W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"

17/02/2011    S33    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Wałbrzych: Usługi nadzoru budowlanego

2011/S 33-054846

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Do wiadomości: Łukasz Oczkowicz
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Tel. +48 746655153
E-mail: l.oczkowicz@um.walbrzych.pl
Faks +48 746655155

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.walbrzych.pl  

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Do wiadomości: Łukasz Oczkowicz
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Tel. +48 746655153
E-mail: l.oczkowicz@um.walbrzych.pl
Faks +48 746655155
Internet: www.um.walbrzych.pl/zzp/inzkontraktukopalnia.zip

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gmina Wałbrzych
Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. Nr 10.
58-300 Wałbrzych
POLSKA

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12
Główne miejsce świadczenia usług Gmina Wałbrzych.

Kod NUTS PL517

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego zadanie inwestycyjne pn.:"Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami.
Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu i sprawującego nadzór inwestorski na niniejsze zadanie zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekt umowy.
Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71520000, 71631300

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Podział na części
Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2)Opcje
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 25 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej PZP), oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Dokumenty potwierdzające zdolność:
a) ekonomiczną i finansową - wskazaną w pkt III.2.2) ogłoszenia;
b) techniczną - wskazane w w pkt III.2.3) ogłoszenia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich,
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich,
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich,
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich,
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich,
f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3. Wykonawcy zagraniczni:
Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski) zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale III.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawiane w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda:
1) Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia informacji z ww. instytucji finansowych o zaproponowanej treści: "Informujemy, że w dniu ........ na rachunku wykonawcy ...... znajdowały się środki w wysokości sześciocyfrowej (wartość do przecinka, bez groszy polskich), z których to cyfr pierwsza jest większa/równa cyfrze 1" lub że "Informujemy, że na dzień ...... wykonawca ....... posiada zdolność kredytową w wysokości sześciocyfrowej (wartość do przecinka, bez groszy polskich), z których to cyfr pierwsza jest większa/równa cyfrze 1";
2) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III.2.1 ogłoszenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów 1) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100 000,00PLN. W przypadku, gdy Wykonawcy wykażą środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową o wartości wyrażonej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego WE;
2) posiadanie - na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 PLN. W przypadku, gdy wykonawcy przedstawią polisę o wartości wyrażonej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego WE.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, a także dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP w tym w sekcji III.2.1 ogłoszenia.
2) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale III.1.2) SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu/ów potwierdzającego/ych, że usługi te zostały wykonane należycie;
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wymienionych w rozdziale III.1.3) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania tymi osobami,
4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres powodzenia ich działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizowali:
a) co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera (lub podobnej funkcji) dla zadania zrealizowanego według Warunków Kontraktowych FIDIC (lub równoważnych warunków kontraktowych tj. ogólnych i szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) dla inwestycji w zakresie której było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie (2) i/lub przebudowie (1) obiektu użyteczności publicznej (4) o kubaturze min 10 000 m3, w tym przynajmniej jedna z usług realizowana na obiekcie użyteczności publicznej (4) wpisanym do rejestru zabytków.
2. Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawcy którzy dysponują lub będą dysponować:
a) min. 1 osobą która będzie pełnić funkcję Kierownika Zespołu Inżyniera, która (łącznie):a1) posiada wykształcenie wyższe techniczne;a2) posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu Inżyniera, Inżyniera Rezydenta itp. przy realizacji co najmniej 1 (jednej) zakończonej (wystawione Świadectwo Przejęcia) inwestycji, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 brutto PLN każda, realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych warunków kontraktowych (tj. ogólnych i szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
b) min. 1 osobą która będzie pełnić funkcję Inżyniera Rezydenta, która (łącznie);b1) posiada wykształcenie wyższe techniczne;b2) posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Rezydenta itp. przy realizacji co najmniej 1 (jednej) zakończonej (wystawione Świadectwo Przejęcia) inwestycji, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto każda, realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych warunków kontraktowych (tj. ogólnych i szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
c) min. 1 osobą która będzie pełnić funkcję Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, pełniący równocześnie funkcję koordynatora inspektorów, która posiada (łącznie):c1) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.);c2) minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót konstrukcyjno-budowlanych na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót,c3) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót) polegających na nadzorowaniu przebudowy (1) co najmniej 3 (trzech) inwestycji, o wartości minimum 10 000 000 PLN brutto łącznie, w zakresie której było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (1) obiektu budowlanego (3) o kubaturze min 10 000 m3, w tym przynajmniej jedna z inwestycji realizowana na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
d) min. 1 osobą która będzie pełnić funkcję Inspektora nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada (łącznie):
d1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).
d2) minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót przy budowie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót,
d3) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót) polegających na nadzorowaniu przebudowy (1) co najmniej 3 (trzech) inwestycji, o wartości minimum 10 000 000 PLN brutto łącznie, w zakresie której było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (1) obiektu budowlanego (3) o kubaturze min 10 000 m3, w tym przynajmniej jedna z inwestycji realizowana na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
e) min. 1 osobą która będzie pełnić funkcję Inspektora nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada (łącznie):
e1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.);
e2) minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót sieciowych elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót,
e3) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót) polegających na nadzorowaniu przebudowy (1) co najmniej 3 (trzech) inwestycji, o wartości minimum 10 000 000 PLN brutto łącznie, w zakresie której było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie (1) obiektu budowlanego (3) o kubaturze min 10.000 m3, w tym przynajmniej jedna z inwestycji realizowana na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
f) min. 1 osobą która będzie pełnić funkcję specjalisty ds. rozliczeń, która posiada (łącznie):
f1) minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w charakterze specjalisty ds. rozliczeń na inwestycjach realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych warunków kontraktowych (tj. ogólnych i szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), w tym rozliczenie co najmniej 2 (dwóch) zakończonych inwestycji o wartości min. 10 000 000 PLN każda (poświadczone wystawionym Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym), realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych warunków kontraktowych (tj. ogólnych i szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).
g) min. 1 osobą która będzie pełnić funkcję Inżyniera konsultanta w specjalności drogowej, która posiada łącznie:
g1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.);
g2) minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót drogowych na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót,
g3) doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót) polegających na nadzorowaniu budowy (2) /przebudowy (1) co najmniej 2 (dwóch) inwestycji drogowych, o wartości minimum 2 000 000 PLN brutto łącznie, w zakresie której była budowa (2) /przebudowa (1) nawierzchni z kostki kamiennej lub nawierzchni z kostki kamiennej łączonej z innym materiałem, o łącznej powierzchni tej nawierzchni kostkowej minimum 1 000 m2.
h) min. 1 osobą która będzie pełnić funkcję Inżyniera konsultanta specjalności górniczej, która posiada (łącznie):
h1) minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu podziemnych robót górniczych;h2) uprawnienia górnicze podziemne węglowe do nadzoru nad robotami górniczymi.
i) min. 1 osobą która będzie pełnić funkcję Konsultanta o specjalności konserwatora sztuki, która posiada (łącznie):
i1) posiada wykształcenie wyższe;
i2) odbytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9.6.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z dnia 30.6.2004 r.).
Legenda:
(1) "przebudowa" - definicja zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623);
(2) "budowa" - definicja zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623);
(3) "obiekt budowlany" - definicja zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623);
(4) "budynek użyteczności publicznej" - definicja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm.)
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Zespołu Inżyniera z funkcją Inżyniera Rezydenta. Innego łączenia funkcji nie dopuszcza się.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Tak

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WOiSO.BZP.271-16/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 25.3.2011 - 15:30
Dokumenty odpłatne
podać cenę 100,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek Wykonawcy SIWZ będzie przekazywana w formie pisemnej po uiszczeniu opłaty w kwocie 100,00 PLN na konto PKO BP S.A. I o/Wałbrzych na rachunek: 83 1020 5095 0000 5302 0011 6756 z zaznaczeniem nazwy postępowania.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.3.2011 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 28.3.2011 - 11:10

Miejsce

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe.
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
Wymagany termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 30.6.2012 r.
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:
a) termin realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia;
b) osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego;
c)osób wykonujące czynności zastępstwa inwestycyjnego wymienione w ofercie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz, że osoby te będą spełniały warunki opisane w SIWZ.
d)Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.
e) Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
15.2.2011

Załączniki

Powiadom znajomego