W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

Protokół Nr XXXII/08

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 26 listopada 2008 rokuW dniu 26 listopada 2008 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 16:05. Udział w obradach wzięło 25 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały. • lista obecności załącznik nr 1

Ad.1. Otwarcie obrad.


Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:

 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.


Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad.

Przed sesją wpłynęły do mnie wnioski Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch projektów uchwały. Pierwszy projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w Wałbrzych do kategorii dróg gminnych.

Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt. 3b porządku obrad.

Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów jednogłośnie
/został przyjęty/


Drugi projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy miastem Wałbrzych a miastem Borysław na Ukrainie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha do podpisania stosownego porozumienia.

Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt.3a porządku obrad.

Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów jednogłośnie
/został przyjęty/


Proszę również o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.

Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt.20a porządku obrad.

Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 22 głosach "za", 1 "wstrzymującym się"

  wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów
  /został przyjęty/


Czy są inne wnioski ?


Pan J. Zaremba

 • wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zamiaru wprowadzenia z dniem 1 marca 2009 roku zmian w § 16 Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka Pod Atlantami" polegających na zmianie składu komórek organizacyjnych Biblioteki.

Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów jednogłośnie
/został przyjęty/

Czy są inne wnioski ?


Nie widzę.

Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad o następującej treści:


 1. Otwarcie obrad.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha, odbytej w dniu 24 października 2008 roku.

3a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy miastem Wałbrzych a miastem Borysław na Ukrainie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha do podpisania stosownego porozumienia.

3b. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaliczenia ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w Wałbrzych do kategorii dróg gminnych.

 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 3. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.

 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013.

 6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części obszaru ulicy Orkana w Wałbrzychu.

 7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie objęcia nowych terenów Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST- PARK" Podstrefa Wałbrzych.

 8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie: restrukturyzacji należności gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wałbrzychu wobec Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

 9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2009r.

 10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu.

 11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu.

 12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu.

 13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu.

 14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37 im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu.

 15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2009-2010.

 16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

19a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha Panią Filomenę Bułę.

 1. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Prezydenta Miasta z analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez podmioty uprawnione.

 2. Informacja z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha za III kwartał 2008 roku.

 3. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc październik 2008 roku.

 4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 6. Wolne wnioski.

 7. Oświadczenia.

 8. Zamknięcie obrad.


Ad.3. Przyjęcie protokołów z XXXI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonego do wglądu protokołu

  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

  Nie widzę.

  Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.3a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy miastem Wałbrzych a miastem Borysław na Ukrainie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha do podpisania stosownego porozumienia.

-projekt uchwały przedstawił Pan Artur Wylandowski - Kierownik Biura Promocji Miasta. Informację uzupełnił Pan Tadeusz Skrężyna przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Sportu, Turystyki i Promocji oraz Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 25 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXII/281/08


 • załącznik nr 2

Ad.3b. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zaliczenia ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w Wałbrzych do kategorii dróg gminnych.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Porada Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXII/281/08


 • załącznik nr 3Ad.4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

 • załącznik nr 4 i 4a


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radna K. Ukrzewska, radna A. Rosiak, radny P. Szpur,
radny D.Lenda oraz radny M.Nykiel. Wyjaśnień udzieliła Pani A.Sobkowska Skarbnik Miasta, Pan M. Małecki Zastępca Prezydenta Miasta oraz Pan W. Sójka Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 13 glosach "za", 10 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXII/282/08


 • załącznik nr 5


Ad. 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani J. Pawłowska - Rybak Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów.Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur, radny A. Torbus, radny M. Lubiński, radny R. Nowak, radna A. Adamkiewicz, radny P. Wojnowski, radna D. Marosz, D. Lenda, radny M. Nykiel, A. Rosiak, radna R. Wierzbicka. Wyjaśnień udzielił Pan M. Małecki Zastępcy Prezydenta Miasta.


Pan D. Lenda

-stawiam wniosek o pozostawienie stawek podatku na poziomie który obowiązywał w 2008 r.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

  przy 11 głosach "za" i 13 "przeciwnych"

wniosek nie został przyjętyPani A.Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 13 glosach "za", 10 "przeciwnych" i 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXII/283/08


 • załącznik nr 6Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani J. Pawłowska - Rybak Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 13 glosach "za", 10 "przeciwnych" i 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXII/284/08


 • załącznik nr 7


Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani J. Pawłowska - Rybak Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


  GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXII/285/08


 • załącznik nr 8


Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2009-2013.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Mariusz Rowiński Główny Specjalista Zespołu Wspólnot Mieszkaniowych Działu Gospodarki Komunalnej Wydziału Infrastruktury Miasta

 • załącznik nr 9

Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z wnioskiem.


Pan Michel Nykiel

 • Komisja Budżetu i Finansów wnosi autopoprawkę do ww. projektu uchwały tj. o zmianę w § 11 ustępu 1, który otrzymałby następujące brzmienie; "Gmina prowadzi aktywną i pro-społeczną politykę czynszową. Czynsz może być zmieniany jeden raz w roku, decyzją Prezydenta Miasta".


W dyskusji udział wzięli: D. Lenda, A. Rosiak, radna S. Pawełek, radny J. Krzyżowski, radna K. Ukrzewska . Wyjaśnień udzielił Pan P. Kruczkowski Prezydent Miasta Wałbrzycha oraz Pan M. Małecki Zastępcy Prezydenta Miasta.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • Zgłaszam wniosek o wycofanie tego projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia na Komisji Gospodarki Miejskiej.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

  przy 16 głosach "za", 1 "przeciwnym" i 1 "wstrzymującym się"

wniosek został przyjęty


Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - wschodniej części obszaru ulicy Orkana w Wałbrzychu.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Wiesław Sójka Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXII/286/08


 • załącznik nr 10


Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie objęcia nowych terenów Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST- PARK" Podstrefa Wałbrzych.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Wiesław Sójka Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXII/287/08


 • załącznik nr 11


Ad.11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie: restrukturyzacji należności gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wałbrzychu wobec Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

 • projekt u chwały przedstawił Pan Wiesław Sójka Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

przy 15 głosach "za", 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXII/288/08


 • załącznik nr 12

Ad.12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2009r.

 • projekt u chwały przedstawiła Pani Alina Piątkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXII/289/08


 • załącznik nr 13

Ad.13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki oraz komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny J. Krzyżowski. Wyjaśnień udzieliła Pani A. Piątkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXII/290/08


 • załącznik nr 14

Ad.14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki oraz komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXII/291/08


 • załącznik nr 15


Ad.15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki oraz komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXII/292/08


 • załącznik nr 16


Ad.16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki oraz komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 15 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXII/293/08


 • załącznik nr 17


Ad.17. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu świetlicy socjoterapeutycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 37 im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki oraz komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 14 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXII/294/08


 • załącznik nr 18


Ad.18. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałbrzycha na lata 2009-2010.

 • projekt u chwały przedstawił Pan Krzysztof Czaja Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


W dyskusji udział wzięli: radna A. Rosiak. Wyjaśnień udzielił Pan Krzysztof Czaja Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXXII/295/08


 • załącznik nr 19


Ad.19. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

 • projekt u chwały przedstawił Pan Krzysztof Czaja Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska


 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z wnioskiem:

  Komisja Rodziny i Spraw Społecznych wnioskuje o zmianę w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Wałbrzycha na 2009 rok w rozdziale VI w punkcie 4 kwoty z 80. 000 zł na 100. 000 zł oraz w punkcie 9 kwoty z 200. 000 zł na 180. 000 zł.


W dyskusji udział wzięli: radny J. Krzyżowski oraz radny D. Lenda. Wyjaśnień udzielił Pan Piotr Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta WałbrzychaGŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

  przy 8 głosach "za", 9 "przeciwnych" oraz 1 "wstrzymującym się"

wniosek nie został przyjęty


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

przy 15 głosach "za"oraz 3 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXII/296/08


 • załącznik nr 20


Ad.20. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • na sesji w dniu 24 października 2008 roku Rada Miejska Wałbrzycha rozpatrywała niniejszą skargę i w wyniku głosowania nie podjęła uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, gdyż projekt uchwały o uznaniu skargi za zasadną nie uzyskał wymaganej większości głosów. Wobec powyższego celem ostatecznego rozstrzygnięcia zasadności skargi przez Radę konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny D. Lenda, radna A. Rosiak, radny S. Ewangielu oraz radny A. Torbus. Wyjaśnień udzielił Pan W. Dymarczyk Radca Prawny Rady Miejskiej WałbrzychaGŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

przy 11 głosach "za", 5 "przeciwnych" oraz 2 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXXII/297/08


 • załącznik nr 21


Ad.21. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Prezydenta Miasta z analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez podmioty uprawnione.

 • przyjęto do wiadomości.


 • załącznik nr 22 i 22a


Ad.22. Informacja z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha za III kwartał 2008 roku.

 • przyjęto do wiadomości.


 • załącznik nr 23Ad.19. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc październik 2008 roku.


Pan Paweł Szpur złożył zapytania dotyczące kilku zarządzeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha. • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 24


Ad.20. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


Interpelacje oraz zapytania złożyli następujący radni: P. Szpur, J. Krzyżowski, J. Zaremba, P. Wojnowski, D. Lenda, A. Rosiak /w zbiorach BORM 0057/.

Ad.21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Pan P.Kruczkowski

 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.22. Wolne wnioski.

Wniosek złożył radny P. Szpur /w zbiorach BORM 0057/.


Ad.23. Oświadczenia.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska przedstawiła n/w pisma:

 • w sprawie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2008 - 2015"

 • Mieszkańców Wałbrzycha w sprawie likwidacji Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień, Konradów

 • Mieszkańców Wałbrzycha kierowane do radnych w sprawach mieszkaniowych


 • załącznik nr 25


Ad.24 Zamknięcie obrad.

Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXII sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - LeszczyńskaProtokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego