W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Przedmiot działania komisji

Przedmiot działania stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 

I. Komisja Budżetu i Finansów.

Przedmiotem działania komisji jest w szczególności:

 1. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej miasta Wałbrzycha na rok kalendarzowy.

 2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za półrocze i rok kalendarzowy.

 3. Kontrola wykonania budżetu miasta.

 4. Prowadzenie stałej analizy wydatków i wpływów do budżetu miasta oraz prezentowanie opinii
  w sprawie kwartalnej informacji o sytuacji finansowej miasta.

 5. Kształtowanie koncepcji polityki podatkowej miasta.

 6. Opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej oraz uchwały o procedurze uchwalania budżetu.

 7. Opiniowanie wniosków dotyczących zaciągania kredytów, emisji papierów wartościowych oraz akcji.

 8. Opiniowanie projektów finansowania inwestycji własnych miasta.

 9. Ocena wyników finansowych spółek, w których gmina Wałbrzych jest udziałowcem.


II. Komisja Gospodarki Miejskiej


Przedmiotem działania komisji jest w szczególności:

 1. Ocena funkcjonowania spółek z udziałem miasta.

 2. Przygotowanie wniosków dotyczących reguł dzierżawy mienia komunalnego oraz wysokości czynszu dzierżawnego.

 3. Opiniowanie spraw związanych z dzierżawą gruntów pod inwestycje.

 4. Wnioskowanie o przejmowanie mienia przez miasto.

 5. Kształtowanie polityki gospodarowania lokalami.

 6. Opiniowanie założeń renowacji dzielnic miasta.

 7. Wspieranie rozwoju przemysłu wytwórczego na terenie miasta.

 8. Współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi, cechami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami w przedmiocie organizacji przemysłu, handlu i usług.

 9. Wspieranie działalności sfery gospodarczej Wałbrzycha.

 10. Okresowe dokonywanie oceny stanu infrastruktury miejskiej.

 11. Określanie programu rozwoju infrastruktury miejskiej.

 12. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej i systemu ciągów komunikacyjnych.

 13. Tematyka robót publicznych i interwencyjnych.

 14. Budownictwo mieszkaniowe.

 15. Ocena stanu cieków wodnych na terenie miasta Wałbrzycha.

 16. Dokonywanie okresowej analizy stanu środowiska naturalnego miasta oraz potencjalnych zagrożeń w tym zakresie.

 17. Współdziałanie w planowaniu i ustalaniu programów ochrony środowiska.

 18. Wspieranie budowy urządzeń oczyszczających środowisko i wdrażanie nowoczesnych technologii bezodpadowych.

 19. Współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

III. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych.


Przedmiotem działania komisji jest w szczególności:

 1. Inspirowanie rozwiązań dotyczących gospodarowania lokalami ze szczególnym uwzględnieniem:

- potrzeb rodzin wielodzietnych,

- matek samotnie wychowujących dzieci,

- mieszkań zastępczych /socjalnych/ dla osób niezamożnych,

- domy dziennego pobytu ,

- domy spokojnej starości ,

- noclegownie,

- lokale dla placówek pomocy społecznej, jadłodajnie przy parafiach.

 1. Proponowanie rozwiązań problemów rodzin / przekwalifikowanie do zawodów bardziej aktywnych na rynku pracy / ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia.

 2. Sprzyjanie inicjatywom zmierzającym do ograniczania patologii społecznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez wdrażanie programów prozdrowotnych i edukacyjnych.

 3. Współdziałanie z policją, organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie kształtowania i wdrażania działalności profilaktycznej.

 4. Ocena stanu patologii społecznej.

 5. Tematyka robót publicznych i interwencyjnych :

  - proponowanie rozwiązań w zakresie pozyskiwania pracy dla osób pozostających poza systemem zasiłkowym oraz pomocy społecznej.

 6. Współpraca i inspirowanie działań prorodzinnych w ramach wspólnot samorządowych i organizacji pozarządowych.

 7. Inicjowanie w celu pozyskiwania dla miasta środków finansowych pomocowych mających na celu poprawę warunków zdrowotnych oraz promowanie i uruchamianie firm rodzinnych.

 8. Sprzyjanie inicjatywom propagującym formy edukacji kulturalnej na odpowiednio wysokim poziomie szczególnie dzieci i młodzież i ich ocena.

 9. Dokonywanie w okresach półrocznych oceny funkcjonowania lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz przedstawianie radzie wniosków w tych sprawach.

 10. Nadzór nad opieką społeczną i zdrowotną.

 11. Współdziałanie z kompetentnymi organami w zakresie stanu sanitarnego miasta.

 12. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi /charytatywnymi i opiekuńczymi/ i wspieranie ich działalności.

 13. Całość problemów związanych z życiem i funkcjonowaniem w społeczeństwie inwalidów i osób niepełnosprawnych i inspirowanie stosownych zamierzeń technicznych, organizacyjnych i socjalnych.

 14. Sprzyjanie inicjatywom pedagogicznym zmierzającym do :

  - ograniczania i likwidacji zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży,

  - popieranie programów promujących wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

 15. Wspieranie inicjatyw w zakresie sportów masowych o charakterze rodzinnym.


IV. Komisja Edukacji i Kultury

Przedmiotem działania komisji jest w szczególności:


 1. Nakreślenie polityki oświatowej i kulturalnej miasta.

 2. Kształtowanie struktury oświatowej i jej wiązanie z potrzebami regionu.

 3. Okresowa ocena stanu oświaty i kultury , instytucji artystycznych i jednostek upowszechniania kultury w mieście.

 4. Współpraca z Wyższymi Uczelniami działającymi na terenie miasta Wałbrzycha.

 5. Analiza stanu bazy materialnej szkół , przedszkoli , placówek kultury i opracowanie koncepcji jej rozwoju.

 1. Kształtowanie tendencji w rozwoju bazy oraz polityki opieki i wychowania przedszkolnego.

 2. Integrowanie środowisk twórczych oraz udzielanie im pomocy w ich działalności.

 3. Sprzyjanie inicjatywom wydawniczym i działalności medialnej o charakterze regionalnym.

 4. Współdziałanie z instytucjami kulturalnymi w celu tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi kultury wałbrzyskiej.

 5. Sprzyjanie inicjatywom propagującym formy edukacji kulturalnej, zwłaszcza w środowisku młodzieżowym.

 6. Opiniowanie wniosków dotyczących współfinansowania działalności kulturalnej, wydawniczej w formie mecenatu.

 7. Współpraca z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków w celu wypracowania wniosków.


V. Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki.


Przedmiotem działania komisji jest w szczególności:

 1. Współdziałanie z Policją, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami społecznymi w zakresie kształtowania działalności profilaktycznej.

 2. Ocena funkcjonowania, działalności i efektywności Straży Miejskiej.

 3. Ustalanie postępowania w przypadkach klęsk żywiołowych.

 4. Sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i patologii społecznej, wnoszenie projektów zmian w Statucie.

 5. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Prezydenta oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji, szczególnie pod względem zgodności z obowiązującym prawem.

 6. Aktualizacja treści Statutu Miasta, rozstrzyganie wątpliwości w interpretacji.

 7. Analiza funkcjonowania Urzędu Miejskiego w kontekście realizacji statutowych zadań gminy.

 8. Współpraca z jednostkami pomocniczymi pn. Wspólnoty Samorządowe.

Zakres etyki:

 1. Zadaniem Komisji Etyki Rady Miejskiej Wałbrzycha jest rozpatrywanie spraw radnych, wobec których postawiono zarzuty, iż naruszają powszechnie przyjęte zasady etyczne bądź zachowują się w sposób nie odpowiadający godności radnego lub godności Rady.

 2. Komisja kieruje się w swej pracy zasadą domniemania niewinności oraz dążenia do prawdy i pełnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności rozpatrywanej sprawy,
  a także tym, by przyjmowane przez nią rozstrzygnięcia i ich uzasadnienia służyły określaniu i propagowaniu najwyższych standardów etycznych, których przestrzeganie winno być moralnym nakazem każdego radnego.

 3. Komisja rozpatruje sprawę na wniosek radnego.

 4. Wniosek kierowany do Komisji winien zawierać uzasadnienie wskazujące zdaniem wnioskodawcy na naruszenie przez radnego powszechnie przyjętych zasad etycznych lub na zachowania nie odpowiadające godności radnego lub Rady.

 5. Komisja na podstawie analizy wniosku może odmówić wszczęcia postępowania, uznając, że sprawa w żaden sposób nie dotyczy postaw lub zachowań, które mogą być przedmiotem oceny Komisji. Uchwałę Komisji o odmowie wszczęcia postępowania wraz z uzasadnieniem przekazuje się niezwłocznie wnioskodawcy.

 6. Komisja kierując do radnego zaproszenie na posiedzenie Komisji dołącza uzasadnienie wnioskodawcy. Komisja rozstrzyga sprawę po wysłuchaniu wyjaśnień radnego, którego sprawa dotyczy oraz po wysłuchaniu wnioskodawcy. Komisja może rozpatrzyć sprawę bez wysłuchania wyjaśnień radnego, którego sprawa dotyczy, jeśli ten, mimo zaproszenia na posiedzenie Komisji, odmawia przyjścia. Komisja może umorzyć postępowanie, jeżeli wnioskodawca, mimo zaproszenia na posiedzenie Komisji, odmawia przyjścia.

 7. Komisja - jeśli wymagają tego okoliczności sprawy, bądź jeśli z wnioskiem takim wystąpi -wnioskodawca lub radny, którego sprawa dotyczy - może poprosić inne osoby o złożenie wyjaśnień na posiedzeniu. 

 1. Komisja po postępowaniu wyjaśniającym stwierdza, czy radny naruszył powszechnie przyjęte zasady etyki w zakresie działania radnego, w drodze uchwały podjętej większością co najmniej ?‚Ä? głosów, w obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcie winno zawierać:

  1)opis zarzutu,

  2)wskazanie wnioskodawcy,

  3) informację, czy wnioskodawca stawił się na posiedzenie i czy Komisja wysłuchała jego wyjaśnień,

  4) informację, czy radny, którego sprawa dotyczy, stawił się na posiedzenie i czy Komisja wysłuchała jego wyjaśnień,

  5)treść rozstrzygnięcia,

  6)uzasadnienie rozstrzygnięcia.

 2. Komisja, w ramach rozstrzygania sprawy, może:

  1) uznając, że radny w niczym nie naruszył powszechnie przyjętych zasad
  etycznych ani nie zachowywał się w sposób nie odpowiadający godności
  radnego lub godności Rady orzec o bezzasadności zarzutów,

2)uznając,że radny naruszył powszechnie przyjęte zasady etyczne bądź
zachowywał się w sposób nie odpowiadający godności radnego lub godności Rady, a także biorąc pod uwagę skalę przewinienia oraz to, czy zostało ono dokonane świadomie bądź z niskich pobudek

a) zwrócić radnemu uwagę,

b) udzielić radnemu upomnienia,

c)  udzielić radnemu nagany.

 1. Komisja, w przypadku różnych wniosków członków Komisji, co do treści rozstrzygnięcia,w pierwszej kolejności głosuje wniosek o bezzasadności zarzutów, a następnie wniosek o udzielenie radnemu nagany, potem wniosek o udzielenie radnemu upomnienia, a na końcu wniosek o zwróceniu radnemu uwagi. Przyjęcie któregoś z wniosków powoduje bezprzedmiotowość wniosków następnych.

 2. Rozstrzygnięcie Komisji uprawomocnia się w ciągu 7 dni od dnia doręczenia radnemu rozstrzygnięcia, o ile radny, którego sprawa dotyczy, nie złoży w tym terminie odwołania. Odwołanie wnosi się na piśmie do Zespołu Odwoławczego za pośrednictwem Komisji. Zespół Odwoławczy nie może zastosować rozstrzygnięcia mniej korzystnego dla odwołującego się niż rozstrzygnięcie zastosowane przez Komisję Etyki.

 3. Odwołanie rozpatruje zespół odwoławczy, Przewodnicząca i wszyscy Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wałbrzycha. W posiedzeniach Zespołu Odwoławczego uczestniczy również Przewodniczący Komisji Etyki jako sprawozdawca, bez prawa głosu stanowiącego.

 4. Do trybu pracy Zespołu Odwoławczego stosuje się, odpowiednio, przepisy dotyczące Komisji Etyki, z zastrzeżeniem, iż w zależności od stopnia skomplikowania sprawy lub treści odwołania, Zespół Odwoławczy może powtórzyć postępowanie, które toczyło się przed Komisją Etyki, lub poprzestać na analizie zgromadzonej dokumentacji. Decyzję o powtórzeniu postępowania Zespół Odwoławczy podejmuje większością głosów.

 5. Rozstrzygnięcie Zespołu Odwoławczego jest ostateczne z dniem podjęcia.

 6. Ostateczne rozstrzygnięcie Komisji lub Zespołu odwoławczego przewodniczący Komisji odczytuje na najbliżej sesji Rady.

 7. Radny, którego rozstrzygnięcie dotyczy, może na sesji, bezpośrednio po odczytaniu treści ostatecznego rozstrzygnięcia, wygłosić oświadczenie.

 8. Nad rozstrzygnięciem i oświadczeniem radnego nie przeprowadza się dyskusji.


VI. Komisja Sportu, Turystyki i Promocji.


Przedmiotem działania komisji jest w szczególności:


 1. Opracowanie koncepcji funkcjonowania kultury fizycznej, wdrażanie realizacyjne i okresowe oceny.

 2. Opracowanie programu rozwoju działalności turystycznej, w tym bazy turystycznej. Ocena wdrażania i realizacja.

 3. Dokonywanie oceny wykorzystania istniejących obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz opracowanie polityki ich pełnego wykorzystania ze szczególnym uwzględnieniem szkół i środowisk młodzieżowych.

 4. Współpraca i współdziałanie z organizacjami turystyki i kultury fizycznej, w tym z klubami zajmującymi się sportem wyczynowym.

 5. Popularyzowanie masowej kultury fizycznej i turystyki.

 6. Wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia turystycznej bazy materialnej, podejmowanych w szczególności przez osoby fizyczne.

 7. Okresowa ocena stanu technicznego i funkcjonowania komunalnych obiektów kultury fizycznej i turystyki.

 8. Inspirowanie i pomoc w zakresie współpracy zagranicznej organizacji kultury fizycznej i turystyki na rzecz integracji europejskiej.

 9. Działanie na rzecz pozyskiwania budżetowych i pozabudżetowych środków finansujących działalność będącą w obszarze działania Komisji.

 10. Integrowanie środowiska działającego na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez propagowanie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

 11. Opracowanie koncepcji i określenie programu rozwoju współpracy zagranicznej.

 12. Inicjowanie i koordynacja działań w ramach współpracy zagranicznej.

 13. Podejmowanie inicjatyw w zakresie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi.

 14. Inicjowanie działań w celu pozyskiwania dla miasta środków finansowych z pomocy Unii Europejskiej.

 15. Inicjowanie działań z zakresu promocji miasta.

 16. Okresowa ocena stanu współpracy zagranicznej i promocji miasta.

Powiadom znajomego