W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała Nr X/70/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Integracyjnym Domu dla Bezdomnych.

 

Uchwała Nr X/70/2011

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 31 marca 2011 rokuw sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Integracyjnym Domu dla Bezdomnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha u c h w a l a, co następuje:


§ 1


  1. Odpłatność za pobyt w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych zwany dalej Domem jest ustalana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu jako podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną.

  2. Opłatę za pobyt w Domu w wysokości ustalonej przez Ośrodek wnosi osoba korzystająca do 5 - go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie Ośrodka przy ul. Beethovena 1-2 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 1130 lub na rachunek w PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 96 1020 5095 0000 5302 0116 3443.

  3. Nieodpłatny pobyt w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przysługuje osobom, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.


§ 2


  1. Za podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w Domu przyjmuje się średni koszt dziennego pobytu jednego bezdomnego ustalany Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka 1 kwietnia każdego roku na podstawie kosztów utrzymania Domu w roku poprzednim oraz miesięcznego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie.

  2. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 1 ust. 3 ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli:posiadany dochód osoby samotnie gospodarującej w procentach kryterium dochodowego określonego w ustawie

wysokość odpłatności w procentach pełnego kosztu pobytu


do 100

powyżej 100 - 110

powyżej 110 - 120

powyżej 120 - 130

powyżej 130 - 140

powyżej 140 - 160

powyżej 160 - 180

powyżej 180 - 200

powyżej 200


0

10

20

30

40

50

60

80

100§ 3


Traci moc uchwała Nr XLI/249/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - noclegowni lub domu dla bezdomnych.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 

 

 

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/104/1667

 

Powiadom znajomego