W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic 1-go Maja - Antka Kochanka w Wałbrzychu

 

U C H W A Ł A Nr XV/123/2011

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 15 lipca 2011


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie

ulic 1-go Maja - Antka Kochanka w Wałbrzychu.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:


§ 1


Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic 1-go Maja - Antka Kochanka w Wałbrzychu, zwanego dalej planem miejscowym.


§ 2


Granice obszaru objętego planem miejscowym określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, w skali 1:10000.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz na tablicach

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - LeszczyńskaU Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/154/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 1999 roku i zmienionym Uchwałą Nr XII/142/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2003 roku oraz Uchwałą Nr XXII/197/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2008 roku teren objęty planem położony jest w jednostce urbanistycznej "I" - Śródmieście. Jednostka ta to obszar wielofunkcyjny: centrum usługowo-mieszkaniowe miasta, zabudowa przemysłowa, tereny pokopalniane itp. objęta różnymi formami ochrony konserwatorskiej. Określając kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta "Studium..." wskazuje że jest to obszar przekształceń funkcjonalnych i strukturalnych z konieczną rehabilitacją obecnego zainwestowania poprzez m.in. ograniczenie funkcji produkcyjnej oraz rozwój funkcji usługowej w obszarze centrum.

Teren proponowany do objęcia przystąpieniem do sporządzania planu miejscowego obejmuje rejon obszarów oznaczonych w w/w "Studium..." odpowiednio symbolami:

1) I 1.1., dla którego uwarunkowania rozwoju stanowią tereny zieleni wysokiej (teren zrekultywowanej hałdy), a kierunki zagospodarowania przestrzennego wskazują, na utrzymanie obecnej funkcji terenu,

2) I 1.2., dla którego uwarunkowania rozwoju stanowi teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, a kierunki zagospodarowania przestrzennego wskazują, na utrzymanie obecnej funkcji terenu. Konieczne przekształcenia strukturalne i działania rehabilitacyjne

Dodatkowo zmiana "Studium..." z roku 2008 wprowadza na obszarze oznaczonym symbolem I 1.2. możliwość lokalizacji tzw. pozostałych wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH) o powierzchni sprzedaży poniżej 2000m?‚Ë›.

Proponowane przeznaczenie terenu objętego planem jest zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha.


W celu spełnienia dyspozycji art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pokopalnianego w rejonie ulic 1-go Maja - Antka Kochanka w Wałbrzychu, z której wynika, iż opracowanie przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zasadne, m.in. ze względu na konieczność modyfikacji dotychczasowych zasad i warunków użytkowania omawianego obszaru pod kątem np. powiązań komunikacyjnych, ochrony wartości kulturowych czy też konfliktów przestrzennych. Niezbędne jest również określenie kierunków przekształceń i rekultywacji terenów pokopalnianych oraz ich docelowych funkcji.

W chwili obecnej trudno jest określić dokładnie jakie skutki finansowe dla Gminy pociągnie za sobą podjęcie niniejszej uchwały. Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego (zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) jest jednym z dokumentów opracowywanych w trakcie przeprowadzania procedury planistycznej i formalno-prawnej związanej ze sporządzaniem planu. Dane dotyczące skutków finansowych będą przedstawione Radzie po opracowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wyniki analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, a także przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioskuję o zaakceptowanie przez Radę Miejską Wałbrzycha przedstawionego projektu uchwały i jej podjęcie.


Załączniki

Powiadom znajomego