W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej polozonej w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 21-23.

 

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
pl. Teatralny 1
58-300 Wałbrzych

ogłasza

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności budynków i prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych, nieruchomości zabudowanej o powierzchni łącznej gruntu 5885m2 i powierzchni użytkowej budynków 1879m2. położonej w Wałbrzychu przy alei Wyzwolenia 21- 23, oznaczone jako działki nr 192/8, 205 i 206/4 obręb 0027 Wałbrzych - Śródmieście 27, [Księgi Wieczyste nr SW1W/33224/5, SW1W25164/7, SW1W38938/8 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu], składająca się z:

- budynku głównego w zabudowie zwartej , w technologii tradycyjnej, o złożonej bryle i płaskim dachu. W chwili obecnej z całego budynku pozostała jedynie pierzeja północna przylegająca do al. Wyzwolenia. Reszta obiektu została rozebrana. Budynek o czterech kondygnacjach z poddaszem i podpiwniczeniem, stojący na działce nr 205, o powierzchni użytkowej 1069,69 m2 oraz budynek przynależny /przejazd, piwnice i poddasze o powierzchni użytkowej 495,21 m2

- budynku warsztatowego murowanego z cegły o dwóch kondygnacjach częściowo podpiwniczony
o powierzchni użytkowej 314,04m
2, stojący na działce nr 206/4

Nieruchomość jest położona na obszarze, dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha zatwierdzony Uchwałą nr III/33/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 11 grudnia 1998r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 4, działki 205, 206/4, 192/8 obręb 27 Śródmieście przy al. Wyzwolenia 21-23 w Wałbrzychu znajdujące się na terenie oznaczonym w/w planie symbolem A UK/Z z przeznaczeniem pod działalność kulturalną.

Nieruchomość widnieje w ewidencji zabytków i jest położona na terenie układu urbanistycznego Wałbrzych - Stare Miasto, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 683/Wł ( 712/683/Wł ) decyzją z dnia 08 grudnia 1977r.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi : 1 126 581,00 zł netto ( słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych netto ).

Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących transakcji kupna.


Warunkiem złożenia oferty jest wniesienie wadium.

Wysokość wadium ustala się na kwotę: 170 000,00 zł ( słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, w formie poręczenia bankowego lub gwarancji bankowej. Wadium wpłacane w pieniądzu należy złożyć do dnia 25.09.2009r. przelewem na konto Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu BZ WBK 49 1090 2271 0000 0001 0629 1996
z dopiskiem " Sprzedaż nieruchomości GDK".

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu (przelewem na konto).


Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem " Sprzedaż nieruchomości GDK" w sekretariacie Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych do dnia 28.09.2009r. do godz. 1200.


Oferta powinna zawierać :

  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.

  2. Numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania

  3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: wypisu z ewidencji działalności gospodarczej( w przypadku prowadzenia przez oferenta indywidualnej działalności gospodarczej), umowy spółki cywilnej ( w przypadku takiej formy prowadzenia działalności), właściwego rejestru ( w przypadku oferenta będącego osobą prawną).

  4. Promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana).

  5. Numer rachunku oferenta,

  6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

  7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia przetargu,

  8. Zobowiązanie, że oferent zobowiązuje się do wykorzystania nabytej nieruchomości wyłącznie na cele zgodne z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Wałbrzycha,

  9. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  10. Dołączony oryginał dowodu wpłacenia wadium.


Część jawna przetargu odbędzie się dnia 28.09.2009r. o godz. 1215 w budynku Teatru Dramatycznego
im. J. Szaniawskiego pl. Tatralny1, 58-300 Wałbrzych.


Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu udostępnionym na stronie internetowej www.teatr.walbrzych.pl oraz w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego
w Wałbrzychu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

Informacji o przetargu udziela Pan Daniel Gałan, tel. 074/6488313 w godz. 800 - 1400. Przedmiot sprzedaży można oglądać w miejscu jego lokalizacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą jw.


Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

Powiadom znajomego