W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

Protokół Nr XXV/08

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 30 maja 2008 rokuW dniu 30 maja 2008 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 900, a zakończyła o godz. 12 10 .Udział w obradach wzięło 23 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.

Radni nieobecni:

 1. S.Pawełek - uspr.

 2. R.Nowak - uspr.

 • lista obecności załącznik nr 1


Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:

 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad.

W dniu dzisiejszym wpłynął do mnie wniosek Klubu Radnych PO w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego związku Wodociągów i Kanalizacji.

Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt. 15a porządku obrad.

Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 17 głosach "za", 4 "wstrzymujących się"

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów
/został przyjęty/


Czy są inne wnioski ?

Nie widzę.

Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad o następującej treści:


 1. Otwarcie obrad.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIII oraz XXIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmian w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Wałbrzychu.

 6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Moniuszki - Garbarskiej - Mickiewicza - Południowej w Wałbrzychu.

 7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

 8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych".

 9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu przy ul. Palisadowej nr 48.

 10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru i przyczyn podziału Muzeum w Wałbrzychu, poprzez wyłączenie oddziałów Muzeum w Wałbrzychu: "Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i "Oddziału Archeologii" w celu utworzenia "Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia".

 11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie powołania Rady Muzeum w Wałbrzychu.

 12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu "Zasłużona dla Miasta Wałbrzycha". /Pani Maria Bor/

 13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha". /Pan Adam Wolańczyk/

 14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Statutu Miasta Wałbrzycha.

 15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/216/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencji 2008 - 2011 do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu /wybory uzupełniające/.

15a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego związku Wodociągów i Kanalizacji.

 1. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc kwiecień 2008 roku.

 2. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 4. Wolne wnioski.

 5. Oświadczenia.

 6. Zamknięcie obrad.


Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXIII oraz XXIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokół z XXIII oraz XXIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonych do wglądu protokołów.

  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

  Nie widzę.

  Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokół z XXIII oraz XXIV sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmian w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha, Pan M.Małecki, Pan M.Bartolik Zastępcy Prezydenta Miasta oraz Pani K.Bartoszyńska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


 • załącznik nr 2


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Budżetu i Finansów, Gospodarki Miejskiej, Edukacji i Kultury oraz Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrał radny S.Rakowski. Wyjaśnień udzielił Pan M.Małecki Zastępca Prezydenta Miasta.


Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXV/220/08


 • załącznik nr 3

Ad.5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Wałbrzychu.

 • projekt uchwały przedstawił Pan W.Sójka Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta wraz z projektantem planu.

Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXV/221/08


 • załącznik nr 4

Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Moniuszki - Garbarskiej - Mickiewicza - Południowej w Wałbrzychu.

 • projekt uchwały przedstawił Pan W.Sójka Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta wraz z projektantem planu.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXV/222/08


 • załącznik nr 5


Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani Alina Piątkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

  Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z własną autopoprawką o treści:

  Rozdział III "Tryb i terminy składania wniosków o nagrody", § 4, pkt 7 brzmi - "Decyzję w sprawie przyznania nagrody Dyrektora podejmuje dyrektor szkoły, zgodnie z regulaminem obowiązującym w szkole i w konsultacjach z radą pedagogiczną."


Prezydent wyraził zgodę na zaproponowana autopoprawkę.

W dyskusji głos zabrał radny J.Krzyżowski. Wyjaśnień udzieliła Pani A.Piątkowska Naczelnik WEiSS.


Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXV/223/08


 • załącznik nr 6

Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych".


 • projekt uchwały przedstawił Pan P.Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Budżetu i Finansów, Edukacji i Kultury, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrała radna K.Ukrzewska. Wyjaśnień udzielił Pan P.Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta.


Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXV/224/08


 • załącznik nr 7


Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Integracyjnych im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu przy ul. Palisadowej nr 48.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Alina Piątkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Edukacji i Kultury oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXV/225/08


 • załącznik nr 8

Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru i przyczyn podziału Muzeum w Wałbrzychu, poprzez wyłączenie oddziałów Muzeum w Wałbrzychu: "Oddziału Muzeum Przemysłu i Techniki" i "Oddziału Archeologii" w celu utworzenia "Parku Wielokulturowego - Stara Kopalnia".


 • projekt uchwały przedstawił Pan P.Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta.

Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Edukacji i Kultury oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXV/226/08


 • załącznik nr 9

Ad.11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie powołania Rady Muzeum w Wałbrzychu.


 • projekt uchwały przedstawił Pan Jan Jędrasik Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Edukacji i Kultury oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.
GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 20 głosach "za", 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXV/227/08


 • załącznik nr 10


Ad.12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu "Zasłużona dla Miasta Wałbrzycha". /Pani Maria Bor/

Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki Rady Miejskiej Wałbrzycha, pozytywnie opiniując wniosek Prezydenta Miasta wnosi do Rady Miejskiej Wałbrzycha o przyznanie Pani Marii Bor tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha".

  Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXV/228/08


 • załącznik nr 11


Ad.13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha". /Pan Adam Wolańczyk/


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki Rady Miejskiej Wałbrzycha, pozytywnie opiniując wniosek Prezydenta Miasta wnosi do Rady Miejskiej Wałbrzycha o przyznanie Panu Adamowi Wolańczykowi tytułu "Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha".

Komisja Edukacji i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXV/229/08


 • załącznik nr 12

Ad.14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Statutu Miasta Wałbrzycha.


 • projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Klubu Radny LiD Dariusz Lenda.


W dyskusji udział wzięli radny A.Torbus, radny P.Szpur, radny S.Ewangielu, radny D.Lenda, radny M.Lubiński, radny T.Pluta oraz radna K.Ukrzewska.

Radny D.Lenda złożył wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały /nagranie CD/.

Wniosek w głosowaniu przy 9 głosach "za", 12 "przeciwnych" nie został przyjęty.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.
GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 9 głosach "za", 12 "przeciwnych"

Rada Miejska Wałbrzycha nie podjęła

uchwały w sprawie zmiany do Statutu Miasta Wałbrzycha


 • załącznik nr 13


Ad.15. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/216/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencji 2008 - 2011 do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu /wybory uzupełniające/.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • w związku z niezakończoną pracą zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników kadencji 2008 - 2011 do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do dnia 21 maja br. przedłuża się termin pracy zespołu do czasu dokonania przez Radę Miejską Wałbrzycha wyborów uzupełniających.


W dyskusji głos zabrała radna K.Ukrzewska. Odpowiedzi udzieliła Przewodnicząca RMW
A. Kołacz - Leszczyńska.

Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 20 głosach "za", 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXV/230/08


 • załącznik nr 14

Ad.15a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego związku Wodociągów i Kanalizacji.


 • projekt uchwały przedstawił Pan Stefanos Ewangielu Prezes Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, który zaproponował zmianę pkt. 6 w paragrafie 1 na brzmienie: "Pan Artur Torbus".


Przewodniczący Klubu Radnych LiD zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Rakowskiego.

W wyniku glosowania:

 1. Pan A.Torbus - 12 głosów "za" 7 "przeciwnych", 2 "wstrzymujących się",

 1. Pan S.Rakowski - 8 głosów "za", 8 "przeciwnych", 4 "wstrzymujących się"

do projektu uchwały wpisano kandydaturę Pana A.Torbusa.


A. Kołacz - Leszczyńska


 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 13 głosach "za", 1 "przeciwnych"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXV/231/08


 • załącznik nr 15Ad.16. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc kwiecień 2008 roku.


 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 16


Ad.17. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: P.Szpur, K.Olanin, J.Krzyżowski, K.Ukrzewska, A.Rosiak.


 • załącznik nr 17


Ad.18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Pan M.Bartolik


 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.19. Wolne wnioski.


Radna Katarzyna Ukrzewska złożyła wniosek do Komisji Rewizyjnej RMW o następującej treści:

Analiza treści aktualnej umowy podpisanej na czas nieokreślony pomiędzy Gminą Wałbrzych, a MZB Sp. z o.o. dotyczącej zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Wałbrzych pod kątem:

 • zabezpieczenia interesów gminy tzn.:

 • zarządzania pustymi lokalami mieszkalnymi, zakresu obowiązków zarządcy, terminowości realizacji zadań.

 • płatność Gminy za lokale w przypadku nielegalnego zajmowania i braku zabezpieczenia

 • kary umowne w przypadku niewywiązywaniu się z umowy przez zleceniobiorcę.

Jaki interes ma spółka w tym, żeby pilnować w sposób szczególny pustych lokali ?

 • wniosek został przyjęty przez Radę Miejską Wałbrzycha przy 12 głosach "za", 6 "przeciwnych", 2 "wstrzymujących się".Radna Alicja Rosiak złożyła wniosek o zabezpieczenie w budżecie na 2008 rok, idąc w ślad za Powiatem Wałbrzyskim, kwoty 100 tys. zł na podwyżki dla pracowników biblioteki.

Pan Prezydent Piotr Sosiński zapewnił, że są czynione starania, aby zabezpieczyć środki finansowe dla pracowników biblioteki.


Ad.20. Oświadczenia.

 • nie złożono.

Przewodnicząca Rady poinformowała radnych, iż wpłynęła skarga Pani Żanety Cieplińskiej na radną Renatę Wierzbicką, odczytała skarge oraz pismo radnej R.Wierzbickiej.


 • załącznik nr 18

Ad.21. Zamknięcie obrad.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXV sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


Protokołowała

Dagmara Betlejewska

Powiadom znajomego