W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr XV/128/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Wałbrzych-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu projektu pt. "Samodzielni!!!" 

 

UCHWAŁA NR XV/128/11

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 15 lipca 2011 rok

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Wałbrzych-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu projektu pt. "Samodzielni!!!" 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Wałbrzych uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Wałbrzych- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu do projektu WND-POKL.07.02.01-02-029/11 o nazwie "Samodzielni!!!", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§2

Zasady współpracy i realizacji projektu, o którym mowa w §1 uchwały określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Wałbrzych- MOPS w Wałbrzychu i Wojewódzkim Dolnośląskim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.

§3

1.Celem projektu jest umożliwienie 10 osobom bezdomnym będącym w wieku aktywności zawodowej usamodzielnienia się poprzez kompleksową aktywizację społeczno - zawodową, realizację programu reintegracyjnego oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników do dnia 31 marca 2014r.

2. Całkowita wartość projektu wynosi 373.942,00 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote) i jest w 100% finansowana ze środków Unii Europejskiej.

3. Termin realizacji projektu: od 01.10.2011 r. do 31.03.2014 r.

§4

Realizatorem projektu w imieniu Gminy Wałbrzych będzie  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

UZASADNIENIE

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu poinformował MOPS o przyjęciu projektu "Samodzielni!!!" do realizacji i sfinansowaniu w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wskazał dokumenty, których dostarczenie do DWUP warunkuje podpisanie umowy.

Niniejsza uchwała jest niezbędna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu wymaga tego Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. Realizacja projektu musi uzyskać akceptację i zatwierdzenie w postaci odpowiedniej uchwały Wysokiej Rady, zgodnie ze stosownymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej POKL.

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego