W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


 


 

działając na podstawie art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493),


 


 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


 


 

na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział - 851, rozdział - 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianego do zlecenia w okresie od 01.10.2008 r. do 15.12.2008 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców, pod nazwą:


 


 

"Realizacja środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka".


 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2008 r. - 193.000,00zł a w roku 2007 - 244.500,00 zł.


 

1. Zadanie może być realizowane przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).


 

3. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.).


 

4.  Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Matejki 3, I piętro, pokój nr 13, 58 - 300 Wałbrzych (nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną) w terminie do dnia 22.09.2008 r. do godz. 1530.


 

5. Wzór oferty oraz warunki konkursu są dostępne w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pod w/w adresem pok. nr 10 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.um.walbrzych.pl - w BIP - Ogłoszenia oraz w zakładce Nasze Miasto - Organizacje pozarządowe - Aktualności.


 

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


 

7. Oferta winna być oznaczona nazwą zadania.


 

8. Dotacja gminy może być przeznaczona wyłącznie na wspieranie realizowanego zadania.


 

9. Oferta niekompletna i nieprawidłowo wypełniona albo złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.


 

10. Oferty zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.


 

11. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę kryteria określone w warunkach konkursu, które uwzględniają zapisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) udostępnione w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pod w/w adresem lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wskazanej w pkt 5 ogłoszenia.


 

12. Decyzje o wyborze oferenta i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha w formie zarządzenia po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego oferty.


 

13. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy i jej rozliczenie według zasad określonych w umowie.


 

14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 21 dni od daty rozpatrzenia ofert poprzez podanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - w Biuletynie Informacji Publicznej - Ogłoszenia.


 

15. Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Matejki 3, tel. 074 66 55 300/301 od godz.730 do godz.1530.

Załączniki

Powiadom znajomego