W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

I kwartał 2010 r.

 

Informacja

z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha

za I kwartał 2010 roku.


Na przestrzeni I kwartału 2010 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła 22 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco:

 1. Uchwała Nr XLVII/415/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha".

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha nadała tytuł Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha Panu Henrykowi Boratyńskiemu.


 1. Uchwała Nr XLVII/416/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 roku zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2010 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 333.515.148,00 zł.

b/ planowane wydatki - 370.387.211,00 zł.

c/ planowany deficyt - 36.872.063,00 zł.


 1. Uchwała Nr XLVII/417/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/184/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeb projektu 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr XLVII/418/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie udzielania przez Gminę Wałbrzych zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących i podejmujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wałbrzych.

Realizacja ciągła. Weszła w życie 30.03.2010 r.


 1. Uchwała Nr XLVII/419/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania proponowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) "Sudety Wałbrzysko - Kamiennogórskie"

W trakcie realizacji. Z treścią tej Uchwały zapoznano pracowników DGPiŚ. Ponadto, oczekuje się na stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące uwzględnienia w prowadzonym przez Niego postępowaniu w powyższej sprawie, uwag zawartych w uzasadnieniu cytowanej wyżej Uchwały.


 1. Uchwała Nr XLVII/420/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy Województwu Dolnośląskiemu w realizacji inwestycji pn. ??€?›Remont drogi wojewódzkiej nr 381 w m. Wałbrzych ul. 11 Listopada od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Starą"

W trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia dotyczące zapisów porozumienia między Gminą Wałbrzych a Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu.


 1. Uchwała Nr XLVII/421/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.


 1. Uchwała Nr XLVIII/422/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha"

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha nadała tytuł Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha Panu Aleksandrowi Wierietielnemu.


 1. Uchwała Nr XLVIII/423/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie Gminy Wałbrzych z Powiatu Wałbrzyskiego i przywrócenie jej statusu miasta na prawach powiatu

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha wystąpiła z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyłączenia Gminy Wałbrzych z Powiatu Wałbrzyskiego i przywrócenia jej statusu miasta na prawach powiatu.


 1. Uchwała Nr XLVIII/424/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

W trakcie realizacji. Oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XLVIII/425/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie umarzania odsetek od zaległości powstałych z tytułu nieopłaconego czynszu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Wałbrzych

W trakcie realizacji. Oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 1. Uchwała Nr XLVIII/426/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2010 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 335.953.269,00 zł.

b/ planowane wydatki - 372.771.071,00 zł.

c/ planowany deficyt - 36.817.802,00 zł.


 1. Uchwała Nr XLVIII/427/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

W trakcie realizacji.


 1. Uchwała Nr XLVIII/428/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

W trakcie realizacji.


 1. Uchwała Nr XLVIII/429/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2007 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie ogólnych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie Gminy Wałbrzych (z późniejszymi zmianami).

W trakcie realizacji. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 kwietnia 2010 roku..


 1. Uchwała Nr XLVIII/430/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przyznania nagród Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2009 rok.

Zrealizowano. Przyznano nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Pani M. Wiłkomirskiej - 6.000,00zł oraz Pani D. Szymali - 4.000,00zł.


 1. Uchwała Nr XLVIII/431/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie nadania Statutu Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ".

Zrealizowano. Nadano Statut Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ", która jest gminną instytucją kultury.


 1. Uchwała Nr XLVIII/432/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2009 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha postanowiła przyjąć przedstawione przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2009 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.


 1. Uchwała Nr XLVIII/433/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zaliczenia ulicy Jachimowicza w Wałbrzychu do kategorii dróg gminnych.

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr XLVIII/434/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III, zatwierdzonego Uchwałą Nr II/15/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 listopada 1998 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 3 z dnia 8 marca 1999 roku pod pozycją 73, zmienionego Uchwałą Nr XII/143/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2003 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 124 z dnia 12 sierpnia 2003 roku pod pozycją 2229

W trakcie realizacji. Przygotowywane są: materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ogłoszenia i obwieszczenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha informujące o podjęciu przez Radę w/w Uchwały, wystąpienia do odpowiednich organów i instytucji dotyczące przyjmowania wniosków do przedmiotowego planu, gromadzone są materiały wejściowe do w/w projektu planu.


 1. Uchwała Nr XLVIII/435/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha zarządziła wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha na dzień 8 kwietnia 2010 roku.


 1. Uchwała Nr XXXVI/346/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta wniesionej przez mieszkańca Wałbrzycha.

Zrealizowano. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów Rada Miejska Wałbrzycha uznała skargę za bezzasadną.

Powiadom znajomego