W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia udziałów ALBA Dolny Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu będących własnością Gminy Wałbrzych

 

Załącznik

do Zarządzenia nr .517/09

Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia 24 lipca 2009r.


Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia udziałów

ALBA Dolny Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu

będących własnością Gminy Wałbrzych


Prezydent Miasta Wałbrzycha, działając w imieniu Gminy Wałbrzych, z siedzibą w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych,zwanej dalej "Zbywcą", na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1997 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku, Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), w zw. z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 roku, Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), w zw. z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2009 roku, Nr 34, poz. 264 z późn. zm.), w nawiązaniu do Uchwały Nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych


zaprasza

do negocjacji w przedmiocie nabycia udziałów


Spółki pod firmą ALBA Dolny Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 16 w liczbie 199 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów spośród 200 będących własnością Gminy Wałbrzych, co stanowi , 33,17% kapitału zakładowego, 33,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 99,5 % udziałów

 

 Gminy Wałbrzych w kapitale zakładowym ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu,

 

 zwanych dalej "Udziałami".


Wartość nominalna jednego udziału wynosi 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).


Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności gospodarowanie odpadami, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.


Zbycie Udziałów nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, zgodnie z działem IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz zgodnie z procedurą określoną w rozdziale 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa.


Przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania podmiotów zainteresowanych złożeniem odpowiedzi na zaproszenie po przedstawieniu stosownych dokumentów, z których będzie wynikać prawo do reprezentowania podmiotu oraz po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, otrzymają Memorandum Informacyjne Spółki zawierające informacje o jej sytuacji prawnej i ekonomiczno - finansowej oraz o strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji. Memorandum Informacyjne Spółki udostępnione będzie od dnia publikacji niniejszego zaproszenia do negocjacji do dnia 21 sierpnia 2009 r. pod adresem: Biuro Strategii i Analiz Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych , ul. Matejki 3, pok. 23, tel. 074/6655326.


Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności:

  • cena sprzedaży Udziałów i termin jej zapłaty.

Zapłata ceny sprzedaży Udziałów powinna nastąpić wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Zbywcy.


Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim , w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum Informacyjnym Spółki i złożona do dnia 31 sierpnia 2009 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem

 

"Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów ALBA Dolny

 

 Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Nie otwierać" oraz dane umożliwiające identyfikację

 

 potencjalnego nabywcy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy

 

 Sienkiewicz 6-8, 58-300 Wałbrzych w sali obsługi klienta.

 

W terminie do dnia 15 września 2009 r. Zbywca poinformuje na piśmie podmioty, które złożyły

 

 odpowiedz na zaproszenie do negocjacji o rozpatrzeniu tych odpowiedzi.


Zbywca zastrzega sobie prawo:

  1. wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje,

  2. odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,

  3. do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji przed upływem terminu złożenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji,

  4. do przedłużenia terminu do poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji,

  5. zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Zbywca nie ponosi kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem Udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy.

Powiadom znajomego