocznych - systemowych oraz zadań jednostkowych, które są znane oferentowi w dniu składania oferty,

 • do dnia 31 maja 2010 roku do godz.15.30 w przypadku zadań jednostkowych, realizowanych w drugim półroczu 2010 roku, których realizacji oferent nie mógł wcześniej przewidzieć.


6. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.


 1. Oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych zadań. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne i złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).Do oferty należy dołączyć następujące wymagane dokumenty:


a/ pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej projekt oraz gwarancje i zobowiązania pozyskania przez organizację pozarządową pozostałej części kosztów niezbędnych do realizacji projektu (wzór do pobrania w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Matejki 3),

b/ uzgodnionego z zarządcą obiektu sportowego harmonogramu zajęć sportowych -
w przypadku oferty na zadanie: szkolenie dzieci i młodzieży (rekreacja ruchowa) bądź organizacja imprez sportowych,

c/ aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie
w ewidencji Starostwa Powiatowego,

d/ sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok,

e/ sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za rok 2008 lub 2009 - w przypadku, gdy oferta jest składana w drugim terminie,

f/ referencje, kserokopie uprawnień trenerów i instruktorów biorących udział w realizacji zadania,

g/ oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty

h/ lista zawodników potwierdzona przez właściwy związek sportowy oraz liczba członków w stowarzyszeniu,

i/ ilość drużyn biorących udział w rogrywkach oraz określenie poziomu ligowego,

j/ wyniki sportowe za 2008 i 2009 rok.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań, o których mowa w ogłoszeniu określają: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104)


9. Oferta winna zawierać informację, jakiego przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej bądź turystyki oferta dotyczy (ww. dotyczy również określenia podzadania).


10. Dotacja gminy może być przeznaczona wyłącznie na wspieranie realizowanego zadania.


11. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:


 • merytoryczne - zgodność oferty z zadaniami, na które ogłaszany jest konkurs, oferowany zakres działań, charakter i zasięg oddziaływania, w tym: dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz liczbę osób objętych przedsięwzięciem, (dodatkowo dla zadania 1.2 promowanie postępu - osiągane wyniki sportowe)

 • finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania, udziału środków własnych, innych źródeł finansowania - zakładani partnerzy, sponsorzy i ich wkład nw realizację przedsięwzięcia,

 • organizacyjne - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie (tradycje) przy realizacji zadań zbieżnych z przedmiotem składanej oferty, systemowość zawartych w ofercie rozwiązań,

 • analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach.


12. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego. Po zakończeniu procedury konkursowej, w ciągu 7 dni zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego lista podmiotów, które otrzymały dotację, wraz z wysokością przyznanych środków.


13. Podmiot dotowany zawiera z Gminą Wałbrzych stosowną umowę dotacji, natomiast po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania. Wzór umowy oraz sprawozdania określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).

Możliwe jest przekazanie dotacji w transzach - zależy to od specyfiki i harmonogramu realizacji projektu. Żadne koszty związane z realizacją dotowanego projektu, powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie, nie będą pokrywane z środków dotacji.


14. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Zespół ds. kultury, sportu i turystyki w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Matejki 3, I piętro, pokój nr 9, tel. 074 66 55 304.

Powiadom znajomego