W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

 

Protokół Nr XLVI/09

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 22 grudnia 2009 roku


W dniu 22 grudnia 2009 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 14:20. Udział w obradach wzięło 24 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


 • lista obecności załącznik nr 1


Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:

 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy są wnioski ?

  Nie widzę.

  Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami.

Ad. 3. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2010 rok.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Przypominam Państwu, że na podstawie Uchwały Nr 10/98/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w tym punkcie obrad będziemy pracowali według następującego porządku:

 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej;

 • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań;

 • odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Wałbrzycha;

 • odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Finansów;

 • dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków;

 • stanowisko Prezydenta Miasta do wniesionych poprawek;

 • głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami;

 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

Zatem zgodnie z procedurą proszę Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Miasta Wałbrzycha o przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na rok 2010 wraz z autopoprawką.

 • załącznik nr 2 i 3


b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Zgodnie z Uchwałą Nr III-205/2009 oraz Uchwałą Nr III-206/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2009 roku, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił wydać pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha projekcie budżetu na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz pozytywna opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 roku wraz z prognozą kwoty długu Miasta Wałbrzycha.

  - załącznik nr 4 i 5

 1. odczytanie opinii i wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

Zapoznam Państwa z opiniami komisji dotyczącymi uchwały budżetowej na rok 2010:

 • Komisja Rewizyjna przyjęła projekt budżetu do wiadomości,

 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu wraz z wnioskami komisji,

 • Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu,

 • Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu wraz z wnioskami komisji,

 • Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu,

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu,

 • Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.


Przedstawię Państwu wnioski komisji:

 1. Komisja wnioskuje do Pana Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zarezerwowanie w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2010r. w dziale "promocja", 52 tyś. zł na zorganizowanie przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA wystawy w ramach uroczystości obchodzenia 600 lecia bitwy pod Grunwaldem, która będzie promowała Miasto Wałbrzych w całej Polsce.

 2. Komisja wnioskuje do Pana Prezydenta o zwiększenie dofinansowania dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA Zamek "Książ" o 50 tyś. zł (uwzględniając bieżący rok) z przeznaczeniem na pokrycie zaległości czynszowych względem Przedsiębiorstwa Zamek "Książ". Jako źródło finansowania Komisja wskazuje rezerwę ogólną.

 3. Komisja wnioskuje do Pana Prezydenta o zarezerwowanie w budżecie na 2010 rok 120 tys. zł na organizację dwóch stałych ekspozycji porcelany śląskiej w Muzeum w Wałbrzychu. Komisja uważa, że część porcelany śląskiej i cała porcelana Wałbrzyska powinna znaleźć należne miejsce w Muzeum i w sali ekspozycyjnej. Zgodnie z propozycją Dyrektora zarezerwowane środki byłyby przeznaczone na pierwszy etap, czyli wyposażenie sali w gabloty. Ponadto, Komisja uważa, że projekt budowania takiej stałej ekspozycji jest społecznie potrzebny , ma wysoką wartość artystyczną i zabytkową oraz jest wskazany promocyjnie. Jako źródło finansowania Komisja wskazuje rezerwę ogólną.

 4. Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zwiększenie środków zaplanowanych na działalność Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha - Dział 801 - Oświata i Wychowanie o kwotę 8.500 zł. Źródło finansowania - rezerwa ogólna.

 5. Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przesunięcie z Działu 75075 /promocji miasta/ kwoty 100 tys. zł. do Działu 92605 /kultura fizyczna i sport/, która byłaby przeznaczona na szkolenie dzieci i młodzieży.

d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Finansów,


Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Piotr Kruczkowski ustosunkował się do wniosków złożonych przez poszczególne komisje Rady /zapis na taśmie CD/.


e) dyskusja i przedstawienie indywidualnych wniosków,


W dyskusji udział wzięli: radny R. Nowak, radny S. Rakowski, radna A. Rosiak, radny P. Wojnowski, radny P. Szpur, radny D. Lenda, radna A. Mróz, radna S. Pawełek, radny J. Krzyżowski, radny A. Torbus, radny M. Nykiel, radna A. Szełemej, radna R. Wierzbicka, radna D. Sprytula, radny S. Ewangielu. Wyjaśnień udzielił Pan P. Kruczkowski Prezydent Miasta, Pani A. Sobkowska Skarbnik Miasta, Pan P. Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta, Pan M. Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta, Pani J. Lompart Naczelnik Wydz. Infrastruktury Miasta, Pan W. Sójka Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta Pan J. Jędrasik Zastępca Naczelnika Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych oraz Pan A. Wylandowski Kierownik Biura promocji.


Wnioski do projektu uchwały budżetowej złożyli:

 • załącznik nr 6

Komisja Edukacji i Kultury:

 • Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zarezerwowanie w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2010r. w dziale "promocja", 52 tys. zł na zorganizowanie przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA wystawy w ramach uroczystości obchodzenia 600 lecia bitwy pod Grunwaldem, która będzie promowała Miasto Wałbrzych w całej Polsce.


Klub Radnych Lewicy, Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej oraz Stowarzyszenie "Wałbrzych XXI":

 • Wnioskujemy do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zarezerwowanie w budżecie na 2010r. kwoty 120 tys. złotych na organizację stałej ekspozycji porcelany śląskiej w Muzeum w Wałbrzychu. Kolekcja ta (obecnie przechowywana w piwnicach muzealnych) jest największym zbiorem porcelany śląskiej na świecie. Prezentowana jest jednak w sposób wysoce niedostateczny w zaledwie 20-25% - z uwagi na ograniczenie powierzchni wystawienniczej. Przygotowanie odpowiednich warunków dla pokazania większej części zbiorów i uczynienia z nich ważnej, wartościowej promocyjnie atrakcji miasta wymaga zaangażowania w/w środków finansowych w I etapie na remont min. 2 pomieszczeń i wyposażenie ich w odpowiednie gabloty dla publicznej prezentacji zbiorów. Realizacji tego zadania w I etapie z budżetu miasta może stać się też podstawą do ubieganie się o fundusze zewnętrzne Muzeum w przyszłości na II etap tego zadania. Źródło finansowania wskazuje dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 • Wnioskujemy do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przeznaczenie z działu 750 Administracja Publiczna rozdział 75075 - Promocja Samorządu Terytorialnego do działu 926 Kultura Fizyczna i Sport rozdział 92601 - Obiekty Sportowe kwotę 120 tys. zł na remont boiska przy ul. Blankowej oraz wpisanie tego zadania w pozycji 36 do załącznika nr 4 - Planu wydatków inwestycyjnych na rok 2010.

 • Wnioskujemy do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przeznaczenie z działu 750 rozdział 75075 do działu 851 rozdział 85149 kwoty 40 tys. zł na dofinansowania po 20 tyś zł. dwóch zadań: 1)opiekę nad chorym z chorobą nowotworową i jego rodziną - 20 tys. 2)dofinansowania profilaktycznych badań mammograficznych dla kobiet - 20 tys. zł.

 • Wnioskujemy do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przeznaczenie z działu 750 rozdział 75075 do działu 921 rozdział 92195 kwoty 20 tyś zł. na dotacje związane ze zleceniem zadań organizacjom pozarządowym w wyniku otwartych ofert.

 • Wnioskujemy do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przeznaczenie z działu 750 rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwoty 10 tyś zł na zakup młota pneumatycznego do działu 754 rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem użyczenia tego młota dla Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

 • Wnioskujemy do Pana Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zabezpieczenie w dziale 600 - Transport i łączność rozdział 60004 kwoty 7 tys. zł. na postawienie wiaty przystankowej przy ul. Daszyńskiego 24. Jako źródło pokrycia wskazuje rezerwę ogólną.

Pan Michel Nykiel:

 • Wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 92110 Galerie i Biura Wystaw Artystycznych o kwotę 50 tys. zł Jako źródło finansowania wskazuje dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 • Wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zwiększenie dotacji celowej na szkolenie dzieci i młodzieży dla podmiotów kultury fizycznej dział 926 Kultura Fizyczna i Sport, rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę 30 tys. zł. Jako źródło finansowania wskazuje dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.


Pan Jerzy Krzyżowski:

 • Wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zarezerwowanie kwoty 40 tys. zł na wybudowanie placu zabaw przy ul. Kaszubskiej na terenie gminy. Ulica Kaszubska łączy się z ul. Małopolską i Okrężną. Powyżej ul. Małopolskiej i Okrężnej jest usytuowane wysypisko z materiałami niebezpiecznymi. Ma to bardzo zły wpływ na zdrowie mieszkańców a w szczególności dla dzieci. Wybudowanie tego placu zabaw przy ul. Kaszubskiej w odległości około 350 m od wysypiska z materiałami niebezpiecznymi pozwoli na spędzanie czasu wolnego dzieci i ich rodziców w innej bardziej czystej atmosferze. Źródło finansowania dział 750 Administracja Publiczna rozdział 75075 z promocji jednostki samorządu terytorialnego do działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90995.


f) stanowisko Prezydenta Miasta do wniesionych poprawek,


Prezydent Miasta Wałbrzycha Pan Piotr Kruczkowski ustosunkował się do złożonych wniosków /zapis na taśmie CD/.

g) głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • proszę Państwa. Przedstawię Państwu oraz poddam pod głosowanie wnioski do budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta:


 1. Rada Miejska Wałbrzycha wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zarezerwowanie w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2010r. w dziale "promocja", 52 tys. zł na zorganizowanie przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA wystawy w ramach uroczystości obchodzenia 600 lecia bitwy pod Grunwaldem, która będzie promowała Miasto Wałbrzych w całej Polsce.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

przy 20 głosach "za" oraz 5 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek 1. Rada Miejska Wałbrzycha wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zarezerwowanie
  w budżecie na 2010r. kwoty 120 tys. złotych na organizację stałej ekspozycji porcelany śląskiej w Muzeum w Wałbrzychu. Kolekcja ta (obecnie przechowywana w piwnicach muzealnych) jest największym zbiorem porcelany śląskiej na świecie. Prezentowana jest jednak w sposób wysoce niedostateczny w zaledwie 20-25% - z uwagi na ograniczenie powierzchni wystawienniczej. Przygotowanie odpowiednich warunków dla pokazania większej części zbiorów i uczynienia z nich ważnej, wartościowej promocyjnie atrakcji miasta wymaga zaangażowania w/w środków finansowych w I etapie na remont min. 2 pomieszczeń
  i wyposażenie ich w odpowiednie gabloty dla publicznej prezentacji zbiorów. Realizacji tego zadania w I etapie z budżetu miasta może stać się też podstawą do ubieganie się o fundusze zewnętrzne Muzeum w przyszłości na II etap tego zadania. Źródło finansowania wskazuje dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 12 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek 1. Rada Miejska Wałbrzycha wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przeznaczenie
  z działu 750 Administracja Publiczna rozdział 75075 - Promocja Samorządu Terytorialnego do działu 926 Kultura Fizyczna i Sport rozdział 92601 - Obiekty Sportowe kwotę 120 tys. zł na remont boiska przy ul. Blankowej oraz wpisanie tego zadania w pozycji 36 do załącznika
  nr 4 - Planu wydatków inwestycyjnych na rok 2010.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 12 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek 1. Rada Miejska Wałbrzycha wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przeznaczenie z działu 750 rozdział 75075 do działu 851 rozdział 85149 kwoty 40 tys. zł na dofinansowania po 20 tyś zł. dwóch zadań:

  - opiekę nad chorym z chorobą nowotworową i jego rodziną - 20 tys.

  - dofinansowania profilaktycznych badań mammograficznych dla kobiet - 20 tys. zł.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 12 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


 1. Rada Miejska Wałbrzycha wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przeznaczenie
  z działu 750 rozdział 75075 do działu 921 rozdział 92195 kwoty 20 tyś zł. na dotacje związane ze zleceniem zadań organizacjom pozarządowym w wyniku otwartych ofert.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 12 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


 1. Rada Miejska Wałbrzycha wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przeznaczenie z działu 750 rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwoty 10 tyś zł na zakup młota pneumatycznego do działu 754 rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem użyczenia tego młota dla Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 12 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


 1. Rada Miejska Wałbrzycha wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 92110 Galerie i Biura Wystaw Artystycznych o kwotę
  50 tys. zł Jako źródło finansowania wskazuje dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 12 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


 1. Rada Miejska Wałbrzycha wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zwiększenie dotacji celowej na szkolenie dzieci i młodzieży dla podmiotów kultury fizycznej dział 926 Kultura Fizyczna i Sport, rozdział 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę 30 tys. zł. Jako źródło finansowania wskazuje dział 750 Administracja Publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 12 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


 1. Rada Miejska Wałbrzycha wnioskuje do Pana Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zabezpieczenie w dziale 600 - Transport i łączność rozdział 60004 kwoty 7 tys. zł. na postawienie wiaty przystankowej przy ul. Daszyńskiego 24. Jako źródło pokrycia wskazuje rezerwę ogólną.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 12 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


 1. Rada Miejska Wałbrzycha wnioskuje do Prezydenta Miasta Wałbrzycha o zarezerwowanie kwoty 40 tys. zł na wybudowanie placu zabaw przy ul. Kaszubskiej na terenie gminy. Ulica Kaszubska łączy się z ul. Małopolską i Okrężną. Powyżej ul. Małopolskiej i Okrężnej jest usytuowane wysypisko z materiałami niebezpiecznymi. Ma to bardzo zły wpływ na zdrowie mieszkańców a w szczególności dla dzieci. Wybudowanie tego placu zabaw przy
  ul. Kaszubskiej w odległości około 350 m od wysypiska z materiałami niebezpiecznymi pozwoli na spędzanie czasu wolnego dzieci i ich rodziców w innej bardziej czystej atmosferze. Źródło finansowania dział 750 Administracja Publiczna rozdział 75075 z promocji jednostki samorządu terytorialnego do działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90995.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 12 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • wobec zakończenia dyskusji nad projektem uchwały przystępujemy do głosowania nad uchwałą wraz z przyjętymi wnioskami.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło radnych

przy 12 głosach "za" oraz 13 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLVI/413/09


 • załącznik nr 7Ad.4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej w 2010 roku dla zakładów budżetowych.


 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 22 głosach "za", 2 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLVI/414/09

 • załącznik nr 8Ad.5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: A. Rosiak /w zbiorach BORM 0057/.


Ad. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Pan M. Bartolik


 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.7. Wolne wnioski.


 • nie złożono.


Ad.8. Oświadczenia.


 • nie złożono.Ad.9. Zamknięcie obrad.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLVI sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu/


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego