W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział - 851, rozdział - 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianego do zlecenia w okresie od 01.07.2009r. do 31.08.2009r. dla mieszkańców miasta Wałbrzycha

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

 

działając na podstawie art. 13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493),


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział - 851, rozdział - 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianego do zlecenia w okresie od 01.07.2009r. do 31.08.2009r. dla mieszkańców miasta Wałbrzycha, pod nazwą:

Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Wałbrzycha przeprowadzonych w formie wyjazdowej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2008 r. -180.000,00 zł, a w 2009r. - 190.000,00 zł

 1. Zadanie może być zrealizowane przez jedną organizację pozarządową lub jeden podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnię socjalną, jednostkę organizacyjną podległą organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowaną (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 2. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 3. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 4. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58 -300 Wałbrzych (nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną) w terminie do dnia 30 kwietnia 2009r. do godz. 12:00.

 5. Wzór oferty oraz warunki konkursu są dostępne w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pod w/w adresem pok. nr 10a oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.um.walbrzvch.pl - w BIP - Ogłoszenia oraz w zakładce Nasze Miasto - Organizacje pozarządowe - Aktualności.

 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 7. Oferta winna być oznaczona nazwą zadania.

 8. Oferta niekompletna i nieprawidłowo wypełniona albo złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

 9. Oferty zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.

 10. Decyzje o wyborze oferenta i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha w formie zarządzenia po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego oferty.

 11. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy i jej rozliczenie według zasad określonych w umowie.

 12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 21 dni od daty rozpatrzenia ofert poprzez podanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 13. Bliższych informacji udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Matejki 3, tel. 074 66 55 302 od godz.7.30 do godz. 15.30.

Załączniki

Powiadom znajomego