W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców w 2009 r. pn. Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin, w tym osób niepełnosprawnych

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


działając na podstawie art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców w 2009 roku pod nazwą:


1. Wspieranie działań na rzecz integracji osób i rodzin, w tym osób niepełnosprawnych, a w szczególności w formie:

1.1. poradnictwa specjalistycznego i społecznego,

1.2. aktywizacji społecznej,

1.3. działań o charakterze integracyjnym.


2. Wysokość środków przeznaczonych na w/w zadanie, realizowane w ramach otwartego konkursu ofert (dział - 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295- pozostała działalność) wynosi:

- w 2008 roku - 38.889,00 zł,

- w 2009 roku - 43.800,00 zł.

3. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadanie może być realizowane przez:

- organizacje pozarządowe,

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy,

- spółdzielnie socjalne,

- jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

4. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

5. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

6. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych (nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną), do dnia 10 kwietnia 2009 roku, do godz. 15.30 .

7. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego- www.um.walbrzych.pl - BIP- oraz nasze miasto- organizacje pozarządowe- aktualności.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Oferta winna być oznaczona numerem podzadania lub jego nazwą.

10. Dotacja gminy może być przeznaczona wyłącznie na wspieranie realizowanego zadania.

11. Oferta niekompletna i nieprawidłowo wypełniona albo złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

12. Oferty zostaną rozpatrzone komisyjnie.

13. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę kryteria określone w warunkach konkursu uwzględniające zapisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.), a w szczególności:

13.1. merytoryczna wartość oferty - zgodność oferty z zadaniem, na które ogłaszany jest konkurs, oferowany zakres działań, charakter i zasięg oddziaływania, w tym dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz liczba osób objętych przedsięwzięciem,

13.2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - koszty realizacji planowanego zadania, ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, celowość oszczędności oraz efektywność wykonania, udziału środków własnych, innych źródeł finansowania.

13.3. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy- zakładani partnerzy i sponsorzy, ich wkład w realizację przedsięwzięcia,

13.4. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę - posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie związane z realizacją zadań zbieżnych z przedmiotem składanej oferty, systemowość zawartych w ofercie rozwiązań,

13.5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem- opinie i rekomendacje, analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach.

14. Decyzje o udzieleniu wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha w formie zarządzania, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Opiniującego oferty.

15. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy i jej rozliczenie według zasad określonych w umowie.

16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez podanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

17. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 3, tel. (074) 66 55 301-302 od godz. 7.30 do godz.15.30.

Załączniki

Powiadom znajomego