W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

IV kwartał 2009 r.

 

Informacja

z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha

za IV kwartał 2009 roku.


Na przestrzeni IV kwartału 2009 roku Rada Miejska Wałbrzycha podjęła 29 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:


 1. Uchwała Nr XLIII/386/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha".

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha nadała tytuł Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha Panu Antoniemu Malinowskiemu.

 1. Uchwała Nr XLIII/387/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha".

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha nadała tytuł Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha Polskiemu Towarzystwu Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.


 1. Uchwała Nr XLIII/388/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha".

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha nadała tytuł Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha Panu Takisowi Makandasisowi.


 1. Uchwała Nr XLIII/389/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 331.025.455,22 zł.

b/ planowane wydatki - 345.718.958,22 zł.

c/ planowany deficyt - 14.693.503,00 zł.


 1. Uchwała Nr XLIII/390/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/284/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

W ciągłej realizacji.


 1. Uchwała Nr XLIII/391/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.

Zrealizowano.


 1. Uchwała Nr XLIII/392/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.

W ciągłej realizacji.


 1. Uchwała Nr XLIII/393/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/376/09 z dnia 24.08.2009 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha do wprowadzenia zmian w pełnym zakresie do Uchwały nr XXXV/311/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha.z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008 - 2015 (z późn. zmianami).

Zrealizowano. Zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej RPO WD uchylono zapisy w §1 uchwały nr XLI/376/09 z dnia 24.08.2009 r. oraz wprowadzono zmiany w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2008-2015 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

Uchwała została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2013.


 1. Uchwała Nr XLIII/394/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wałbrzyskiemu z przeznaczeniem na realizację zdania inwestycyjnego pn."Przebudowa ul. Piotra Wysockiego" w Wałbrzychu.

Zrealizowano. W dniu 7 grudnia 2009 roku został podpisany Aneks nr 1/2009 UM/WIM/i/2189/271/1908-w/2009-AN-1 do Porozumienia nr UM/WIM/i/2189/271/1908-w/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadzający zmiany wynikające z treści uchwały.


 1. Uchwała Nr XLIII/395/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 12.

Zrealizowano. Nadano Publicznemu Gimnazjum nr 1 imię Noblistów Polskich. W akcie założycielskim Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu dokonano zmiany w części dotyczącej nazwy szkoły.


 1. Uchwała Nr XLIII/396/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym w Gminie Wałbrzych.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2009r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 5; § 8; § 10; § 13.


 1. Uchwała Nr XLIII/397/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla miasta Wałbrzycha na lata 2010 -2013.

W ciągłej realizacji. Na podstawie niniejszej Uchwały został przyjęty Program Aktywności Lokalnej na rzecz aktywizacji i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Program skierowany jest do społeczności lokalnej z konkretnego środowiska, przede wszystkim go grup zagrożonych wykluczeniem społecznym a głównym jego celem jest podniesienie poziomu i jakości ich egzystencji we wszystkich obszarach życia społecznego. Program stanowi rozwinięcie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2009-2015" oraz "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Wałbrzycha do 2013 roku" i realizowany jest ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej


 1. Uchwała Nr XLIII/398/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną dla Miasta Wałbrzycha na lata 2009 - 2015.

W ciągłej realizacji. Na podstawie niniejszej Uchwały został przyjęty Gminny System Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną dla Miasta Wałbrzycha na lata 2009-2015. Określa on: cele operacyjne systemu, założenia niezbędne do osiągnięcia głównych celów, gminne instytucje tworzące profilaktyki i opieki nad dzieckiem. Tworzenie gminnych systemów profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i prowadzona jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.


 1. Uchwała Nr XLIV/399/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia na 2010 rok limitu nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Wałbrzych, Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój i Miejskiej Gminy Boguszów Gorce.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha postanowiła zwiększyć w 2010 roku limit nowych licencji do 20.


 1. Uchwała Nr XLV/400/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

Zrealizowano. Dokonano zmiany budżetu Miasta zgodnie z uchwałą.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 322.595.416,22 zł.

b/ planowane wydatki - 337.288.919,22 zł.

c/ planowany deficyt - 14.693.503,00 zł.


 1. Uchwała Nr XLV/401/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nie wygasania niezrealizowanych wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha z upływem roku budżetowego 2009.

Zrealizowano. Dokonano przelewu środków na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego. Rozliczenie zadania określonego w Uchwale nastąpi w terminie do 30 czerwca 2010 roku.


 1. Uchwała Nr XLV/402/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie nadania imienia Hali Lekkoatletycznej w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1A.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha nadała Hali Lekkoatletycznej w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1A imię: "WAŁBRZYSKICH OLIMPIJCZYKÓW"


 1. Uchwała Nr XLV/403/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi przyjmowania odpadów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.

W ciągłej realizacji.


 1. Uchwała Nr XLV/404/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W trakcie realizacji. Po wyjściu w życie, uchwała będzie w realizacji ciągłej.


 1. Uchwała Nr XLV/405/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.

Zrealizowano. Rada Miejska Wałbrzycha zarządziła wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha na dzień 22 marca 2010r.


 1. Uchwała Nr XLV/406/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2010 r.

W ciągłej realizacji. Na podstawie niniejszej Uchwały został przyjęty program współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2010 rok. Przyjęcie Programu zostało poprzedzone konsultacjami z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Wałbrzyskiej Rady Pożytku Publicznego. Program uwzględnia wnioski wypracowane podczas wspólnych konsultacji. Realizacja zadań programowych należy do zadań własnych gminy i prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm). Uchwała określa: cele programu, zasady i formy współpracy, sposób oceny realizacji programu. Realizacja programu prowadzona będzie przez cały 2010 rok.


 1. Uchwała Nr XLV/407/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie projektu pn. "Poznawanie nie zna granic" w ramach  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, obszar wsparcia 3.1.: Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne - transgraniczna współpraca szkół, wymiana studentów, uczniów oraz pracowników naukowych i pedagogicznych.

W trakcie realizacji. Decyzja o zakwalifikowaniu się projektu do realizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapadnie do końca marca br. Zadanie będzie realizowane w latach 2010 - 2012. Uchwała podjęta była w związku ze składanym przez Gminę Wałbrzych wnioskiem pn. "Poznawanie nie zna granic" w ramach  Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, obszar wsparcia 3.1.: Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne - transgraniczna współpraca szkół, wymiana studentów, uczniów oraz pracowników naukowych i pedagogicznych, w ramach ogłoszonego przez Wspólny Sekretariat Techniczny konkursu na realizację zadań z EFRR.

 1. Uchwała Nr XLV/408/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2010 rok.

W ciągłej realizacji. Na podstawie niniejszej Uchwały został przyjęty program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2010 rok wraz z preliminarzem kosztów realizacji. Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy i prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - uchwalanego corocznie zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm). Uchwała określa: stan problemów alkoholowych w Wałbrzychu, główne kierunki działań, priorytety programu, podstawowe wskaźniki efektywności Programu, realizatorów Programu, źródła i zasady finansowania Programu, zadania Programu oraz preliminarz kosztów. Realizacja programu prowadzona będzie przez cały 2010 rok.


 1. Uchwała Nr XLV/409/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwały Nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.

W trakcie realizacji. Będzie realizowana od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wejdzie w życie (14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego).


 1. Uchwała Nr XLV/410/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia wykonania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn." Wykonanie badań sozologicznych w celu rozpoznania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. Św. Józefa w Wałbrzychu oraz opracowanie sposobu likwidacji tego zagrożenia dla środowiska".

Zrealizowano. Została podpisana Umowa Nr 789/2009/Wn-01/FG-GO-DG/D o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia pod nazwą "Wykonanie badań sozologicznych w celu rozpoznania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. Św. Józefa w Wałbrzychu oraz opracowanie sposobu likwidacji tego zagrożenia dla środowiska".


 1. Uchwała Nr XLV/411/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku imprezy pod nazwą Giełda Staroci w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku.

W trakcie realizacji. Raz w miesiącu, w każdą drugą niedzielę miesiąca 2010r. podczas organizowanej przez Gminę Wałbrzych imprezy "Giełda Staroci", wystawcy są zwolnieni z opłaty targowej.


 1. Uchwała Nr XLV/412/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha na I półrocze 2010 r.

Zrealizowano. Na podstawie § 29 Statutu Miasta Wałbrzycha, powołane przez Radę Miejską Wałbrzycha stałe komisje, raz na pół roku, przedkładają Radzie do zatwierdzenia swoje plany pracy. Plany pracy zostały przyjęte przez poszczególne komisje Rady.


 1. Uchwała Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

W ciągłej realizacji. Ustalono budżet na 2010 rok.

Ogólne kwoty budżetu wynoszą:

a/ planowane dochody - 328.561.136,00 zł.

b/ planowane wydatki - 365.433.199,00 zł.

c/ planowany deficyt - 36.872.063,00 zł.


 1. Uchwała Nr XLVI/414/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej w 2010 roku dla zakładów budżetowych

Zrealizowano. Ustalone zostały stawki dotacji przedmiotowej dla 2 żłobków prowadzonych w formie zakładów budżetowych, Żłobka Samorządowego Nr 1 oraz Żłobka Samorządowego Nr 5.

Powiadom znajomego