W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS"- w zakresie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi.

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wałbrzych: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS- w zakresie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi.
Numer ogłoszenia: 341408 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS- w zakresie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS- w zakresie termomodernizacji Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje: 1) remont i docieplenie dachu wraz z instalacją odgromową, 2) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 3) renowacja tynków zewnętrznych i powierzchni kamiennych, 4) remont tynków wewnętrznych (sala gimnastyczna), odsalanie, odgrzybianie i malowanie 5) oczyszczenie i renowacja rzeźb, kolumn, płaskorzeźb, gzymsów, 6) remont schodów granitowych, 7) renowacja głównych drzwi wejściowych, 8) wykonanie drenażu, izolacji ścian fundamentowych, opaski żwirowej wraz ze studniami, 9) wymiana zewnętrznych opraw oświetleniowych na nowe stylizowane, 10) wykonanie innych niezbędnych prac do wykonania zadania według dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis robót budowlanych według dokumentacji projektowej opracowanej przez: ARTMANU STUDIO ul. Różyckiego 1 C, 51-608 Wrocław Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy pełniącego funkcję Inwestora Zastępczego: 1. Administrowanie umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót na Zadaniu. 2. Współpraca z Zamawiającym przy realizacji umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie. 3. Wypełnianie w zastępstwie Zamawiajacego wszystkich obowiązków wynikających z realizacji Zadania, określonych w przepisach prawa polskiego, a w szczególności prawa budowlanego z aktami wykonawczymi. 4. Reprezentowanie Zamawiającego w okresie realizacji Umowy wobec władz, urzędów, sądów, partnerów Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych prawem budowlanym czynności związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, opinii i zatwierdzeń. 5. Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2010r Nr 243, poz. 1623 z póź. zmian.): a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach końcowego odbioru Robót i wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazywaniem ich do użytkowania; d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń finansowych Robót; e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; f) żądanie od kierownika budowy i/lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także żądanie wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 6. Współpraca z Projektantami w ramach pełnionego przez nich nadzoru autorskiego. 7. Prowadzenie ewidencji nakładów oraz rozliczenie Zadania. 8. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie poprzedzającym realizację budowy, wyszczególnionych w § 4 umowy. 9. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie realizacji budowy, wyszczególnionych w § 5 umowy. 10. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z odbiorem Robót i przekazaniem do użytkowania, wyszczególnionych w § 6 umowy. 11. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczegow okresie rękojmi za wady wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót, wyszczególnionych w § 7 umowy. 12. Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie obsługi finansowej Zadania oraz wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie, wyszczególnionych w § 8 umowy. 13. Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestników bioracych udział w realizacji Zadania, odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz reprezentowanie Zamawiającego w ewentualnych sporach, celem obrony interesów Zamawiającego. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.63.13.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować posiadanie odpowiedniego doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu czynności zastępstwa inwestycyjnego lub funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji na budynku znajdującym się w obszarze historycznego układu urbanistycznego będącego zabytkiem, w zakresie której była: 1.wymiana pokrycia dachowego ceramicznego na połaci dachu co najmniej 1000m2, 2.wymiana stolarki okiennej, 3.remont elewacji. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych (zakończonych) głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia tego warunku będzie oceniana wg formuły spełnia- nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane osoby: a) Koordynator Zadania posiadający łącznie: -wykształcenie wyższe techniczne, -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), -doświadczenie w pełnieniu funkcji Koordynatora Zadania lub Kierownika Zespołu Inżyniera lub Inżyniera Rezydenta itp. przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych inwestycji. b) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych, pełniący równocześnie funkcję koordynatora pracy inspektorów, posiadający łącznie - wykształcenie wyższe techniczne, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót konstrukcyjno-budowlanych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót, - doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót) polegających na nadzorowaniu robót co najmniej jednej inwestycji na budynku znajdującym się w obszarze historycznego układu urbanistycznego będącego zabytkiem w zakresie której była wymiana pokrycia dachowego ceramicznego na połaci dachu co najmniej 1000 m2, wymiana stolarki okiennej i remont elewacji. c) Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót. - doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót) polegających na nadzorowaniu robót co najmniej 2 inwestycji, w zakresie których było wykonanie izolacji i drenażu budynku. d) Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót, e) Specjalista ds. rozliczeń posiadający łącznie: - minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w charakterze specjalisty ds. rozliczeń. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wszystkich funkcji. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr4 b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane w SIWZ uprawnienia budowlane załącznik nr 4 Ocena spełnienia tego warunku będzie oceniana wg formuły spełnia- nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków: a) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, b) Osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ, c) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, d) Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/inwestorpg1.zip 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, Referat Zamówień Publicznych, pok.27..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚGW: System Zielonych Inwestycji GIS..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki

Powiadom znajomego