W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr XXXVII/348/2009 z 29.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXIII/305/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/348/2009

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 29 kwietnia 2009r.

 


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXIII/305/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013 oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XXXVI338/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013


Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 ze zm. ) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:


§ 1


 1. W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Gmina prowadzi aktywną i prospołeczną politykę czynszową. Wzrost czynszu nie może być wyższy od średniorocznego wskaźnika inflacji za rok ubiegły, z wyjątkiem sytuacji gdy ustaną przesłanki uzasadniające zastosowanie zniżek wymienionych w § 12 ust. 1 lub przestanie obowiązywać albo ulegnie zmianie wysokość którejkolwiek z tych zniżek.

 2. W § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Stawkę bazową czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz stawki czynszu dla lokali socjalnych, lokali przejściowych, pomieszczeń gospodarczych i dla części lokalu mieszkalnego, gdzie najemca prowadzi działalność gospodarczą, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych ustala Prezydent Miasta raz w roku."

 3. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Od stawki bazowej czynszu stosuje się:

1) Zniżki występujące z następujących tytułów:

a) brak w lokalu łazienki,

b) brak w lokalu gazu przepływowego,

c) brak w lokalu WC,

d) położenie lokalu w suterenie,

e) położenie lokalu powyżej piątej kondygnacji w budynku bez windy,

f) położenie lokalu w budynku który ze względu na zły stan techniczny został przeznaczony do rozbiórki i figuruje w planie rozbiórek na najbliższe 3 lata,

g) brak w lokalu instalacji wodno-kanalizacyjnych,

h) brak bezpośredniego oświetlenia naturalnego kuchni,

i) brak samodzielności lokalu ze względu na wspólną kuchnię, łazienkę lub WC,

j) występowanie wad obniżających wartość użytkową lokalu,

k) położenie lokalu w budynku nie wyposażonym w ubikację (ubikacja zlokalizowana poza obrysem budynku),

l) położenie lokalu w budynku nie wyposażonym w instalację wodno-kanalizacyjną,

m) obniżona wysokość lokalu - poniżej 2,50 m,

n) brak w lokalu centralnego ogrzewania zasilanego energią z kotłowni lokalnej lub ciepłowni",

o) usytuowanie lokalu w budynku położonym w obszarze zagrożonym występowaniem czynników powodujących znaczną uciążliwość dla mieszkańców np. występowanie siarkowodoru.

2) Zwyżki występujące z następujących tytułów:

a) lokale o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2,

b) położenie lokalu w budynkach nowych lub poddanych remontom modernizacyjnym, których okres użytkowania nie przekracza 120 miesięcy, licząc od miesiąca następnego po miesiącu, w którym oddano budynek do eksploatacji,

c) dla części lokalu mieszkalnego, w której najemca prowadzi działalność gospodarczą."

  4. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " 2. Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu sumuje się. Suma zniżek nie może być wyższa niż 80 % stawki bazowej czynszu."

  5. W § 12 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

  " 4. Wszystkim najemcom aktualnie objętym zniżką z tytułu lokalizacji budynku w niżej wymienionych obszarach miasta Wałbrzycha:

  - Gaj,

  - Poniatów,

  - Glinik Stary,

  - Glinik Nowy,

  - Kozice,

  - Konradów,

  - Lubiechów,

  - Książ,

  - Sobięcin,

  w roku 2009 wzrost czynszu nie może być wyższy od średniorocznego wskaźnika inflacji za rok ubiegły, a w następnych latach wzrost czynszu będzie się odbywał zgodnie z zapisem § 1 ust.1.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 8 lutego 2009 r.


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

  Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

Powiadom znajomego