W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr XV/120/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 lipca 2011 roku zmieniająca uchwałę nr II/8/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2006 roku nr 263, poz. 3960)

 

UCHWAŁA Nr XV/120/11

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 15 lipca 2011 roku


zmieniająca uchwałę nr II/8/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2006 roku nr 263, poz. 3960)


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§1


W uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha nr II/8/06 z dnia 1 grudnia 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2006 r. nr 263, poz. 3960) w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia wprowadza się następujące zmiany:


  1. w § 1 uchwały

  a) w ust. 1 skreśla się literę d;

  b) skreśla się ust. 5;

   

  2. § 2 otrzymuje brzmienie:

  "Zarządza się na terenie gminy Wałbrzych pobór dziennej opłaty targowej w drodze inkasa przez niżej wymienionych inkasentów:

  b) Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską w likwidacji z/s w Wałbrzychu przy ul. Topolowej 23a, w miejscu określonym w § 1 ust. 1 lit.e

  d) Pracowników Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, w miejscach określonych w § 1 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c, lit. f, lit. g oraz pozostałych miejscach na terenie gminy Wałbrzych."


  3. W § 4 w/w uchwały zmienia się ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "1. Inkasenci o których mowa w § 2, z wyłączeniem lit. d, za wykonywanie czynności określonych w § 2 i § 3 otrzymują wynagrodzenie w wysokości 15% od pobranych i wpłaconych na rachunek bankowy gminy Wałbrzych kwot".


§ 2


  W załączniku nr 1 do w/w uchwały stanowiącym wykaz map miasta Wałbrzycha z zaznaczonymi miejscami wymienionymi w § 1 ust. 1 uchwały skreśla się pkt. 4.


§ 3


         Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 4


         Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

         Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2011 roku.Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha


Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

 

 


UZASADNIENIE


do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha zmieniającej uchwałę nr II/8/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzeniaW myśl art. 19 ust. 1 lit. a i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa zasady ustalania i poboru, terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej, zarządza jej pobór w drodze inkasa oraz określa inkasentów i ich wynagrodzenie.

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XIV/108/11 z dnia 21 czerwca 2011 roku, w wyniku której zlikwidowany został zakład budżetowy pn. "Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego", który w drodze inkasa pobierał opłatę targową na terenie gminy Wałbrzych zaistniała potrzeba określenia nowego inkasenta, który przejąłby zadania w zakresie dokonywania inkasa. Niniejszą uchwałą określa się inkasenta, którym zostaną pracownicy Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.

Ponadto dokonano zmian poprzez wykreślenie z treści uchwały nr II/8/06 zapisów dotyczących poboru opłaty targowej przy ul. Wysockiego 17 przez inkasenta Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.w związku z faktem, iż z w/w inkasentem od 2009 roku nie podpisywana jest przez Gminę Wałbrzych umowa na wykonywanie czynności inkasenta z powodu nie dokonywania sprzedaży podlegającej opłacie targowej na terenie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 17.

Wykreślony został również zapis dotyczący kwoty dziennej stawki opłaty targowej w związku z faktem, iż kwestia ta uregulowana jest poprzez wydawane corocznie obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.Powiadom znajomego