W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA ogłasza ofertę zbycia 199 udziałów ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1


ogłasza ofertę zbycia 199 udziałów ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o.

z siedzibą w Wałbrzychu adres: 58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 16


Prezydent Miasta Wałbrzycha, działając w imieniu Gminy Wałbrzych, z siedzibą w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1997 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku, Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), w zw. z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 roku, Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), w zw. z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2009 roku, Nr 34, poz. 264 z późn. zm.), w nawiązaniu do Uchwały Nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych ogłasza ofertę zbycia udziałów spółki z udziałem Gminy Wałbrzych pod firmą:


ALBA Dolny Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 16 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114684, której przedmiotem działalności jest w szczególności gospodarowanie odpadami, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2007,

  • kapitał zakładowy Spółki wynosi 600,0 tys. zł,

  • suma bilansowa stanowi kwotę 17.014,5 tys. zł,

  • zysk netto za 2007 rok wynosi 2.510,6 tys. zł.

Spółka zatrudnia ogółem 22 osoby.

1. Przedmiotem oferty jest pakiet 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów,o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) każdy, stanowiących 33,17% kapitału zakładowego, 33,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 99,5 % udziałów Gminy Wałbrzych w kapitale zakładowym ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

2. Cena sprzedaży 1 udziału wynosi 44.280,00 zł (słownie:czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych ), a cena pakietu udziałów przeznaczonych do zbycia wynosi 8.811.720,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych ).

3. Prezydent Miasta Wałbrzycha oczekuje na oświadczenia o przyjęciu oferty od dnia 12 maja 2009 r. od godziny 8.00 do dnia 12 czerwca 2009 r. do godziny 14.00.

4. Wadium w wysokości 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu: PKO BP Oddział Wałbrzych nr 67 1020 5095 0000 5202 0011 6608 a potwierdzenie polecenia przelewu dołączyć do oświadczenia o przyjęciu oferty pod rygorem bezskuteczności.


5. Pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty wraz z dowodem wpłaty wadium, należy złożyć, za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej kopercie , pod adresem: 58-300 Wałbrzych, Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, sala obsługi klienta, w godzinach 8.00 - 14.00. Na kopercie należy umieścić napis: "Oświadczenie o przyjęciu oferty zbycia udziałów ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu" oraz oznaczenie oferenta.

6. Z chwilą dojścia do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu pierwszego oświadczenia o przyjęciu oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży udziałów.


7. Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega, że:

  1. za chwilę złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu tego oświadczenia, potwierdzoną przez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,

  2. w stosunku do pozostałych adresatów oferta przestaje być wiążąca z chwilą wpływu do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu pierwszego oświadczenia o jej przyjęciu,

  3. w razie niewpłacenia w terminie ceny za udziały, zawarta umowa przestaje obowiązywać, a wpłacone wadium przepada.

8. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w Urzędzie Miejskim Wałbrzychu , w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha adresata, który złożył pierwsze oświadczenie o przyjęciu oferty. Zapłata ceny sprzedaży udziałów winna nastąpić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu: PKO BP Odział Wałbrzych nr 83 1020 5095 0000 5302 0011 6756 najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży udziałów.

9. Prezydent Miasta Wałbrzycha zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia:

  1. osób, które złożyły oświadczenie o przyjęciu oferty, o dacie i godzinie wpływu pierwszego oświadczenia o przyjęciu oferty, wskutek którego doszło do zawarcia umowy zobowiązującej,

  2. zarządu ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. o zawarciu umowy sprzedaży udziałów,

10. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży udziałów ponosi nabywca udziałów.

Powiadom znajomego